Teisėjų organizuotas susivienijimas pribaigė „Laisvą laikraštį”

1

Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė jau trečią kartą atsisakė priimti nagrinėti „Laisvo laikraščio” skundą dėl jo neteisėto uždarymo.
Prieš tai prašiau nušalinti visą šį taip vadinamą Vilniaus apygardos teismą, nes jame beveik nebeliko teisėjų, nepadariusių sunkių nusikaltimų mano atžvilgiu – jie visi mane teisė už visiškai teisėtą veiklą, kriminalizavę žurnalistiką, ir pritaikę Konstitucijoje ir įstatymuose uždraustą cenzūrą. Galiausiai toks Dzedulionis man atvirai išdėstė (yra garso įrašas), kad : „Drižiau, nustok kritikuot teisėsaugą, nes kitaip tu teisybės šiame teisme nerasi”.
Įdomūs požiūris – kai aš ieškau teisingumo, ir įrodinėju, kad mane persekioję teisėjai padarė nusikaltimus, ir kad tai pasiekti išteisinimo, aš turiu tai įrodyti, tai visa teismų „sistema” pajunta grėsmę sau ir susivienija.
Vietoj to, kad teistų savo nusikaltimus padariusius kolegas, teisėjai daro naujus nusiklatimus, atvirai man grasindami, nepaisydami jokių įstatymų ar teisės normų.
Kai ta Žukauskienė persiuntė mano skundą dėl nušalinimo apeliaciniame teismui, šio teismo pirmininkas Bajoras atmetė ši nušalinimą tokiu pagrindu – skundą dėl „Laisvo laikraščio” uždarymo Drižius padavė kaip UAB atstovas, o mes jį 15 metų neteisėtai persekiojame kaip žurnalistą, todėl nagrinėdami UAB ieškinį, būsime objektyvūs.


Gavusi tokį išaiškinimą, Žukauskienė pasielgė taip, kaip jai liepė sistema (patys teisėjai save vadina „sistema”, bijodami prisipažinti, kad jie priklauso organizuotai gaujai, tai yra mafijai) – ‘Laisvo laikraščio” uždarymas yra teisėtas.

Nors skunde nurodžiau, kad buvo pažeisti visi Visuomenės įstatymo punktai, tačiau teisėja Žukauskienė brūkštelėjo : „aplinkybes susijusios su spaudos uždraudimu nėra ieškinio pagrindas”.

Primenu, kad Civilinio proceso kodeksas įpareigoja teismą pasisakyti dėl visų bylos įrodymų. Tačiau Žukauskienei užteko tik brūkštelėti, kad „spaudos laisvė čia ne prie ko”.


Dabar dėl teisėtumo. Ieškinio dalykas nurodytas aiškiai – tai yra spaudos laisvės uždraudimas.
„Norfos” direktoriaus Dundulio nurodymas, kuriais laikraščiais galima prekiauti, o kuriais ne yra brutalus išpuolis prieš spaudos laisvę. Taip vadinama teisminė sistema apsimeta, kad to nemato, ir taip dalyvauja spaudos uždaryme.
Tai yra ieškinio aplinkybės tokios : Ieškovas 2022-02-28 iš trečiojo asmens UAB „Litpresa“ gavo pranešimą, kuriame buvo nurodyta : „UAB „Litpresa“ gavo žodinį UAB „Norfos mažmena“ reikalavimą nebetiekti Jūsų leidinio. Jų nuomone, tai reikėjo padaryti seniai. Kol kas mes dar imame Jūsų leidinį, tačiau ir iš kai kurių kitų prekybininkų atstovų sulaukėme reikalavimų netiekti Jūsų leidinio. Galbūt ribojančių Jūsų ledinių patekimą į prekybos vietas atsiras ir daugiau, nes informacija kinta labai greitai.
<…> Priežasčių galite teirautis patys, susiradę kontaktus internete. Raštiškų nurodymų neturime ir jų nereikalausime“.
Nurodžiau, kad Dundulio nurodymas yra nelogiškas, prieštaraujantis LR Konstitucijai, Konkurencijos įstatymui ir beveik visiems Visuomenės informavimo įstatymo punktams.
Nurodžiau, kad tai yra kordinuota ataka prieš laisvą spaudą, nes atsakovas UAB „Norfos mažmena” neteisėtai nurodė trečiam asmeniui UAB „Litpresai” išmesti iš „Norfos” prekybos tinklo ne tik savaitraštį „Laisvas laikraštis”, tačiau ir kitus leidinius : „Respubliką” ir ‘Vakaro žinias”.
Nurodžiau, kad tai kad prekybos centro vadovas sprendžia, kurie laikraščiai gali būti platinami, ir kuriuos skaitytojai turi teisę skaityti, yra aiški savivalė ir Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimas.
Sprendimas išmesti iš UAB „Norfos mažmena” prekybos tinklo leidinį „Laisvas laikraštis”, reiškia, kad visuomenės informavimo priemonės yra monopolizuojamos, ir rinkoje tėra vienas likęs „teisingas“ laikraštis – „Lietuvos rytas“. „Norfos” prekybos tinklas daugelį metų buvo to paties pavadinimo krepšinio komandos ‘Lietuvos rytas” rėmėjas, todėl galima manyti, kad toks ‘Norfos” savininkų poelgis uždarant „Respubliką”, „Vakaro žinias” ir ‘Laisvą laikraštį” yra sąlygotas susitarimo tarp „Norfos” ir „Lietuvos ryto” savininkų dėl konkurencijos eliminavimo.
Nurodžiau, kad pagal LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas valstybė atsako už tai, kad būtų išsaugotas „visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija“, o UAB „Norfos mažmena“ sprendimas pašalinti minėtus leidinius iš rinkos yra tiesioginis žingsnis sukuriant dominavimo padėtį minėtoje rinkoje.
Uždraudus platinti leidinį „Laisvas laikraštis“ visame UAB „Norfos mažmena“ tinkle, praktiškai buvo sustabdyta visuomenės informavimo priemonės „Laisvas laikraštis“ veikla, jo skaitytojai, kurie buvo įpratę laikraštį pirkti „Norfos” tinkle, nebegali jo įsigyti.
Praktiškai tai reiškia visuomenės informavimo priemonės uždarymą, kitaip sakant, spaudos laisvės pabaigą. Nors „Laisvas laikraštis“ buvo platinamas UAB „Norfos mažmena“ tinkle daugiau nei 15 metų, šis sprendimas priimtas staiga, pažeidžiant eilę LR Visuomenės informavimo įstatymo (VIĮ) nuostatų.
Atsakovas „Norfos mažmena” nurodė tik tokį motyvą, kodėl jie atsisakė prekiauti „Laisvu laikraščiu” : „tai reikėjo padaryti jau seniai”. Šį motyvą „Norfos mažmena” nurodė „Litpresai”, su kuria ieškovas yra sudaręs platinimo sutartį. Šis atsakymas kaip tik ir įrodo, tai kad „Norfos mažmena” jau seniai norėjo uždaryti „Laisvą laikraštį” matyt dėl jo skelbiamo turinio – tai yra vyriausybės kritikos vadinamos covid-19 pandemijos metu.
Tai, kad prekybos tinklas sprendžia, kad vienais spaudos leidiniais galima prekiauti, o kiti staiga tampa „uždarytini”, atsisakant juos platinti, yra akivaizdus kišimasis į spaudos laisvę ir leidinio turinį.
Nurodžiau, kad atsakovas pažeidė beveik visus Visuomenės informavimo įstatymo (VIĮ) straipsnius :
Tai yra VII 29 str. Sąžininga konkurencija visuomenės informavimo srityje

 1. Valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių.
 2. Valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai.
  Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje.
  Dominuojama padėtis visuomenės informavimo srityje nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir Konkurencijos įstatymu.
  Šiuo atveju prekybos tinklai pagal kažkieno komandą uždarė tris spaudos leidinius ir taip apribojo sąžiningą konkurenciją ir pasirinkimą.
  Taip pat pažeistas ir VIĮ 16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
 3. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.
  11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę :
 4. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
 5. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.
  Kartu atsakovas pažeidė NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS VARTOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMo 3 straipsnis. Nesąžiningos komercinės veiklos draudimas :
 6. Nesąžininga komercinė veikla draudžiama.
 7. Komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir
  1) iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.
  Šiuo atveju „Norfos prekybos” uždraudimas prekiauti trimis leidiniais, kuriais prekiavo daugiau nei 15 metų yra akivaizdus nesąžiningos komercinės veiklos įstaymo draudimo pažeidimas.
  Dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo
  Konkurencijos įstatymo 2 straipsnis. Įstatymo taikymas nurodo, kad :
 8. Šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šis įstatymas ar įstatymai, skirti atskiroms ūkinės veiklos sritims, numato išimtis.
  Uždraudimas prekiauti trimis opoziciniais leidiniais yra akivaizdus Konkurencijos įstatymo pažeidimas.
  Tai, kad atsakovas pats sprendžia, kada jam uždaryti spaudos leidinius, ir jis gali tai padaryti be jokių motyvų ir yra tai numatęs net savo sutartyje su leidiniu platintoju „Litpresa”, pažeidžia CPK 5 str. minėtus sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.
  Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas maciejevski atsisakė priimti nagrinėti ieškovo ieškinį melagingais pagrindais – nurodęs, kad neva civilinėje byloje Nr. 2-11103-1154/2022 jau yra išnagrinėtas analogiškas ieškinys ir kad naujas ieškinys teikiamas tuo pačiu pagrindu ir tomis pačiomis aplinkybėmis.
  Tai sąmoningas teisėjo Maciejevski melas, nes teismas nė vienoje byloje nenagrinėjo aukščiau aprašytų aplinkybių ir dėl jų nepasisakė.
  Tai puikiai žinoma ir nutartį priėmusiam teisėjui Maciejevsky, nes ieškinyje buvo aiškiai nurodyta, kad naujas ieškinys yra reiškiamas visai kitu pagrindu ir kitam atsakovui.

Ieškinio dalykas – spaudos monopolizavimas, neteisėta komercinė veikla, Visuomenės informavimo ir Konkurencijos įstatymo pažeidimas.
Nurodžiau, kad teismas civilinėje byloje Nr. 2-11103-1154/2022 apskritai nenagrinėjo šių aplinkybių ir nieko dėl jų nepasisakė, ir ieškinį atmetė vieninteliu motyvu – nerado pagrindo teigti, kad atsakovas „Litpresa” „elgėsi nesąžiningai ir dėl nebendradarbiavimo su ieškove sukėlė jai nuostolių. Tokių aplinkybių byloje nustatyta nebuvo”.
„Ieškovės teiginiai dėl laisvos spaudos žlugdymo, dėl konkurencijos visuomenės informavimo srityje ribojimo, taip pat dėl to, kad atsakovės veikė ne savo valia, bet valdžios institucijų ar saugumo tarnybų nurodymu ar dėl jų įtakos, vertintini ne kaip teisiniai argumentai, bet kaip deklaratyvūs pareiškimai, ieškovė nepateikė jokių įrodymų tokiems teiginiams pagrįsti, be to, jie peržengia nagrinėjamoje byloje sprendžiamo civilinio ginčo tarp privačių juridinių asmenų ribas. Remdamasis tuo, kas nurodyta, teismas šių ieškovės teiginių nevertina ir dėl jų nepasisako”, – nurodė teismas minėtoje byloje
CPK 14 straipsnis. Betarpiškumo principas nurodo, kad

 1. Teismas privalo tiesiogiai ištirti visus byloje esančius įrodymus, išskyrus šiame Kodekse numatytus atvejus.
  Nė viena iš mano ieškinyje nurodytų aplinkybių nebuvo teisme išnagrinėta ir teismas nieko dėl jų nieko nepasisakė, todėl iš esmės pažeidė CPK 14 str. reikalavimus.

„Taigi, šioje byloje nurodytos aplinkybės, susijusios su ieškovės nurodomu spaudos uždraudimu ir cenzūra nėra naujas ieškinio pagrindas”, – nurodė teisėja Žukauskienė, turėjusi pareigą paaiškinti, kodėl spaudos uždarymas yra teisėtas, nors ‘Laisvas laikraštis” nepažeidė jokių įstatymų.


 1. Dėl Europos Žmogaus teisių konvencijos
  Minėtas atsakovo „Norfos mažmena” sprendimas uždaryti laisvą spaudą prieštarauja ir Europos Žmogaus teisių konvencijos 10 straipsniui. Saviraiškos laisvė (Kiekvienas turi teisę į atsakingą saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, taip pat spaudos laisvę).
  Nurodymas išmesti spaudos leidinius iš prekybos tinklu vieninteliu motyvu – nes „seniai tai reikėjo padaryti” yra tiesioginis išpuolis prieš spaudos laisvę, nes prekybos centro savininkai pripažįsta, kad laisvą spaudą uždarė dėl jos skelbiamo tūrinio.
  Europos žmogaus teisių teismas yra nurodęs, kad 10-as Konvencijos straipsnis saugo teisę į saviraiškos laisvę – vieną pagrindinių demokratinės bendruomenės ramsčių.
  Žiniasklaida reikalauja ypatingos apsaugos, nes jai tenka svarbiausias vaidmuo saugant saviraiškos laisvę.
  Šis straipsnis garantuoja teisę kritikuoti, kelti hipotezes, vertinti ir turėti savo nuomonę. Kiekvienas turi teisę į atsakingą saviraiškos laisvę žodžiu ir raštu.
  Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, taip pat spaudos laisvę.
  Dėl Vilniaus apygardos teismo nušalinimo
  Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismo teisėjai nuo 2009 m. mane persekioja už visiškai teisėtą veiklą. Esu daug kartų nuteistas šio teismo teisėjų pastariesiems nuolat darant sunkius nusikaltimus – dokumentų klastojimą ir piknaudžiavimą.
  Jau 12 kartą kreipiausi su prašymu į taip vadinamą teismą, kuriuo prašiau atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurioje Vilniaus miesto pirmosios apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu tenkintas A.Sadecko prevencinis ieškinys ir atsakovams Aurimui Drižiui ir UAB ,,Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje ,,Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove ,,Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir Gedimino Kiesaus nužudymu.
  Nors minėtoje byloje man buvo įvesta cenzūra, kurią kategoriškai draudžia LR Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas, minėtas Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismas jau 12 kartų atsisakė panaikinti cenzūrą priimdamas suklastotas nutartis.
  Kadangi reikalauju šių teisėjų atsakomybės, tai visas Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismas susivienija prieš mane ir veikia kaip organizuotas susivienijimas, blokuodamas bet kokius mano bandymus rasti teisingumą šioje valstybėje.

Bet man vis dėlto keistas toks tų pilkų žmogelių su sutanomis elgesys – jie labai nori užčiaupti man burną kad nepasakočiau apie jų padarytus siaubingus nusikaltimus kad ir Garliavos pedofilijos byloje, tačiau nesupranta, kad tuo stipriau jie veržia kilpą man ant kaklo, tuo garsiau aš šaukiu apie šitą išsigimėlių gaują. Tikimės, kad jie sulauks ir savo teisingumo valandos.

Kadangi „Laisvas laikraštis” buvo leidžiamas daugiau nei metai net ir po to, kai buvo faktiškas uždarytas ir nurodyta jo neplatinti, tai popierinio leidinio leidyba stabdoma. Visas karas su šita mafija persikels į internetą. Žinoma, kad jie gali uždaryti, kaip kad uždarė www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau abejoju, ar jiems pavyks apskirtai išjungti visą internetą Lietuvoje.

1 thought on “Teisėjų organizuotas susivienijimas pribaigė „Laisvą laikraštį”

 1. Kokia tavo situacija? *Reikia 100% finansavimo *Negaliu patvirtinti pajamų *Kredito klausimai *Sukauptų vekselių atsiskaitymas * Asmeninis investicinis projektas arba įmonės investiciniai projektai t.t.
  Kreipkitės dėl greitos ir patogios paskolos apmokėti sąskaitas ir skolas, pradėti naują verslą ar refinansuoti savo projektus ir plėsti verslą šiais 2023 metais pigiausiomis palūkanomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis:
  asdaservices24@gmail.com
  Geriausi linkėjimai.
  ASDA PASLAUGOS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias