Janina Survilaitė: „Autobiografinių duomenų šauksmas!”.

6

Janina Survilaitė: „Autobiografinių duomenų šauksmas!”.

Mano tautinė prigimtis, 30-ties metų kūryba, ir dabartinė Putino agresijos grėsmė Tėvynei patvirtina, kaip branginti savo Tautos ir sunkiai atgautos Valstybės istoriją. Reikšmingiausias gyvenimo patirtis įgavau, kai nuo 1990-jų metų įsijungiau į Vakarų Europoje pirmąją teisinę konvencinę Šveicarijos konfederacijoje 1952-02-17d. įkurtą lietuvių karo pabėgėlių – Bendruomenę (ŠLB) ir, kai priklausanti garbingai ir sąžiningai LR Rašytojų kartai, ėmiau visiems aiškinti, kiek jėgų, laiko ir sunkiai Šveicarijoje uždirbtų lėšų skyrė okupacijos metais kovai už Tėvynės išlaisinimą senoji II pasaulinio karo lietuvių pabėgėlių karta… 

Politinės galios reikšmingumu  neprilyginamas 20-jo amž. lietuvių tautos elitas, kurio kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo randame II-jo pasaulinio  karo pabėgėlių archyvuose. Juose užrašyti Lietuvos nepriklausomybės 50-ties metų siekiai. Lietuvių Chartijos (1949 m.) Vokietijoje paskelbta konstitucija išeivijos kartai nurodė burtis į teisines politines bendruomenes, vadovautis tos šalies, kurioje pasiliko gyventi civilinio kodekso politiniais Įstatais/Statutais… Be Statutais įteisintos Bendruomenės jos veikla Laisvojo Vakarų pasaulio šalyse buvo NELEGALI… Tačiau į Šveicarijos išeivijos įkurtą Bendruomenę įstojusi visai kitokią autobiografiją, negu mano, turinti J.Caspersen nuolat atsikirdavo pluoštais propagandinių straipsnių, moksliškai nemotyvuitų analfabetiškų faktų interpretacijų –  kur aiškiausiai atsispindi OKUPACINIO REŽIMO LEGIMITAVIMAS ir dar vis išeivijos istorijoje lieka ir užsitvirtina, kaip aktyvaus kolaboravimo naujausių laikų PAVYZDYS!!!

Teisiškai įsikūrusi ŠLB-nė, kurios pirmasis vadovas buvo Lietuvos diplomatijos Tėvu vadinamas, Berno universitete 1933m. daktarinę Tarptautinės teisės disertaciją su pagyrimu apgynęs dr. Albertas Gerutis turėjo reikšmingus planus gelbėti Lietuvos Valstybę:  vietoj režimo sunaikintos Lietuvos diplomatijos, įteisinti alternatyvią politinę karo pabėgėlių lietuvių  Bendruomenę, kuri visose laisvojo pasaulio šalyse organizuotų kovą dėl okupuotos Lietuvos  išlaisvinimo…  Laisvojo pasaulio erdvėje archyvuose yra išlikusios, išeivių Stanislovo Vaitkevičiaus (mano vyro), medicinos daktaro Jurgio Steponavičiaus asmeniniais pinigais finansuotos  1974,1978,1982,1986 Tarptautinės konferencijos:

„Europos Žmogaus teisių ir laisvo apsisprendimo”;

„Rusifikacija ir kolonizacija Sovietų sąjungoje”;

„Saugumo ir bendradarbiavimo” ir kt. aukšto lygio per pasaulį nuskambėjusios konferencijos Liucernoje, Berne, Ženevoje…

Gaila, su naujai į užsienio valstybes 21-jo amž. pradžioje užplūdusia naujų emigrantų ir naujų LR URM-jos siunčiamų diplomatų banga augo nedovanotinas abejingumas Tautos istorijai, Tautai, Valstybei ir jos Konstitucijai. Atvykę nauji emigratai PLB-nės valdyboje ėmė veikti tik garsindami save, o ne saugoti ir branginti karo pabėgėlių 50 okupacijos metų kurtą neprklausomos Lietuvos viziją,

Emigrantai, atsinešę režimo kolaborantų auklėjime įdiegtas marksistines  idėjas, ėmė niekinti ir, kaip J.Caspersen, ištaisyti garbingą išeivijos veiklos istoriją Šveicarijoje, stumti ją atgal vėl į buvusio niekingo buvusio KGB režimo statusą – vadintų buržuazinių nacionalistų tarybinės  tėvynės išdavikų gretas. (pvz. neleistinai buvo pakeista 1952-02-17d. tesiškai įkurtos ŠLB-ės data į NELEGALIĄ 1950-08-20d. datą, menamai, be jokių Statutų sukurtą ŠLB-nę leido pirmininkei užsiimti buvusią niekšingą režime vykdytą  poziciją, kad jos propagandinė klastuotė Išeiviją negrąžinamai nustumtų atgal į Tautos istorijos paraštes!

Kodėl LR VSD ir LR vyriausybė leidžia ištaisyti išeivijos istorijai reišmingiausius faktus, sugriaunant  politininius Tautos pamatus?

Kodėl išeivijos istorinės veiklos paveldas dabartiniam emigrantui tapo nereikalingas, kai tuose būtinuose politiniuose akcentuose guli svarbiausi Lietuvos, lietuvių Tautos Laisvės ir tapatybės patvirtinimo faktai?

Nejaugi LR Prezidentui, vyriausybei ir seimui nežinoma, kokia neatleistia nuodėmė, kai emigrantai, reikalauja iš LR biudžeto  lėšų savo menkaverčių projektų kūrimui, kai  ŠLB-nės pirmininkė pasisavina sau netgi buvusio LR Ciuricho prieškarinio Konsulato palikimą, su svarbiais Valstybiniais dokumentus, sau pasiima neveiksnios išeivės Ciuricho buvusio Konsulo dukros Ritos Garbačiauskas išsaugotą LR valstybinį turtinį palikimą, kartu su JAV išeivių suaukotomis lėšomis, skirtą LR  Olimpiados komitetui paremti… Juk išeivija po savo mirties turėjo tikslus – savo palikimą perduoti LR socialinėms reikmėms?!

Senoji Šveicarijos lietuvių Išeivija – buvo tikintys katalikai, o, patyrę sukrečiančiantį karo pabėgėlių beprasmingumo virsmą, – tapo dar stipriau branginantys lietuvybę… Tą rodo visi išsaugoti archyvai, ir rašytojos Janinos Survilaitės  parašytos knygos apie lietuvišką išeiviją ir  lietuvių-šveicarų  šimtamečius diplomatinius ryšius… Tai reikšmingi XX amž. lietuviško elito veiklos pavyzdžiai, į kuriuos piktybiška komsekretorės ranka jokiu būdu neturėjo teisės pasikėsinti…

Išeivijos istorijos klastojimas – pats blogiausias ketinimas griauti LR valstybingumą. Kodėl nuo 21-jo amžiaus pradžios naujų emigrantų susikurtoje PLB-nės valdyboje neliko nė vieno sąžiningo piliečio, siekiančio už Tėvynės ribų remti Tautos gerovę ar geranoriškai išmokyti savo vaikus lietuviškai? Į ką žiūrėjo ir žiūri mūsų valstybės vadovai su p. Dalia Grybauskaite, Gitanu Nausėda, ir UR ministrais L. Linkevičium ir G. Lansbergiu priekyje?

Viso pasaulio lietuviai turi žinoti kainą, ką privalo padaryti savo Valstybei, gerbdami už Lietuvos Laisvę kovojusią, pusę amžiaus rusų agrasijos atplėštą nuo Tautos kamieno Išeiviją, kuri niekada negailėjo nei laiko, nei sveikatos, nei savo sunkiu darbu svetimoje šalyje uždirbtu doleriu aukotis Lietuvos Laisvei.

1) Su ŠLB-nės žymiausiais išeivijos mokslininkais( prof. J. Juraičiu, dr. V. Dargužu, dr A. Kušliu, N. Prielaida) 1999-2006 metais sutvarkėme ir VU RS-ui sugrąžinome visus ŠLB-nės  istorinius archyvus;

2) Išleidome apybraižą: „Alpių lietuviai. Alpenlitauer”,2005m. Krikščioniškos  Solidarity spaustuvės sutaupytomis lėšomis 21-jo amž. 1-2-me dešimtmetyje padėjome Lietuvos našlaičiams įsigyti Mariampolės rajone 21 sodybą;

3) Išeivijos ŠLB-nė nuo 1993 metų didžiavosi Janinos Survilaitės asmeninėmis lėšomis LR Knygnešio draugijoje įsteigta Knygnešio Martyno Survilos pinigine premija, kasmet skiriama LR mokytojams, mokiniams, bibliotekoms, bibliotekininkams, leidykloms…

Tėvynė turi įvertinti visus,  kurie sąžiningai ir toliau gyvens Kūrėjo jiems padovanotą laiką, kurie visą gyvenimą saugos ir jaus Lietuvos senojo Tautos elito  teisingą  politinį/kultūrinį širdies pulsą.

Likime amžinai su savo Tautos iškovojimais, su savo brangiai atgauta LAISVE ir žuvusių Tautos didvyrių atminimu kiekvieno širdyje.

**********************************

Patvirtina dar visa eilė paskutinį dešimmetį publikuotų straipsnių:

6 thoughts on “Janina Survilaitė: „Autobiografinių duomenų šauksmas!”.

 1. Stebėtinas produktyvumas, Janina Survilaite. Ir kas jums už tai moka? – Senieji draugai?
  Na taip, reikia iš kažko brangioje Šveicarijoje gyventi.

 2. Žìnoma, kaip dano milijonieriaus žmonai p. J.Caspersen niekas daugiau ir nerūpi, kaip pinigai ir turtai. Man Lietuvos Laisvės kovotojų dinastijos narės gyvenimo būdas kitoks. Aš už IŠEIVIJOS t.p. savo vyro Stanislovo Vaitkevičiaus pastangomis, 1952-02-17d. įkūrusiems konvencinę ŠLB-nę, ir už mūsų visų pasiaukojimą Tėvynės išvadavimui nuo okupacijos, tebemokame tomis pačiomis NEPRIKLASOMOS TĖVYNĖS BRANGENYBĖMIS:
  Širdimi, Jausmais, Dvasiniais katalikiško tikėjimo turtais…

 3. Labai prašau, ponią D. Henkę negrasinti man – juk ne aš ištaisiau karo pabėgėlių lietuvių 1952-02-17d. įkurtos ŠLB-nės datą, o ištaisė p. J. Caspersen. Visiems labai gaila, kad tokia graži ir protinga PLB-nės valdybos prezidentė ponia D. Henkė labai nusivils, pamačiusi, kad J.Survilaitės teisybė, kaip rodo archyvai ir kaip sako visi žinantys. Svetimos gėdos mes tikrai nenorime …

 4. Gal kas nors žino geriau, kodėl p. D.Henkė atstovauja J.Caspersen, o grasina man, kuri ginu Šveicarijos išeivijos istoriją nuo besitęsiančių režimo klastojimų? Mano šeimos nariai: vyras Stanislovas Vaitkevičius ir jo sesuo medicino mokslų daktarė Elena Vaitkevičiūtė 1952-02-17d. dalyvavo įkuriant ŠLB-nę. Dr. E.Vaitkevičiūtė buvo pirmoji ŠLB-nės pirmininko diplomato dr. A. Geručio sekretorė! Ką tada Lietuvoje veikė J.Caspersen senelis ir tėvas – abu Juozapai Jakonskiai? Ogi Mažeikių rajone aktyviai kūrė kolchozus ir trėmė į Sibirą geriausius Lietuvos ūkininkus!!! Argi ne gėda P. D. Henkei grasinti man, o iki dangaus kelti jokių nuopelnų Lietuvos išeivijai neatlikusiai jos šeimai, ar pačiai J.Caspersen, o tik suklastojusiai Išeivijos archyvus? Ką gali man atsakyti pati ponia D. Henkė?
  12 min.
  Atsakyti
  Redaguota

 5. Ponia D.Henkė turėtų mums drąsiai atsakyti į vienintelį klausimą:kodėl ji grasina J.Survilaitei, kurios Šveicarijos išeiviai vyras S. Vaitkevičius ir jo sesuo medicinos mokslų daktarė E.Vaitkevičiūtė 1952-02-17d. įkūrė teisinę ŠLB-nę,(E. Vaitkevičiūtė buvo pirmoji dr. A. Geručio sekretorė)… O. J. Caspersen senelis ir tėvas tuo pat metu Lietuvoje kūrė kolchozus ir trėmė į Sibilą geriausius Lietuvos ūkininkus … Kodėl J. Survilaitei už istorinės teisybės atkūrimą . D.Henkė grasina susidoroti , o J.Caspersen nieko gero nenuveikusiai dėl Išeivijos istorijos įamžinimo, o tik klastojusi išeivijos archyvus, keliama į padanges?

 6. Savo ir visų režimo nuskriaustųjų, kurie po 33-jų nepriklausomos Lietuos metų, negalime laisvai apgini savo pažeminimus ir skriaudas, vardu dėkoju LLlaikrašiui ir jo redakcijai už drasą ir supratimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias