Janina Survilaitė: „Reikšmingi Dievo namų Palaimintojo Žodžiai…”

0

Janina Survilaitė: „Reikšmingi Dievo namų Palaimintojo Žodžiai…”

Menas pats žaviausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę“… (Tomas Manas)

Žmogaus veržimosi į tikėjimo gėrį raseiniškiams pasilikso Kunigo A. Svarinsko veikla, kuri patvirtina, kaip ilgai  gali išsilaikyti KGB prievartos gijos ir kaip ilgai gyvoja jos propaganda.  Į Šveicarijos išeivijos įkurtą Bendruomenę 1993m. įstojusi, kitokią autobiografiją, negu mano, turinti J.Caspersen, dar visus atakuoja savo propaganda, analfabetiškom piktybiškomis interpretacijomis – aiškias OKUPACINIO REŽIMO LEGIMITAVIMO priegaides – naujus kolaboravimo pavyzdžius!!!

2022 metų pabaigoje internete paskelbtas Mariaus Markucko straipsnis apie į Lietuvą sugrįžusias N. Muravjovo ir M. Suslovo šmėklas patvirtina, kad Alpių KGB šmėkla ŠLB-nėj buvusios aktyvios režimo komskretorės  pavidale išnykti dar ilgai nesiruošia…

Lengvai vyniojami apie komsekretorės pirštą ir jos manipuliavimus, nesiremiant jokiais išeivijos istorinės veiklos faktais, „skaito” beraščiais apsimetę ponai LR Prezidentai, Seimo ir vyriausybės vadovai, lyg tai niekada nebuvusios (kartu su gyvaja išeivija!) publikuotos rašytojos Janinos Survilaitės  domunentinės knygos: „Alpių lietuviai. Alpenlitauer”,2005, „Visada tolimi – niekada svetimi”,2011, „Paralelės”2020,” „Už Tautą, Tikėjimą ir Valstybę”, 2023, kuriuose įvardinta reikšmingiausia Tėvynei Lietuvai 50 okupacijos metų paaukota išeivių veikla už Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių gyvenimo režime faktai…

… Kiekvienas prisimena, kaip A. Svarinsko veikla Viduklėje pjovė gerkles rajono komunistams. Sovietams tautiniai dalykai, plius krikščionybė,  buvo baisiau už sprogstamąjį ginklą.

– Svarinsko nuolatinė vieta – už grotų“!.. –  po dešimtmečių girdime Raseinių Vykdomojo komiteto pirmininko Zigmo Butkaus balsą…

Visus rajono lituanistus saugumas siuntinėjo į Viduklės Bažnyčią kvalifikuotai užrašinėti kunigo Svarinsko pamokslus…

Kaip režimo nekenčiamą, nacionalistų dinastijos įpėdinę, mokytoją Survilaitę įbauginti irgi buvo  nesunku… Sutikau,  – geriau eisiu aš, negu kita „Svarinsko pamokslų rašytoja”…

Išgirsti teisingą Dievo žodį sovietų kankinio pamoksle man – likimo dovana, o ypač po paskutinių Svarinsko žodžių, pasakytų Raseinių komunistams Jį tardant TSKP CK partijos komitete: „Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę, tarybinė vyriausybė Helsinkyje pasirašė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją…“

1978 birželio 28 d. „Tiesoje“ pasirodęs straipsnis: „Šmeižikai iš sakyklos“- visus tiesiog pribloškė.

… Tą sekmadienio rytą Viduklės Bažnyčia žydėjo gėlėse, o aš ėjau į Žmogaus dvasios šventovės atvertas Dievo namų duris tiems, kuriuos kankino dvasinės, prievartinio ateizmo negalės.

 …Ir neleisk mus sugundyti,- labai  išraiškingai  nuskambėjo mano lūpose ištartas paskutinis „Tėve mūsų“ maldos sakinys!.. Bažnyčia siuntė Dievo palaiminto šventumo galią, atsigauti nuo pažeminimų, atgauti krikščionišką orumą, atsikvėpti nuo skriaudų, neturint į ką atsispirti, kur surasti tiesą ir sielos ramybę. Krikščionį lietuvį per amžius laimino Dievo namai, o  išsaugoti padėjo tokie kunigai, kaip Svarinskas! 

… garsiai sugaudė  vargonai: „Pulkim ant kelių…“, užgiedojo choras, visa  Bažnyčia suklupo prieš Žmoniją Atpirkusį…

Prašykime ir mes  savo Išganytojo Dievo malonės,“ – melskimės savo Dievui, ir jis mus išgirs“.- skrido Dievo Pasiuntinio Žodis.  Tai pavadinau žodžiu: „Šventumas!” Šventumo sparnai nešė į Evangelijos tiesas, Šventojo Rašto gelmes, Dievo Žodžio nemirtingą tvarumą…

– Aukščiausiasis mus visada supranta ir yra pasiruošęs mums pagelbėti, tik mes patys turime visa širdimi, ir visa siela trokšti, – pradėjo susitikimą su parapijos katalikais Kunigas Svarinskas,- Štai vakar jaunas vaikinukas skundėsi, kad neatsispiria stikliukui, nes jo draugai jį ragina  neišgerti. Mielieji, mes visi turime vieną stebuklingą pasakymą: AŠ LIETUVIS! AŠ ESU TIKINTIS LIETUVIS, todėl man nuodėmė ir gėda gerti! Man šlykštu pavirsti į kiaulę, nes aš Žmogus. Lietuvių tauta per amžius buvo blaivi ir tikinti,- nedarykim jai gėdos…“

Kunigo žodžiai: buvo ne didaktiniai, ne pritempti patarimai. Tai –  širdies Žodžiai, reikalingi atsispirti nuodėmei.

Kai  vakare atsisėdau rašyti „ataskaitą Raseinių saugumui”, mane užvaldė Dievo galios vizija, Kunigo Svarinsko sugebėjimas siųsti  šviesos blyksnius, į žmogaus dvasinį pasaulį, gydančius sielą iki lygmens, išreiškiančio šventumo išgyvenimų esmę, atsispirti nuodėmei.  Į Viduklės Dievo namus žmonės ėjo ieškoti kelių sielai, mokėsi išlaikyti sveikas idėjas, vystyti žmogiškąją raidą, nenutolti nuo Dievo priesakų.

Stebino Kunigo sugebėjimais užsitikrinti tarp katalikų ramybę ir bešališkumą. Kunigas  parinko emociškus faktus,  jaudinančius protą. Pabuvoję savo sielovadininko globoje, žmonės tapdavo tvirtesni   vertybėmis, dvasiniu Dievo įkvėpimu išreikšti  religinio patyrimo tikrovę. Katalikiškoji tikėjimo  reikšmė jų  sovietizmo ligomis užsikėtusiai sielai  buvo reikalinga kaip duona ir vanduo, nes sieloje nematymas Dievo atvaizdo – veda į pražūtį. Kunigo kalba suprantama giliai ir reikšmingai: pateikdamas iš Evangelijos, Švento Rašto įsisąmonintus dalykus nieko bendro neturinčius su TSKP Komunistų partijos suvažiavimų direktyvomis…

Visi rajono lituanistai/-ės ataskaitas apie Svarinsko pamokslus  vertinome ir aprašėme panašiai, nė vieno mūsų KGB netardė ir nesodino į psichiatrinę ar į kalėjimą? Matyt, medžiagos įkalinti kunigą A. Svarinską KGB jau buvo gana…

…1983 m. gegužės 6 d. 15 val. Vilniuje Kunigui A. Svarinskui buvo perskaitytas nuosprendis, kad kun. A. Svarinskas nuteistas 7 metus griežto režimo lagerio ir 3 metus tremties. Tuo pat metu salėje buvo areštuotas kunigas S. Tamkevičius, Kybartų klebonas, LKB Kronikos redaktorius.

Baigimąjame savo žodyje Kunigas Svarinskas kalbėjo:

“Daugiau nereikės manęs teisti, liksiu skolingas, nes nesitikiu atsėdėti viso bausmės laiko. Bijote manęs? Negi aš tuščiomis rankomis  (atėmėte iš mano rankų net rožančių !) sunaikinsiu jūsų galingus tankus? Aš nuo vasario 26 d. sėdžiu uždarytas, o žmonės, matydami mano tiesą renkasi gatvėje, iš kurios gaudomi ir vežami toli į miškus, jokio draugo ar pažįstamo salėje nematau.“

Ar šiadien galime švęsti Pergalę? 

Kiekvienai pasaulio  tautai būtina, kad ją maitintų amžinosios vertybės ir aukšta moralinė misija, nulemta tautos kilmės ir jos ilgaamžiškų kančių istorijos.

Tačiau, įdomiausia, kad  21amž. antrame dešimtmetyje lietuvių karo pabėgėlių teisiškai 1952-02-17d. įkurtoje ŠLB-nėje pasirodė Muravjovo – Suslovo Šmėkla – aukštame PLB-nės valdybos  kultūros komisijos pirmininkės,  režimo komsekretorės, J. Jablonskytės-Caspersen pavidale… Jos tikslas – pažeminti ir nuskandinti  užribyje pasaulio lietuvių IŠEIVIJOS patriotiškąjį elitą, ir jos kovų įdirbį, 50 metų besipriešinusį okupacijai.

J. Caspersen, visa širdimi nekęsdama Lietuvos Laisvės kovotojų šeimose gimusių, keršydama man, kaip knygų apie išeivijos veiklą autorei, begėdiškame straipsnyje,(tiesos.lt.) išdėstė savo įgimtą   nuostatą: rašytoja J. Survilaitė biografinėje apybraižoje „Likimo užkodavimas” (2015m, LRS leidykla) rašo, kad talkino KGB, nes užršinėjo A. Svarinsko pamokslus, todėl prašau atimti iš J. Survilaitės visus atgimusios Lietuvos apdovanojimus… (J. Caspersen autobiografiją žr. „Alpių lietuviai”, psl.145-149.)

Mano užklausimas LR VSD-tui, kad patikrintų, kas per asmenybė yra p.Jūratė Jalonskytė-Caspersen, kokios organizacijos ir kokiam tikslui ji 1993 metais buvo pasiųsta į Šveicarijos konfederaciją integruotis Pasaulio  lietuvių bendruomenėje – laukiame visi atsakymo iki šiol…

Propagandinė komjaunimo sekretorės veikla PLB-nėje verčia įsiklausyti  į tuos, kurie pagal prof. R. Čepaitienės mintis, iki šiol klastoja  Lietuvos  istorinį paveldą: 

Tai iš tiesų atvedė (…) prie socialinio darvinizmo įsigalėjimo, ja načalnik ty durak sistemos įtvirtinimo, šiandien jau pūliuojančio visapersmelkiančio mobingo metastazėmis. Išliko, įsitvirtino ir suklestėjo stipriausieji, dažniausiai susibūrę į klanus ir gaujas“.

Ar ilgai šie begėdiški klanai ir gaujos įsikėlusios buvusius  režimo propagandistus į aukščiausius valstybės valdymo postus tyčiosis iš  mūsų visų iškovotos Laisvės?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias