Kaip Vilniaus apygardos teismo pirmininkas A. Bartkus su kolegomis nusikaltėliais naikina laisvą spaudą

0

Kaip Vilniaus apygardos teismo pirmininkas A. Bartkus su kolegomis nusikaltėliais naikina www.laisvaslaikrastis.lt


Aurimas Drižius

Yra toks Vilniaus apygardos teismo laikinai ėjęs pirmininko pareigas teisėjas Arūnas Bartkus (nuotr. viršuje), nuolatinis dokumentų klastotojas ir nusikaltėlių “stogas” šiame teisme.
Savo 2023-08-09 nutartyje jis man išaiškino, kad visiškai teisėta yra du kartus bausti už tą patį tariamą administracinį pažeidimą, kurio niekada nebuvo.
Tai yra yra tokia valdiška įstaiga Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba (ŽEIT), kuri jau daugelį metų persekioja “Laisvą laikraštį” ir jos dėka portalas yra uždarytas ir nepasiekiamas skaitytojams Lietuvoje jau pusantrų metų – tai yra nuo 2022 m. kovo mėnesio.
Dėl to, kad www.laisvaslaikrastis.lt dėl valdžios politinių represijų uždarytas pusantrų metų, atidarėme naują portalą www.laivas.info.


Kodėl teismas nurodė uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt? Nes sprendime parašyta :
“…Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Žurnalistų etikos inspektorius 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (ST-6; ST-9; ST- 12; ST-16; 2022) SPR-89 „Dėl publikacijose „Rusų išžudyti taikūs ukrainiečiai netikėtai atgijo“ (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03); „Atrodo, kad žudynes Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Botsmanas” (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03); „Ant branduolinės bedugnės krašto“ (www.laisvaslaikrastis.lt); „Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir niekšai?“ (www.laisvaslaikrastis.lt) ir „Lietuva kartoja Ukrainos kelią į diktatūrą“ (www.laisvaslaikrastis.lt) paskelbtos informacijos“ nustatė, kad interneto portalas www.laisvaslaikrastis.lt skelbia karo propagandą ir dezinformaciją, o šios informacijos sklaida prieštarauja Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu numatytam draudimui.
Nurodoma, kad publikacijose „Atrodo, kad žudynes Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Bocmanas” (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03. https://www.laisvaslaikrastis.lt/44052-2). „Ant branduolinės bedugnės krašto“ (www.laisvaslaikrastis.lt. https:/AVww.laisvaslaikrastis.lt7ant- branduolines- bedugnes-krastok
„Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir niekšai?“ iwww.laisvaslaikrastis.lt. https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaipreaguoia-i-ukrainostragediia- kvailiai-nevisprociai-ir-nieksai) pateikiamas turinys yra dezinformacinio pobūdžio, minėta informacija yra siekiama aiškaus ir vienareikšmio tikslo – pateikti kitokio pobūdžio informaciją nei yra skelbiama Vakarų pasaulio valstybių žiniasklaidoje, iškraipyti faktus, be to, pateikiamas karinių Rusijos veiksmų pateisinimas ir normalizavimas”.
Kaip ŽEIT “nustatė” dezinformaciją?
Teismas nurodė, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) tyčia ir tikslingai skelbia melagingą informaciją, turėdamas tikslą skelbti neteisingą informaciją apie karą Ukrainoje. Dėl šių priežasčių konstatuojama, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), paskelbdamas minėtas publikacijas, pažeidė Įstatymo nuostatas ir paskleidė dezinformaciją, t. y. 19 straipsnio 1 dalies 1 dalyje numatytą draudžiamą skelbti informaciją. Tokio pobūdžio turinys yra traktuotinas kaip paveikus ir indoktrinuojantis, todėl, ginant visuomenės ir valstybės interesą saugoti demokratinę santvarką interneto portalo www.laisvaslaikrastis.lt sklaida Lietuvos Respublikoje turi būti nedelsiant ribojama.
Įvertinus aptartą teisinį reguliavimą nustatytų faktinių aplinkybių kontekste, darytina išvada, kad publikacijose „Atrodo, kad žudynes Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Botsmanas” (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03. https://www.laisvaslaikrastis.lt/44052-2).
„Ant branduolinės bedugnės krašto“ (www.laisvaslaikrastis.lt. https:/A\rww.laisvaslaikrastis,lt7ant- branduolines- bedugnes-krastok „Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir niekšai?“ iwww.laisvaslaikrastis.lt.
https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaip-reaguoia-i-ukrainos- tragediiakvailiai-nevisprociai-irnieksai) pateikiamas turinys yra dezinformacinio pobūdžio, todėl vadovaujantis Įstatymo 19 str. 1 d. 1 p. tokią informaciją visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti.

Viskas gal ir būtų pusiau teisėta, jeigu jau minėtas VAAT būtų leidęs ieškovui susipažinti su savo minėtu teisėjos Šipkauskienės šedevru. Man atrodo, kad teisėja apskritai nėra skaičiusi minėtų publikacijų, jeigu sugebėjo įžiūrėti jose “karo propagandą ir dezinformaciją”.
Visuotinė lietuvių enciklopedija taip apibūdina, kas yra karo propaganda: kãro propagánda, vieša veikla per visuomenės informavimo priemones ar kitaip platinant ir populiarinant karo idėjas, viešai raginant ginkluotąsias pajėgas užpulti kitas valstybes ar tautas. Karo propaganda yra abstraktaus pobūdžio idėjų skleidimas, kitu atveju ji gali būti kvalifikuojama kaip ketinimas įvykdyti konkretų agresijos aktą. Ši propaganda nėra tėvynės gynimo idėjų propagavimas, kai visuomenė raginama aktyviai priešintis agresijai ar kitokiam ginkluotam užpuolimui, remti kariuomenės dalyvavimą tarptautinėse taikos ir saugumo palaikymo operacijose. Karo propaganda yra tarptautinis nusikaltimas, už kurį gali būti numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal nacionalinius įstatymus. 1947 Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rezoliucijoje Dėl priemonių prieš naujo karo propagandą ir kurstytojus pasmerkė visų formų propagandą, kuri gali išprovokuoti ar skatina grėsmę taikai, taikos pažeidimą ar agresijos aktą.
Karo propaganda Lietuvoje Lietuvoje karo propagandos draudimas įtvirtintas Konstitucijoje (1992). Baudžiamajame kodekse (2000) nustatyta atsakomybė tik už kurstymą prieš tautinę grupę. Visuomenės informavimo įstatyme (1996) tokia propaganda priskirta prie neskelbtinos informacijos, ją paskleidus teismas gali sustabdyti ar nutraukti viešosios informacijos rengėjo ar platintojo veiklą.
https://www.vle.lt/straipsnis/karo-propaganda/

 1. Dezinformacija yra tyčia skleidžiama melaginga informacija. Kadangi teismas nepasivargino konkrečiai įvardinti, kas minėtuose straipsniuose yra karo propaganda, o kas dezinformacija, norėčiau kad tai būtų aiškiai nustatyta, nes neįmanoma ginčytis, kai ŽEIT ir teismas nustato, kad apskritai visas straipsnis yra karo propaganda.
  Kadangi teismo nutartyje nenurodyta, kokie konkrečiai teiginiai pažeidžia įstatymą, prašau tai nurodyti tiksliai. Informuoju, kad visi minėti straipsniai, kuriuos ŽEIT ir teismas pripažino kaip karo propaganda ir dezinformacija, yra faktinėmis aplinkybėmis ir vaizdo įrašais patvirtinti faktiniai straipsniai.
  Priešingai, nei teigia ŽEIT, šiš straipsnių šaltinis yra buvęs JAV karo žvalgas Scott Riiter. Visi šaltniai atitinka tikrovę, yra aiškiai įvardinti, o tai, kad straipsniuose keliamos abejonės, kad žmonės Bučios mieste neva nužudė Rusijos kariškiai, nereiškia, kad tai yra dezinformacija ir karo propaganda. Visus minėtus straipsnius galima atsiversti ir paskaityti – jose nėra jokios tyčia skleidžiamo melo ir karo propagandos.
 2. Tai, kad ŽEIT tyčia ir sąmoningai persekioja laisvą spaudą, kuri atlieka savo funkcija – objektyviai atspindėti įvykius – rodo, kad ši valstybės įstaiga padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą.
  Padaryti melagingą išvadadą apie mūsų straipsnius, du kartus su ta pačia melaginga išvada kreiptis į teismą, žinant, kad įstatymas tai draudžia rodo sąmoningą ir tyčinę veiklą, siekiant uždaryti portalą. Kiek aš žinau, įstatymas nenumato galimybės bausti antrą kartą už tą patį nusižengimą, tačiau teismas drąsiai tai daro, nesibodėdamas tokios klastotės.
  Kaip jau minėta, teismas du kartus išnagrinėjo ŽEIT skundus dėl tų pačių publikacijų. Tai dar vienas įrodymas, kad teismas klusniai šoka pagal ŽEIT dūdelę, net nebando analizuoti minėtų straipsnių, nepaaiškina, kurie teiginiai jose yra karo propaganda, o kurie – dezinformacija.
  Yra kaip tik priešingai – minėtos publikacijos kaip tik ir skelbia apie visą karo beprasmybę, baisumus ir kokias nenusakomas kančias jis atneša žmonėms, jokio pasigerėjimo karu arba jo propagandos jose nėra. Taip pat analizuojamos klastotės apie karo nusikaltimus. Kartoju, jose nėra nei karo propaganos, nei dezinformacijos. Jeigu teismas mano kitaip, prašau man pateikti konkrečius teiginius, kuriais yra propaguojamas karas arba tyčia skleidžiama dezinformacija. Kadangi teismas du kartus melagingais pagrindais nurodė ieškovui, kad laisvaslaikrastis.lt nėra šios bylos šalis, tai mes neturėjome galimybės jos apskųsti ir pateikti savo paaiškinimus.
  Tai, kad teismas slėpė nuo mūsų savo priimamas nutartis, melavo, kad jos mūsų neliečia, nepripažino bylos dalimi reiškia, kad teismas vykdė teisinį banditizmą.

Byla neliečia portalo, kuris yra uždaromas

Negana to, kai krejau minėtas teismas mane raštu informavo, kad tas klausimas neliečia pačio portalo, tai yra www.laisvaslaikrastis.lt. Nors teismas sprendė klausimą dėl portalo uždarymo, tačiau pačio portalo tai neliečia.
Kreipiausi į prokurorus, nurodžiau, kad tai akivaizdus piktnaudžiavimas, nes net Administracinių nusižengimų kodekso 2 str. 5 punktas nurodo, kad niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką.
Nepaisant to, ŽEIT du kartus sąmoningai ir tyčia kreipėsi į teismą dėl to pačio tariamo pažeidimo.
Mano skundas buvo persiųstas STT, kurios vyresnysis specialistas Rolandas Olšauskas nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodęs, kad “nėra duomenų, kad ŽEIT kaip nors piktnaudžiavo, arba nesivadovavo jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais”. Iš esmės STT surašė penkis puslapius samprotavimų ir išvedžiojimų, nieko nepasisakydama apie šio skundo esmę – ŽEIT vadovė du kartus tyčia kreipėsi į teismą dėl to paties tariamo administracinio pažeidimo, puikiai žinodama, kad jokio pažeidimo nėra padaryta.
Tačiau Ramanauskaitė slapta kreipėsi į teismą, du kartus nurodydama tas pačias tariamo pažeidimo aplinkybes, ir abu kartus teismas patenkino jos skundus “už akių”, sustabdydamas visuomenės informavimo priemonės veiklą.
Portalo www.laisvaslaikrastis.lt veikla iki šiol yra sustabdyta, pažeidžiant bet kokius įstatymus. Nurodžiau, kad tai yra tyčinė sąmoninga veikla, siekiant pakenkti ir uždaryti portalą, nes kitaip tokio veikimo paaiškinti negalima. O STT pareigūnas kažkodėl nustatė, kad ŽEIT vadovių veikmsuose neva nebuvo tyčios arba samoningo neteisėtų veiksmų padarymo. Su tokia nuomone ir išvada niekaip negalima sutikti, nes visos skunde aprašytos aplinkybės kaip tik ir įrodo, kad buvo veikiama tyčia ir siekiant pakenkti.
ŽEIT vadovė Ramanauskaitė jau seniai neteisėtai persekioja portalą. Tai yra Ramanauskaitė dar 2022 m. kovo 18 d. visiems interneto paluagų tiekėjams nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, neva jis platina dezinformaciją. Tas nedelsiant ir buvo padaryta mums nieko apie tai nepranešus. Tik kai kreipėmės į Vilniaus apygardos administracinį teismą ieškiniu dėl ŽEIT saviveiklos, teismas administracinėje byloje Nr. I2 -3911-535/2022 nurodė “panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2022-03-18 sprendimą Nr. 288 “Dėl neskelbtinos informacijos”. Teismas nurodė, kad ŽEIT, uždariusi portalą, nesikreipė į teismą, kaip kad reikalauja Visuomenės informavimo įstatymas, kitaip sakant, teismas konstatavo visišką ŽEIT savivalę.
Tačiau gavusi ieškinį teismą, ir žinodama, kad veikia neteisėtai, tačiau jai nurodyta bet kokia kaina uždaryti portalą, ŽEIT vadovė Ramanauskaitė du kartus kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su tuo pačiu skundu, nurodydama tas pats aplinkybes, ir visuomenės informavimo priemonė buvo du kartus nubausta už tą patį tariamą pažeidimą, jai nieko apie tai nepranešus.
Tai yra tik iš trečiųjų asmenų sužinojau, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas du kartus išnagrinėjo ŽEIT skundus dėl to pačio tariamo pažeidimo:

 1. Tai yra administracinėje buloje Nr. eI2-4813 -983 -2022 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 2022 m. gegužės 25 d. priėmė nutartį: Išduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją.

Praėjus keturiems mėnesiams, ŽEIT dar kartą kreipiasi į tą patį Vilniaus apygardos adminisatracinį teismą, nurodo tas pačias aplinkybes, ir teismas dar kartą už tas pačias publikacijas taiko nuobaudą – uždaro žiniasklaidos priemonę: VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 2022 m. rugsėjo 2 d. nutarė :
Tenkinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2022 m. rugsėjo 1 d. prašymą Nr. S-868.
Išduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai leidimą duoti privalomus nurodymus viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją.

Kitaip sakant, ŽEIT, jau būdama atsakove administracinėje byloje dėl portalo uždarymo, du kartus kreipėsi į teismą dėl to pačio tariamo pažeidimo, ir abu kartus teismas išnagrinėjo skundus mūsų neinformavęs ir neleidęs pateikti atsiliepimo. Nurodžiau, kad sąmoningas dviejų skundų išsiuntimas teismui, nurodant tas pačias aplinkybes, ir prašant du kartus nubausti portalą už tariamą melą ir deiznformaciją yra tyčinė nusikalstama veikla, piktaudžiaujant ŽEIT suteiktais įgaliojimais.
ŽEIT kreipėsi į teismą, remdamasis Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsniu, kuris nurodo, kad “1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veikla gali būti laikinai sustabdoma arba nutraukiama šiame straipsnyje nustatytais atvejais. 2. Inspektoriaus prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas gali sustabdyti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus po to, kai buvo nustatytos visos šios sąlygos:
1) toks pažeidimas per paskutinius 12 mėnesių jau buvo padarytas ir už šį pažeidimą buvo taikytas įspėjimas ar kitos šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės;
2) inspektorius raštu pranešė viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui apie įtariamą pažeidimą ir apie priemones, kurių ketina imtis, jeigu toks pažeidimas pasikartos;
3) inspektorius viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui suteikė teisę duoti paaiškinimus ir būti išklausytam dėl įtariamo pažeidimo ir priemonių, kurių ketina imtis, jeigu toks pažeidimas pasikartos.

 1. www.laisvaslaikrastis.lt niekaip neatitinka šiame įstatyme numatytų kriterijų – jis per paskutinius 12 mėnesių nepadarė nė vieno VIĮ pažeidimo, jam nebuvo taikomas joks įspėjimas. ŽEIT vienintelį kartą kreipėsi į ieškovą su pretenzija, tačiau jam buvo atsakyta, kad kadangi atsakovas terorizuoja ieškovą, ir yra apskųstas teismui, tai jokių paaiškinimų ŽEIT mes neteiksime. ŽEIT vienintelį kartą bandė teisėtai uždaryti portalą, slapta nurodydama interneto paslaugų tiekėjams uždaryti portalą, tačiau ieškovas kreipėsi į VAAT, ir teismas administracinėje byloje Nr. 12-3911-535/2022 panaikino ŽEIT nutartį, nurodydamas, kad jis neteisėtas ir nepagrįstas.
 2. Tačiau ŽEIT, gavusi ieškinį teismui, nenurimo ir nebandė laikytis įstatymo, jis dar du kartus kreipėsi į VAAT, ir kaip minėta, abu kartus teismas priėmė nutartis “už akių”, nepranešęs ieškovui apie portalo uždarymą.
  Kaip numatyta Visuomenės informavimo įstatyme: “3. Kai inspektorius savo iniciatyva ar gavęs iš nacionalinį saugumą užtikrinančios ar kitos kompetentingos institucijos informaciją nustato, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas skleidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodytą neskelbtiną informaciją, kuri kenkia ar kelia pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimą, inspektorius turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo nesilaikydamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų”.
  Kitaip sakant, ŽEIT nusprendė, kad portale paskelbta informacija “kenkia ir kelia pavojų visuomenės saugumui, įkaitant nacionalinio saugumo užtikrinimą”, todėl net nebandė ieškovo ispėti arba sulaukti paaiškinimų.
 3. ŽEIT nutarė, kad mūsų portale skelbiama informacija “kelia grėsmę Lietuvos saugumui”. Aš stebiuosi, kodėl aš dar nesu Gvantanamo kalėjime kartu su teroristais, jeigu keliu tokį didelį pavojų LR. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu, ir jeigu ŽEIT nevykdytų nuolatinio laisvos spaudos persekiojimo ir terorizavimo pagal valdžios užsakymus.
  VIĮ numato, kad : 4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytais atvejais kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, inspektorius pateikia teismui objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstą prašymą dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo, prašymo faktinį ir juridinį pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas ir kitą būtiną medžiagą. Vilniaus apygardos administracinis teismas turi priimti sprendimą laikinai sustabdyti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą arba atmesti prašymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo priėmimo dienos. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacinį skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos. Teismo sprendime gali būti duodami privalomi nurodymai elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti visuomenės informavimo priemones, o leidinių pardavėjams, leidinių pristatymo ar kitokių platinimo paslaugų teikėjams – privalomi nurodymai sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą”.
 4. Tačiau šiuo atveju VAAT išnagrinėjo abu ŽEIT skundus “už akių” ir net kai mes paprašėme, atsisakė juos pateikti. Man akivaizdu, kad šiame teisme vyksta tai, ką advokatai vadina “teisinis banditizmas”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias