Kaip vilties prezidentas Ignas Vėgėlė gelbėjo Garliavos pedofilijos bylos herojų advokatą Gintarą Černiauską?

0

Yra toks buvęs advokatų tarybos pirmininkas ir būsimas prezidentas, politinės sistemos parengtas pakeisti Gitaną Nausėdą, gražus ir protingas vyrukas Ignas Vėgėlė.
Ir yra jo kolega, garsus ir turtingas advokatas Gintaras Černiauskas, kuris pats pasakojo, kaip treniravosi nešti prieš jos valią mažą mergaitę iš jos namų Garliavoje. Visi puikiai matėme, kaip G. Černiauskas neša mažą vaiką kartu su nepriekaištingąja mamyte po garsiojo Garliavos šturmo. Žinoma, fakto, kad Gintaras Černiauskas nešė mažą vaiką, teismas nenustatė, nors tai matė minia žmonių.
Įtakingas advokatas Gintaras Černiauskas išgarsėjo, kai Kauno pedofilijos byloje atstovavo Laimutei Stankūnaitei ir nešė jo dukrą per garsųjį Garliavos šturmą.

Tačiau ši istorija apie tai, kaip “vilties prezidentas”, buvęs advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė gelbėjo tą patį Gintarą Černiauską nuo drausminės atsakomybės.

Tai yra advokatų taryba buvo iškėlusi drausmės bylą advokatui Gintarui Černiauskui.
Drausmės byla buvo 2018-12-28 iškelta pagal Laimio Akramo pareiškimą, kuriame šis teigė, kad advokato Gintaro Černiausko veikloje galima įžvelgti įmonių užgrobimo požymių.

Trumpa istorija tokia – toks Laimis Akromas kreipėsi į advokatų tarybą pareiškimu, kuriame nurodė, kad buvo apgautas jau minėto advokato Gintaro Černiausko.
L.Akromas nurodė turėjęs turtinių ginčų dėl UAB „Aconitum“ akcijų su Rima Balanaškiene, atstovaujama advokato Gintaro Černiausko. Kai kurias bylos aplinkybes aprašė žiniasklaidos priemonės.
UAB „Sveikatos ABC“, UAB „Aurantijus“, UAB „Aconitum“ ir Rima Balanaškienė buvo sudarę sutartis dėl teisinių paslaugų su advokatų profesine bendrija Černiauskas ir partneriai, pagal kurias Bendrijos advokatai Gintaras Černiauskas, Laura Daumantaitė ir kiti jų įgalioti Bendrijai paslaugas teikiantys advokatai ir jų padėjėjai įsipareigojo teikti ir teikė Klientams teisines paslaugas.

2015-01-30 klientai kreipėsi į Černiausko advokatų bendriją prašydami paskirti advokatą atstovauti kompanijai RAWLEY CAPITAL CORP. (RCC) , kuei buvo minėtų įmonių kreditoriumi. Atstovu buvo pasirinktas jau minėtas advokatas Černiauskas.

2015-05-18 UAB „Sveikatos ABC“, Rima Balanaškienė ir RCC, už kurį pagal įgaliojimą veikė advokatas G.Černiauskas, sudarė paskolos sutartį, kuria šalys susitarė dėl tikslinės 1 745 913,00 Eurų paskolos suteikimo bei paskolos gavėjų įsipareigojimų kreditoriui RCC užtikrinimo sąlygų.
Pagal sutartį 1 385 913,00 Eur buvo skirta UAB „Sveikatos ABC“ įsipareigojimams įvykdyti pagal Kauno apygardos teismo 2015-01-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1269- 480/2014 patvirtintą taikos sutartį, o 360 000,00 Eur suma, kuri turėjo būti pervesta į advokato Černiausko bendrijos depozitinę sąskaitą, buvo skirta įsipareigojimams pagal paskolos gavėjų, kreditoriaus ir bendrijos pasirašytą deponavimo sutartį vykdyti.
Už suteiktą paskolą buvo numatytos 12% metinės palūkanos. Paskolos gavėjų įsipareigojimai kreditoriui buvo užtikrinami įkeičiant UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ priklausantį turtą, prekės ženklus, CTD bylas ir visas UAB „Sveikatos ABC“ apmokėtas akcijas, bei įsipareigojus parduoti Kreditoriui visas UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ akcijas.
Vykdant šį įsipareigojimą, UAB „Sveikatos ABC“, Rima Balanaškienė ir kreditorius RCC, už kurį pagal įgaliojimą veikė advokatas G.Černiauskas, sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, numatančią sąlygas, kuriomis užtikrinami paskolos gavėjų įsipareigojimai.

Vėliau paaiškėjo, kad atlygio iš kompanijos RAWLEY CAPITAL CORP. ar jos valdytojo Andrėj Travkine advokatas G.Černiauskas negavo.
Tai liudija, kad advokatas pavedimą atstovauti minėtą kreditorių priėmė klientų prašymu, kurie veikė ne vykdydami kreditoriaus RCC pavedimą ar jo sutikimu, bet išimtinai savo interesais. Tokiomis aplinkybėmis priėmęs pavedimą teikti teisines paslaugas kreditoriui Advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Kodekso 6.1 punkto reikalavimus.

Sudarant anksčiau minėtą 2015-05-18 paskolos sutartį advokatas G.Černiauskas veikė kaip advokato statusą turintis asmuo, pasirašydamas akcijų pirkimo-pardavimo sutartį taip pat nurodė veikiąs kaip advokatas, kas liudija, kad advokatas kreditoriui teikė teisines paslaugas, tačiau nėra duomenų, kad advokatas ar bendrija, kurios dalyviu ir vyriausiuoju partneriu yra advokatas, susitarė dėl teisinių paslaugų teikimo kreditoriui pagal Advokatūros įstatymo reikalavimus, todėl darytina išvada, kad priimdamas pavedimą atstovauti Kreditorių bei teikdamas jam teisines paslaugas Advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalies reikalavimą.

Vertinant anksčiau minėtų 2015-05-18 paskolos sutarties ir 2015-05-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties turinį bei sąlygas darytina išvada, kad sudarant ir vykdant šias sutartis Klientų ir Kreditoriaus interesai yra akivaizdžiai priešingi, juos suderinti laikantis advokatui keliamų veiklos nepriklausomumo, lojalumo ir interesų konfliktų vengimo reikalavimų tiek Klientų, tiek Kreditoriaus atžvilgiu protingai ir sąžiningai teikiant teisines paslaugas nėra įmanoma, tokiuose teisiniuose santykiuose kyla konfidencialumo ir advokato nepriklausomumo pažeidimo pavojus, todėl Advokatas, teikdamas teisines paslaugas Kreditoriui teisiniuose santykiuose su UAB „Sveikatos ABC“ ir Rima Balanaškiene, sudarant ir vykdant anksčiau minėtas 2015-05-18 paskolos sutartį ir 2015-05-22 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1, 4 ir 5 punktuose įtvirtintus advokatų veiklos pagrindinius principus, 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Kodekso 3.1, 3.2 bei 4.1 punktų reikalavimus.

Pareiškėjas su skundu pateikė dvi 2015-05-11 Ričardo Matijošaičio ir Gintaro Černiausko vardu sudarytas ir pasirašytas sutartis. Vienoje iš jų nurodoma, kad RAWLEY CAPITAL CORP. nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso Ričardui Matijošaičiui ir Gintarui Černiauskui ir šie asmenys tarpusavyje suderino 1 745 913,00 Eur paskolos lėšų gavimo, šios paskolos teikimo UAB „Sveikatos ABC“ ir Rimai Balanaškienei reikalavimus, taip pat susitarė dėl 12% metinių palūkanų už paskolą arba pajamų (grynojo pelno) už parduotas UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ akcijas paskolos gavėjams negrąžinus paskolos su palūkanomis paskirstymo tarpusavyje. Šioje sutartyje aptarti paskolos teikimo ir prievolių užtikrinimo reikalavimai atitinka UAB „Sveikatos ABC“, Rimos Balanaškienės ir Kreditoriaus sudarytų 2015-05-18 paskolos sutarties ir 2015-05-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Antrąja 2015-05-11 sutartimi Ričardas Matijošaitis ir Gintaras Černiauskas susitarė dėl UAB „Aconitas“ ir UAB „Aurantijus“ akcijų kainos galimo didinimo UAB „Sveikatos ABC“ ir Rimai Balanaškienei negrąžinus paskolos su palūkanomis.
Analizuojant minėtų 2015-05-11 sutarčių turinį ir juose nurodytus duomenis visos tyrimo medžiagos kontekste, kritiškai vertinami Advokato 2019-01-15 paaiškinime ir Ričardo Matijošaičio 2019-01-28 paaiškinime nurodyti teiginiai, kad šie asmenys tokių sutarčių nesudarė ir nepasirašė. Esant tokioms sutartims darytina išvada, kad Advokatas, dalyvaudamas paskolos teisiniuose santykiuose su UAB „Sveikatos ABC“, Rima Balanaškiene ir Kreditoriumi, galimai nebuvo sąžiningas ir lojalus klientų atžvilgiu, neišvengė asmeninių ir klientų interesų konflikto, nesilaikė teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientams ir advokato profesijai, diskreditavo advokato vardą, todėl galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 5 punkte įtvirtintą advokatų veiklos pagrindinį principą, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, Kodekso 1.2,1.3 ir 3.2 punktų reikalavimus
2018-12-12 buvo paviešintas V. įst. „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA” (toliau – LRT) tyrimas apie Advokato galimą interesų konfliktą. LRT tyrimo metu nustatyta, kad Advokatas, veikdamas pagal notariškai patvirtintą įgaliojimą, atstovavo kompanijai RAWLEY CAPITAL CORP., sudarant paskolos sutartį su Rima Balanaškiene bei jos atstovaujama UAB „Sveikatos ABC“ ir akcijų pirkimo sutartį su UAB „Sveikatos ABC“. Advokatas taip pat sudarė dvi sutartis su Ričardu Matijošaičiu dėl kompanijos RAWLEY CAPITAL CORP. akcijų pasiskirstymo, UAB „Aconitum“, UAB „Aurantijus ir UAB „Sveikatos ABC“ turto ir paskolos palūkanų pasidalijimo. Pareiškėjo nuomone, tai atskleidžia ir įrodo Advokato aktyvų dalyvavimą perrašant Rimos Balanaškienės įmonių akcijas jo atstovaujamai kompanijai RAWLEY CAPITAL CORP. Advokatas, pasak Pareiškėjo, sistemingai nevengė galimo interesų konflikto, jo veikloje galima įžvelgti įmonių užgrobimo požymių, todėl Pareiškėjas prašo iškelti Advokatui drausmės bylą.
Advokatas pateikė Lietuvos advokatūrai 2019-01-15 paaiškinimą, kuriame nurodė, kad Pareiškėjui ar jo atstovui (patikėtiniui Ričardui Matijošaičiui) neteikė jokių teisinių paslaugų minėtame ginče, dėl ko šis asmuo galėtų pareikšti jam, kaip advokatui, pretenzijas už nesuteiktas, nepilnai suteiktas ar nekokybiškai suteiktas teisines paslaugas. Advokato klientė Rima Balanaškiene ir jos valdoma įmonė UAB „Aconitum“ (kitos Pareiškėjo minėtos įmonės UAB „Aurantijus“ ir UAB „Sveikatos ABC“ yra prijungtos prie UAB „Aconitum“) neturi jam jokių pretenzijų dėl jiems suteiktų teisinių paslaugų. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl susitarimo su Ričardu Matijošaičiu užvaldyti įmonės UAB „Aconitum“ akcijas yra išgalvotos ir neatitinka tikrovės. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad Advokatui ir Ričardui Matijošaičiui nuosavybės teise priklauso (priklausė) kompanija RAWLEY CAPITAL CORP., per kurią buvo skolinami pinigai Rimai Balanaškienei, neatitinka tikrovės. Pasak Advokato, jis niekada nebuvo nei šios kompanijos steigėjas, nei dalininkas (akcininkas) ar valdytojas. Šios kompanijos įgaliojimas jam buvo išduotas tik atlikti tam tikrus veiksmus, kurie buvo suderinti su visomis šalimis, tame tarpe ir su Rima
Balanaškiene bei su UAB „Aconitum“. Būdamas Rimos Balanaškienės ir UAB „Aconitum“ atstovas, niekada jiems neskolino savo pinigų jokia forma, todėl gauti palūkanas iš skolinimo negalėjo ir negavo. Veikdamas pagal įgaliojimą kaip kompanijos RAWLEY CAPITAL CORP. atstovas sudarant paskolos ir kitas sutartis su Rima Balanaškiene ir UAB „Sveikatos ABC“, jis veikė gavęs sutikimą ir prašymą atlikti šiuos ir kitus su tuo susijusius veiksmus iš savo klientų. Atliekant numatytus pavedimus nei iš vienos pusės jam jokių priekaištų ir pretenzijų pareikšta nebuvo. Pinigų skolinimas ir vykdomi tarptautiniai pervedimai buvo atliekami dalyvaujant institucijoms, turinčioms pareigą tikrinti piniginių operacijų teisėtumą, tuo pačiu patikrinant pinigų kilmę, nustatant tikrąjį pinigų šaltinį bei galutinį naudos gavėją. Advokatas pats jokio atlygio nei iš Pareiškėjo, nei iš Ričardo Matijošaičio, nei iš kompanijos RAWLEY CAPITAL CORP. ar jos valdytojo Andrei Travkine negavo. Prie Pareiškėjo pareiškimo pridėtos sutarčių šviestos kopijos nėra Advokato sudarytos ir pasirašytos. Advokatas su Druskininkų miestui teikiamomis dujomis nieko bendro neturi. Prie pareiškimo pridėta 2014-11 -26 sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. 004 yra ne advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai. Kokį ryšį turi šis dokumentas su pareiškime dėstomomis aplinkybėmis, Advokatui nesuprantama. Jis neturi jokio ryšio nei su Rusijos kompanija Gazprom, nei su Ričardo Matijošaičio verslu. Šiems asmenims jokių teisinių paslaugų neteikė. Advokatas taip pat išdėstė nuomonę dėl priežasčių, sąlygojusių Pareiškėjo siekį Lietuvos advokatūrai pateiktu pareiškimu sukompromituoti jį, kaip Rimos Balanaškienės bei UAB „Aconitum“ atstovą.
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas) 52 straipsnio 1 dalis numato, kad advokatui už Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) reikalavimų bei advokato veiklos pažeidimus gali būti keliama drausmės byla. Advokatų taryba, vykdydama įstatyminę advokatų veiklos kontrolės funkciją, privalo reaguoti į kiekvieną paaiškėjusį advokatų veiklos pažeidimo faktą bei turi teisę už galimus Advokatūros įstatymo ir Etikos kodekso reikalavimų bei advokato veiklos pažeidimus iškelti advokatui drausmės bylą. Advokato drausminės atsakomybės taikymas yra Lietuvos advokatūros savivaldos prerogatyva, kuria inter alia siekiama tikslo prevenciškai užtikrinti advokatų profesinės etikos ir veiklos drausmę, advokatūros autoritetą ir advokato vardą, advokato veiklai keliamų reikalavimų laikymąsi.
Advokatų tarybos nuomone, advokatui Gintarui Černiauskui iškeltina drausmės byla.
Demokratinėje teisinėje valstybėje Lietuvos advokatūra yra svarbus valstybės teisingumo sistemos elementas ir teisės stabilumo garantas, todėl geras advokato vardas ir profesinis prestižas yra neatsiejama advokato veiklai keliamų reikalavimų dalis. Advokatūros įstatymas apibrėžia bendruosius advokatų profesijai keliamus reikalavimus, o savivaldos statusas suteikia Lietuvos advokatūrai teisę ir galimybę savarankiškai nustatyti šios profesijos nariams taikomus papildomus reikalavimus bei apibrėžtų teisių ir pareigų įgyvendinimo sąlygas.
Teisiškai vertinant advokato veiksmus atsižvelgtina į specifinę advokatūros padėtį ir jos vaidmenį valstybės teisinėje sistemoje. Advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams yra taikomi didesni, reiklesni elgesio, moralės ir etikos standartai. Advokato veiklai taikomi ne vien tik žmogiški elgesio standartai, bet ir specialūs reikalavimai, nustatyti tiek advokatūros veiklą reguliuojančiuose įstatymuose, tiek ir profesinės etikos taisyklėse. Profesinės etikos taisyklėse nustatyti reikalavimai advokato veiklai yra objektyviai būtini: tik visus įstatymo reikalavimus atitinkančiam ir nepriekaištingo profesinio elgesio asmeniui gali būti patikėta dalyvauti teisingumo įgyvendinimo procese. Griežtas advokato profesinei etikai keliamų reikalavimų laikymasis yra svarbus visuomenės pasitikėjimui šios profesijos atstovais, teisės ginamų vertybių apsaugai, pagarbos advokato vardui išlaikymui.
Advokatūros įstatymo 5 straipsnis įtvirtina pagrindinius advokatų veiklos principus, tarp jų, advokato veiklos laisvę ir nepriklausomumą, kliento paslapties neatskleidimą bei lojalumą klientui ir interesų konflikto vengimą (1, 4, 5 punktai). Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustato advokato pareigą sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis Etikos kodekso reikalavimų, elgtis dorai bei pilietiškai, laikytis duotos advokato priesaikos ir įstatymų (1, 2 punktai). Prisiekdamas advokatas įsipareigoja inter alia laikytis jos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų bei savo elgesiu nepakenkti advokato vardui (Advokatūros įstatymo 19 straipsnis).
Advokato skundžiamų veiksmų atlikimo metu 2015 metais galiojusio Lietuvos advokatų etikos kodekso, patvirtinto visuotiniame advokatų susirinkime 2005-04-08 (toliau – Kodeksas), 1.2 punktas nustatė reikalavimą advokatui laikytis teisinių ir moralinių įpareigojimų klientui ir advokato profesijai. Šio Kodekso 1.3 punktas įtvirtino advokato pareigą visada saugoti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos. Kodekso 3 punktas, reglamentuojantis interesų konfliktą, numatė, kad advokatas negali konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu tuo pačiu klausimu ar toje pačioje byloje, jeigu tų klientų interesai yra priešingi. Jei atstovaujant klientams kyla interesų konfliktas ar pavojus, kad bus pažeistas konfidencialumas ar advokato nepriklausomumas, advokatas turi nustoti veikti tų klientų vardu. Kodekso 4.1 punktas įtvirtino advokato nepriklausomumo reikalavimą nuo bet kokios įtakos, ypač tos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio poveikio. Pagal Kodekso 6.1 punkto reikalavimus advokatas gali priimti pavedimą kliento interesams ginti ar atstovauti kliento ar jo atstovo pagal įstatymą prašymu. Advokatas gali priimti kitų asmenų pavedimą, kai jie kreipiasi kliento pavedimu ar jo sutikimu arba kai kompetentinga institucija jį paskiria dalyvauti byloje.
Pagal Advokatūros įstatymo reikalavimus klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį (48 straipsnio 1 dalis), kuria, be kita ko, turėtų būti aptartas šalių susitarimas dėl advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas mokamas užmokestis arba dėl paslaugų klientui teikiamo nemokamai (50 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 5 dalis).
Pareiškėjo skundo tyrimo metu gauti duomenys liudija, kad UAB „Sveikatos ABC“, UAB „Aurantijus“, UAB „Aconitum“ ir Rima Balanaškienė (toliau – ir Klientai) buvo sudarę sutartis dėl teisinių paslaugų su advokatų profesine bendrija Černiauskas ir partneriai (toliau – Bendrija), pagal kurias Bendrijos advokatai Gintaras Černiauskas, Laura Daumantaitė ir kiti jų įgalioti Bendrijai paslaugas teikiantys advokatai, advokatų padėjėjai bei teisininkai įsipareigojo teikti ir teikė Klientams teisines paslaugas. 2015-01-30 prašymu-pareiškimu Klientai kreipėsi į Bendriją prašydami paskirti Bendrijos advokatą atstovauti kompanijai RAWLEY CAPITAL CORP. (toliau – Kreditorius), sudarant pareiškime nurodytas sutartis ir susitarimus tarp atitinkamų Klientų ir Kreditoriaus, perduoti Kreditoriui informaciją ir dokumentaciją iš Klientų ir apie Klientus, kuri reikalinga vykdant atitinkamų Klientų sutartinius įsipareigojimus Kreditoriui. Kreditorius 2015-03- 04 įgaliojimu terminui iki 2016-01-06 paskyrė advokatą Gintarą Černiauską savo oficialiu atstovu su teise Kreditoriaus vardu pasirašyti, sudaryti ir vykdyti visus Kreditoriui reikalingus ar jo pageidaujamus sandorius bei sutartis.
2015-05-18 UAB „Sveikatos ABC“, Rima Balanaškienė ir Kreditorius, už kurį pagal 2015-03-04 įgaliojimą veikė Advokatas, sudarė paskolos sutartį, kuria šalys susitarė dėl tikslinės 1 745 913,00 Eur paskolos suteikimo bei paskolos gavėjų įsipareigojimų Kreditoriui užtikrinimo sąlygų. Pagal sutartį 1 385 913,00 Eur buvo skirta UAB „Sveikatos ABC“ įsipareigojimams įvykdyti pagal Kauno apygardos teismo 2015-01-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1269- 480/2014 patvirtintą taikos sutartį, o 360 000,00 Eur suma, kuri turėjo būti pervesta į Bendrijos depozitinę sąskaitą, buvo skirta įsipareigojimams pagal paskolos gavėjų, Kreditoriaus ir Bendrijos 2015-05-13 pasirašytą deponavimo sutartį vykdyti. Už suteiktą paskolą buvo numatytos 12% metinės palūkanos. Paskolos gavėjų įsipareigojimai Kreditoriui buvo užtikrinami įkeičiant UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ priklausantį turtą, prekės ženklus, CTD bylas ir visas UAB „Sveikatos ABC“ apmokėtas akcijas, bei įsipareigojus parduoti Kreditoriui visas UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ akcijas. Vykdant šį įsipareigojimą, UAB „Sveikatos ABC“, Rima
Balanaškienė ir Kreditorius, už kurį pagal 2015-03-04 įgaliojimą veikė Advokatas, sudarė 2015-05- 22 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, numatančią sąlygas, kuriomis užtikrinami paskolos gavėjų įsipareigojimai pagal 2015-05-18 paskolos sutartį.
Klientų 2015-01-30 prašymas-pareiškimas, Rimos Balanaškienės 2019-01-10 pareiškimas Lietuvos advokatūrai bei Advokato paaiškinime nurodyta aplinkybė, kad atlygio iš kompanijos RAWLEY CAPITAL CORP. ar jos valdytojo Andrėj Travkine Advokatas negavo, liudija, kad Advokatas pavedimą atstovauti Kreditorių priėmė Klientų prašymu, kurie veikė ne vykdydami Kreditoriaus pavedimą ar jo sutikimu, bet išimtinai savo interesais. Tokiomis aplinkybėmis priėmęs pavedimą teikti teisines paslaugas Kreditoriui Advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Kodekso 6.1 punkto reikalavimus.
Sudarant anksčiau minėtą 2015-05-18 paskolos sutartį Advokatas veikė kaip advokato statusą turintis asmuo, pasirašydamas 2015-05-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį taip pat nurodė veikiąs kaip advokatas, kas liudija, kad Advokatas Kreditoriui teikė teisines paslaugas (Advokatūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), tačiau nėra duomenų, kad Advokatas ar Bendrija, kurios dalyviu ir vyriausiuoju partneriu yra Advokatas, susitarė dėl teisinių paslaugų teikimo Kreditoriui pagal Advokatūros įstatymo reikalavimus, todėl darytina išvada, kad priimdamas pavedimą atstovauti Kreditorių bei teikdamas jam teisines paslaugas Advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalies reikalavimą.
Vertinant anksčiau minėtų 2015-05-18 paskolos sutarties ir 2015-05-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties turinį bei sąlygas darytina išvada, kad sudarant ir vykdant šias sutartis Klientų ir Kreditoriaus interesai yra akivaizdžiai priešingi, juos suderinti laikantis advokatui keliamų veiklos nepriklausomumo, lojalumo ir interesų konfliktų vengimo reikalavimų tiek Klientų, tiek Kreditoriaus atžvilgiu protingai ir sąžiningai teikiant teisines paslaugas nėra įmanoma, tokiuose teisiniuose santykiuose kyla konfidencialumo ir advokato nepriklausomumo pažeidimo pavojus, todėl Advokatas, teikdamas teisines paslaugas Kreditoriui teisiniuose santykiuose su UAB „Sveikatos ABC“ ir Rima Balanaškiene, sudarant ir vykdant anksčiau minėtas 2015-05-18 paskolos sutartį ir 2015-05-22 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1, 4 ir 5 punktuose įtvirtintus advokatų veiklos pagrindinius principus, 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Kodekso 3.1, 3.2 bei 4.1 punktų reikalavimus.
Pareiškėjas su skundu pateikė dvi 2015-05-11 Ričardo Matijošaičio ir Gintaro Černiausko vardu sudarytas ir pasirašytas sutartis. Vienoje iš jų nurodoma, kad RAWLEY CAPITAL CORP. nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso Ričardui Matijošaičiui ir Gintarui Černiauskui ir šie asmenys tarpusavyje suderino 1 745 913,00 Eur paskolos lėšų gavimo, šios paskolos teikimo UAB „Sveikatos ABC“ ir Rimai Balanaškienei reikalavimus, taip pat susitarė dėl 12% metinių palūkanų už paskolą arba pajamų (grynojo pelno) už parduotas UAB „Aconitum“ ir UAB „Aurantijus“ akcijas paskolos gavėjams negrąžinus paskolos su palūkanomis paskirstymo tarpusavyje. Šioje sutartyje aptarti paskolos teikimo ir prievolių užtikrinimo reikalavimai atitinka UAB „Sveikatos ABC“, Rimos Balanaškienės ir Kreditoriaus sudarytų 2015-05-18 paskolos sutarties ir 2015-05-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Antrąja 2015-05-11 sutartimi Ričardas Matijošaitis ir Gintaras Černiauskas susitarė dėl UAB „Aconitas“ ir UAB „Aurantijus“ akcijų kainos galimo didinimo UAB „Sveikatos ABC“ ir Rimai Balanaškienei negrąžinus paskolos su palūkanomis.
Analizuojant minėtų 2015-05-11 sutarčių turinį ir juose nurodytus duomenis visos tyrimo medžiagos kontekste, kritiškai vertinami Advokato 2019-01-15 paaiškinime ir Ričardo Matijošaičio 2019-01-28 paaiškinime nurodyti teiginiai, kad šie asmenys tokių sutarčių nesudarė ir nepasirašė. Esant tokioms sutartims darytina išvada, kad Advokatas, dalyvaudamas paskolos teisiniuose santykiuose su UAB „Sveikatos ABC“, Rima Balanaškiene ir Kreditoriumi, galimai nebuvo sąžiningas ir lojalus klientų atžvilgiu, neišvengė asmeninių ir klientų interesų konflikto, nesilaikė teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientams ir advokato profesijai, diskreditavo advokato vardą, todėl galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 5 punkte įtvirtintą advokatų veiklos pagrindinį principą, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, Kodekso 1.2,1.3 ir 3.2 punktų reikalavimus.
Advokatų taryba, vadovaudamasi Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nusprendė:
Advokatų tarybos pirmininkas
ImageImageiškelti advokatui Gintarui Černiauskui drausmės bylą už galimą Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1, 4 ir 5 punktuose įtvirtintų advokatų veiklos pagrindinių principų, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, Kodekso 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.1 ir 6.1 punktų reikalavimų pažeidimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias