„Karbauskininkai” ir „socdemai” pakabinti ant VSD kablio?

0

„Karbauskininkai” ir „socdemai” pakabinti ant VSD kablio?

Nors vakar Seimas balsavimu patvirtino Seimo laikinosios komisijos išvadas dėl VSD neteisėtos veiklos renkant kompromatą apie Gitaną Nausėdą ir jo komandą, tačiau prieš balsavimą paaiškėjo, kad šį procesą bandė torpeduoti ne kas kitas, tačiau vadinamoji Seimo „opozicija” – tai yra „karbauskininkai” ir vadinamieji socialdemokratai. Dar paaiškėjo, kad iš vadinamųjų „karbauskininkų” nė vienas frakcijos narys nenuėjo susipažinti su minėtos komisijos išvadomis ir slapta medžiaga.
Nors Seimas pirmą kartą per 30 metų ištyrė Valstybės saugumo departamento nusikaltimus ir juos įvertino, tačiau paaiškėjo, kad VSD metodai matyt nepasikeitė – ilgą laiką VSD ir kitos spec. tarnybos šantažavo Seimo narius įvairiais kompromatais, kad tik Seimas nepareikalautų VSD atsakomybės ir atskaitomybės.
Vakar paaiškėjo, kad ant VSD kablio matyt spurda mūsų garbinga „opozicija” – pirmiausiai socdemė Šakalienė frakcijos vardu pareikalavo išbraukti balsavimą dėl VSD nes : „..šiuo metu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja at­lie­ka ty­ri­mą (dėl Seimo laikinosios komisijos -aut. pastaba). Aš esu vie­na iš iš­va­dų ren­gė­jų. Mes šian­dien esa­me įpu­sė­ję pro­ce­są, ti­ki­mės tik­rai ki­tą sa­vai­tę pa­baig­ti. Be to, nė­ra to­kios prak­ti­kos, kad kai at­lie­ka­mas ty­ri­mas bū­tent dėl ga­li­mų pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos veik­lo­je, mes tę­sia­me šių iš­va­dų pri­sta­ty­mą. Tai tik­rai pra­šo­me iš­brauk­ti…taip, iš tik­rų­jų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­si­gi­li­na į šių iš­va­dų tu­ri­nį, ta­čiau mes la­bai ge­rai ži­no­me, kad iš ne­tei­sės tei­sė ne­gims­ta, tuo at­ve­ju, jei­gu bū­tų pri­pa­žin­ta, kad yra pa­da­ry­ti žen­klūs pro­ce­dū­ri­niai pa­žei­di­mai lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos veik­lo­je, ne­ga­li­ma bū­tų lai­ky­ti šių iš­va­dų tei­sė­to­mis. Mes ne­sa­me pri­ėmę spren­di­mo, to­dėl to pa­sa­ky­ti da­bar ne­ga­liu, bet to­kiu at­ve­ju im­tis svars­ty­ti šias iš­va­das iš es­mės su­po­nuo­ja iš anks­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos tei­gia­mą spren­di­mą. Dė­kui”.
A.Širinskienė taip pat piestu stojosi prieš šią komisiją : „Grįž­tant prie pa­ties fak­to, tai do­ku­men­tų yra virš tūks­tan­čio ir, Pir­mi­nin­ke, aš tik­rai sten­giau­si pa­ti as­me­niš­kai skai­ty­ti, bet to­kio kie­kio do­ku­men­tų per po­sė­džius yra ne­įma­no­ma per­skai­ty­ti. Aš siū­ly­čiau tam, kad ne­bū­tų to­kio po­li­ti­za­vi­mo ir to rin­ki­mi­nio šou, tie­siog spren­di­mus pri­im­ti po rin­ki­mų. Ta­da ga­lė­si­me la­bai ra­miai žmo­nėms pa­sa­ky­ti, kad mes ne­da­ly­vau­ja­me vie­no ar ki­to kan­di­da­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, bet šiuo at­ve­ju per tas 2 sa­vai­tes, kiek iki rin­ki­mų li­ko, tik­rai bus ga­li­ma ra­miai per­skai­ty­ti, nes, ma­nau, ir jūs pa­ti taip pat var­gu ar vis­ką per­skai­tė­te”.
Jai antrino ir „valstietis” D.Gaižauskas : „Nė vie­nas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys ne­su­si­pa­žins su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ir aš pa­ta­riu jums to taip pat ne­da­ry­ti. Ko­dėl? Nes kai bu­vo pa­da­ry­tas, tiks­liau, pra­dė­tas su­si­pa­ži­ni­mo pro­ce­sas, ži­niask­lai­do­je pra­dė­jo at­si­ras­ti duo­me­nų, ku­rie ga­li­mai dar yra įslap­tin­ti. Va­di­na­si, jau nu­te­ka duo­me­nys, pa­ra­šy­ti su slap­tu­mo žy­mo­mis. Kiek ži­no­me, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kiek­vie­ną mū­sų in­for­ma­vo apie jau ky­lan­čias grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui bū­tent dėl pa­slap­čių iš­slap­ti­ni­mo, ne­tei­sė­to iš­slap­ti­ni­mo. Pa­na­šu, kad bus pra­dė­ti ty­ri­mai, dėl to aš sa­kau, kad tik­rai at­kreip­ki­te dė­me­sį ir į tas pa­sta­bas įsi­skai­ty­ki­te. Rem­da­ma­sis jo­mis aš jau ruo­šiu bū­tent krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad jis iš­aiš­kin­tų, ar tik­rai spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos ar Sei­mas tu­ri įga­lio­ji­mų pra­šy­ti pa­teik­ti duo­me­nis, me­to­dus, tam tik­rus agen­tų duo­me­nis, ku­rie vi­są lai­ką bu­vo pa­slap­tys, ku­rie pri­va­lo bū­ti slap­ti vi­so pro­ce­so me­tu ir nie­kas ki­tas, kaip tik pa­slap­čių sub­jek­tas, ne­ga­li apie juos ži­no­ti. Ka­dan­gi in­for­ma­ci­ja jau nu­te­ka, aš vi­sus ra­gi­nu su­stab­dy­ti su­si­pa­ži­ni­mo pro­ce­są tol, kol ne­bus aiš­ku­mo bū­tent dėl šios da­lies”.
Ki­ta ver­tus, kol ne­pa­baig­tas Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dis, mes tik­rai ne­ga­li­me to nag­ri­nė­ti. Dar da­bar vi­sus in­for­muo­ju, kad aš kreip­siuo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą at­sto­vau­da­mas bū­tent mū­sų spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir bū­tent vals­ty­bi­nėms pa­slap­tims.

V. BAKAS atrėžė, kad „aš no­riu pa­kvies­ti vals­tie­čius su­si­pa­žin­ti su me­džia­ga, ta­da, ma­tyt, jūs šiek tiek dau­giau su­pra­si­te ši­to­kį D. Gai­žaus­ko ban­dy­mą stab­dy­ti ši­tą pro­ce­są, su­pra­si­te, ko­dėl ju­mis yra ma­ni­pu­liuo­ja­ma. Aš tik­rai są­ži­nin­gus frak­ci­jos na­rius kvie­čiu su tuo su­si­pa­žin­ti.
Ir tre­čia. Po­ne Gai­žaus­kai, in­for­ma­ci­ja pra­dė­jo te­kė­ti ne da­bar, o ta­da, kai jūs ta­po­te ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ir kai jums bu­vo per­duo­ta ši­ta me­džia­ga. Ta­da pra­dė­jo te­kė­ti in­for­ma­ci­ja”.
.

PIRMININKĖ. D. Gai­žaus­kas re­pli­kuos, nes bu­vo pa­mi­nė­ta jo pa­var­dė.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip. Ačiū. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, įsi­skai­ty­ki­te Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą, ku­ris aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja tvar­ką su­si­pa­žįs­tant su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, kaip rei­kia. Dar rašt­ve­dy­bos tai­syk­lė­se: kiek­vie­nas as­muo, ku­ris pa­ima slap­tą do­ku­men­tą, bet ko­kius pa­slap­čių sub­jek­tus… pri­va­lo pa­si­ra­šy­ti, pa­žy­mė­ti da­tą, lai­ką ir net­gi pus­lapius, su ku­riais su­si­pa­ži­no. Jei­gu jūs tai da­rė­te ir skai­tė­te in­for­ma­ci­ją ne­pa­si­ra­šy­da­mi, jau jūs pa­da­rė­te pa­žei­di­mų ir jau iš jū­sų rei­kė­tų lei­di­mus at­im­ti, bet pra­dė­tų pro­ce­dū­ras vi­sai ki­ti da­ly­kai.

Ki­ta ver­tus, dėl to vi­so pro­ce­so. Vy­tau­tai, tai­gi nuo jū­sų vi­sa ši­ta su­iru­tė ir pra­si­dė­jo, kai jūs nu­slė­pė­te in­for­ma­ci­ją bū­tent nuo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to. Tai­gi dar sy­kį, ko­le­gos. Aš tik in­for­ma­vau, kad po to, kai pra­dė­jo Sei­mo na­riai su­si­pa­žin­ti su in­for­ma­ci­ja, ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė tam tik­ros in­for­ma­ci­jos. Įvar­di­na, kad ją ga­vo bū­tent iš įslap­tin­tų do­ku­men­tų. Tai aki­vaiz­du, ga­li­mai pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­miai. Tai­gi vi­si, ku­rie da­bar su­si­pa­ži­no­te, aš ma­nau, bū­si­te grei­tu, ar­ti­miau­siu lai­ku ap­klau­sia­mi, nes ar ne iš jū­sų nu­te­kė­jo in­for­ma­ci­ja. Aš pa­sa­kiau sa­vo nuo­mo­nę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias