Kriminalinės policijos biuras ėmė klastoti net paieškos orderius

0

Lietuvos Generalinės prokuratūros 

generaliniai prokurorei Nidai Grunskienei  

PAREIŠKIMAS  

dėl suklastotos Lietuvos kriminalinės policijos biuro paieškos  

2023-05-15 

Kaunas 

2023 m. kovo 26 d. apie 22 val. Kėdainių rajone buvau sustabdytas policijų pareigūnų, kurie nusprendė patikrinti mano blaivumą ir pareikalavo pateikti asmens dokumentą. Tada pareigūnai pranešė, kad yra paskelbta mano paieška ir todėl bus tikrinimas mano automobilis, automobilio salone ir bagažinėje esantys daiktai bei mano piniginė, o taip pat užregistruoti kartu vykstančių keleivių duomenys.  

 2023 m. balandžio 7 d. gavau atsakymą (Nr. 5-PR2-1964), iš Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos Kaunos apygardos skyriaus, kuris patvirtino, kad Lietuvos krimanalinės policijos biuras buvo paskelbęs mano paiešką: „Pareigūnas bekontakčio alkoholio kiekio matuokliu patikrino Jūsų blaivumą (nustatytas 0.00 prom.) ir Jūsų asmens dokumentą patikrino policijos informacinėje sistemoje, iš kurios duomenų nustatė, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai Jums yra paskelbę  paiešką, nurodant atlikti konkretų asmens patikrinimą asmens nesulaikant“, o taip pat: „Suteikti Jums išsamios informacijos, dėl ko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai Jums buvo paskelbę asmens paiešką, atliekant konkretų asmens patikrinimą negalime, nes PD prie LR VRM IV KAS pareigūnai tokia informacija nedisponuoja, todėl siūlome Jums raštu kreiptis į paieškos iniciatorių“.  

2023 m. gegužės 4 d. gavau atsakymą (Nr. 38-S-5421) iš paieškos iniciatoriaus Lietuvos kriminalinės policijos biuro: „[…] pagal kompetenciją informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nėra paskelbęs Jūsų paieškos.” 

Esama situacija mane verčia galvoti, kad: arba policijoje yra savivaliaujančių asmenų, kurie neteisėtais pagrindais buvo paskelbę mano paiešką, arba kažkas įsibrovė į policijos informacinę sistemą ir sufalsifikavo policijos paieškos duomenis. Todėl Lietuvos generalinės prokuratūros generalinės prokurorės Nidos Grunskienės prašau:  

1. Teisiškai įvertinti išdėstytą situaciją, nustatatant už tai atsakingus asmenis bei patraukiant juos juridinėn atsakomybėn. 

2. Numatyti prevencijas priemones, kad tokie įvykiai Lietuvoje negalėtų pasikartoti.  Laukdamas skubaus Jūsų atsakymo –  

Pagarbiai,  

LR pilietis Mindaugas Ramoška  

Pridedami priedai:  

LR VRM IV KAS atsakymas ir LKPB atsakymas

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO 

VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS VALDYBA 

Mindaugui Ramoškai 

Į 2023-04-20 

DĖL PRAŠYMO  

Nr.  

prašymą 

Atsakydami į Jūsų 2023 m. balandžio 20 d. prašymą, susijusį su informacija, kuri Jums buvo pateikta Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriaus (toliau – Skyrius) 2023-03-28 raštu Nr. 5-PR2-1964 (toliau – informacija), pagal kompetenciją informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nėra paskelbęs Jūsų paieškos.  

Dėl Jums pateiktos Skyriaus informacijos patikslinimo galite kreiptis į Skyrių. Viršininkė Eglė Maziliauskienė 

Žilvinas Sideravičius, tel. 8 700 57 809, el. p. zilvinas.sideravicius@policija.lt  

Biudžetinė įstaiga Saltoniškių g. 19 LT-08105 Vilnius 

Tel. 8 700 60 000 

El. p. lkpb.rastine@policija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188785270 

DETALŪS METADUOMENYS 

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos kriminalinės policijos biuras 188785270, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRAŠYMO 

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-05-05 Nr. 38-S-5421 

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 

– 

numeris 

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0 

Parašo paskirtis Pasirašymas 

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Maziliauskienė, Valdybos viršininkas, Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdyba 

Sertifikatas išduotas EGLĖ MAZILIAUSKIENĖ LT 

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-04 21:59:54 (GMT+03:00) Parašo formatas XAdES-T 

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-05-04 22:00:07 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-23 12:29:23 – 2024-12-21 23:59:59 

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti 

„Registravimas” paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „RCSC IssuingCA, VI Registru centras – i.k. 124110246 LT” išduotą sertifikatą „Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius LT”, sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31 

Pagrindinio dokumento priedų skaičius Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris – 

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) 

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68.1 

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. 

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-05 08:17:16) 

Paieškos nuoroda – 

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-05-05 08:17:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias