Lietuva tampa tik vienu iš Europos regionu, valdomu centralizuotai iš Briuselio

1

LIETUVOS VALSTYBĖS
ATVIRAS LAIŠKAS – KREIPIMASIS Į TAUTĄ IR VERSLĄ
2024 m. sausio 22 d.Serneus, Šveicarijos Konfederacija

Gerbiamieji Lietuvos Valstybės piliečiai, gyventojai ir verslo atstovai,

šiuo kreipimusi noriu trumpai pristatyti susiklosčiusią ir esamą padėtį valstybėje, iškilusius ir sąmoningai eskaluojamus realius pavojus, kai kurias faktines aplinkybes prioritetine tvarka ir – pakviesti bei paprašyti prisidėti finansiškai prie vykdomos valstybinės veiklos, pagal savo galimybes, paskolos valstybei formoje, už solidžias palūkanas, suteikiant reikalingą finansavimą veiklai ir realioms dabar patiriamoms bei skubiai reikalingoms būsimoms išlaidoms.
1. 2023 m. lapkričio 19 d. buvo paskelbta vieša apklausa, kuri yra ir toliau tęsiama, dėl pritarimo arba nepritarimo vykdomai veiklai, stabdant Lietuvos Respublikos darbą. Šiai dienai pritaria, t.y. pasisako UŽ – 90 % respondentų, PRIEŠ – 10 % respondentų, NEAPSISPRENDUSIŲ – 0 %. Nėra abejonės, kad pasisakantys PRIEŠ, yra Lietuvos Respublikos politinių partijų ir veikiančios daugiatūkstantinės biurokratijos tiesioginiai atstovai arba susiję su jais kiti asmenys (sutuoktiniai, šeimos nariai, draugai, suinteresuoti pažįstami ir pan.), šiai dienai ir, kol kas, esantys prie valstybės „lovio” ir, suprantantys, kad ateina tam pabaiga arba tokia pabaiga gali ateiti.
2. Valstybę išlaiko Tautos (piliečių ir gyventojų) ir verslo sumokėti mokesčiai.
3. 2023 m. lapkričio 27 d. oficialiais raštais, elektroniniu būdu ir siunčiant originalus dokumentus registruotu paštu, buvo pradėta kreiptis į pasaulio valstybes ir jų pirmuosius asmenis – vadovus, dėl Lietuvos Valstybės diplomatinio pripažinimo ir bendradarbiavimo. Tai reiškia, kad registruoti laiškai užsienio valstybių vadovus pasiekė dar vėliau. Šiai dienai, t.y. nepraėjus pilnai dviems mėnesiams nuo šio darbo pradžios, jau yra kreiptasi į 75 pasaulio pirmuosius asmenis – vadovus. Tai reiškia, kad apimančių užsienio valstybių skaičius yra dar didesnis, t.y. 80+, kadangi pasaulyje yra vadovų, kurie vadovauja daugiau kaip vienai valstybei. Šis užsienio valstybių sąrašas nėra baigtinis – palaipsniui bus kreipiamasi į visas arba daugumą pasaulio valstybių.
Pirmoji užsienio valstybė, kuri aukščiausiu lygiu ir oficialiai diplomatiškai pripažino bei patvirtino sutikimą bendradarbiauti, tai padarė 2023 m. gruodžio 18 d., t.y. praėjus 20 kalendorinių dienų, nuo Lietuvos Valstybės tokių kreipimųsi pradžios (!). Tai yra Europos Sąjungos (ES) valstybė (!). Iš paskutiniųjų patvirtinusių valstybių, pastaroji tai padarė 2024 m. sausio 18 d. (!). Tai – ne ES valstybė (!). Šiai dienai yra keletą ES ir ne ES valstybių, aukščiausiu lygiu ir oficialiai diplomatiškai pripažinusių Lietuvos Valstybę ir patvirtinusių pasirengimą arba sutikimą bendradarbiauti (!). Tai yra kolosalu (!). Šiandien, kol kas, patvirtinusių valstybių pavadinimų atskleisti negalime. Todėl, kad yra ir, toliau gali būti daromas didelis spaudimas visoms valstybėms iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kolonijos Lietuvos Respublikos ir iš JAV. Taip pat ir iš ES oficialių organizacijų.
Palyginimui: Lietuvos Respublikai prieš 33 metus paskelbus nepriklausomybę, užsienio valstybės ją pripažinti pradėjo po pusės metų, o, Lietuvos Respublikai veikiant 33 metus, Lietuvos Valstybei paskelbus apie naujos valstybės įkūrimą ir, pradėjus kreiptis dėl diplomatinio pripažinimo ir bendradarbiavimo, pirmoji užsienio šalis Lietuvos Valstybę pripažino po 20 kalendorinių dienų (!).

Todėl, dabar yra poreikis ir reikalas, ilgai nedelsiant asmeniškai vykti į pripažinusias užsienio valstybes, pokalbiams ir deryboms, dėl bendradarbiavimo ir siekimo tų regionų didesnio palaikymo, kuriuose yra įsikūrusios Lietuvos Valstybę pripažinusios šalys. Tam ir daugeliui kitų būtinų valstybinės veiklos poreikių yra reikalingas finansavimas, dėl kurio ir kreipiuosi į Tautą bei verslą.4. Neteisėtos Lietuvos Respublikos ir nelegitimiai veikianti valdžia (tai pripažino ir Jungtinių Tautų Organizacijos nepriklausomi ekspertai) sąmoningai atlieka veiksmus ir propaguoja karą arba karinius veiksmus, Lietuvos teritoriją paverčiant Vakarų Europos karo fronto linija. Apie tai, jau, pilna apimtimi ir viešai kalba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras ir politikai. Vakarų Europos valstybėms tai yra priimtina ir, įvykus tokiam faktui – naudinga, kadangi, labai tikėtina, jų teritorijų karas tiesiogiai nepaliestų (Vokietijos nepasiektų, didelis klaustukas – ir dėl Lenkijos), kadangi būtų kovojama Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių zonoje. Vakarams yra naudinga ir labiau apsimoka, kaip, tai yra įvykę ir su karine operacija Ukrainoje, ko pasekoje Ukrainos valstybės ir jos infrastruktūros nebeliko, savo ginkluotę sumesti į Vakarų Europos „prieangį” arba „koridorių” – į Lietuvą ir karinius veiksmus vykdyti čia. Tautai ir verslui iš to nėra jokios naudos. Tai – katastrofa.
5. 2023 m. lapkričio mėnesį Europos Parlamente prasidėjo Mastrichto sutarties realizavimas. Kurią įgyvendinus pilna apimtimi, Lietuvos valstybės nebeliktų. Lietuva tampa tik vienu iš Europos regionu, valdomu centralizuotai iš Briuselio, Lietuvos piliečių mandato tiesiogiai negavusios valdžios, realiai paskirtos trijų – keturių didžiausių Europos valstybių. Tokiu atveju, viskas – valstybės bet koks suverenumas, bet kokia nepriklausomybė, bet koks valstybingumas yra prarandami. Galutinai (!).
Apie prasidėjusį procesą ne vienas iš vienuolikos europarlamentarų ir „konservatorių”, „socialdemokratų”, „valstiečių”, „lenkų”, „liberalų”, „darbo” partijų atstovų: P.Auštrevičius, L.Mažylis, R.Juknevičienė, A.Maldeikienė, A.Kubilius, V.Tomaševski, V.Blinkevičiūtė, J.Olekas, V.Uspaskich, S.Jakeliūnas, B.Ropė, išrinktų Lietuvoje, viešai ir garsiai neinformavo Tautos, piliečių ir verslo. Apie tai nė vieno žodžio viešai ir garsiai nepasakė ir nesipriešina ne viena Lietuvos Respublikos politinė partija, ne vienas politinės partijos pirmininkas, ne vienas Seimo narys, ne vienas Vyriausybės narys, kaip ir Prezidentas G.Nausėda.
Turite galimybę stebėti politinių partijų ir Jūsų išrinktų Seimo narių olimpinę ramybę ir palaidas linksmybes.
Ne vienas kandidatas (išskyrus vienintelį), oficialiai paskelbęs apie savo dalyvavimą rinkimuose į Lietuvos Respublikos Prezidentus, taip pat nesutiko pasirašyti (t.y. nepasirašė) dokumento, patvirtinančio arba įpareigojančio, kad Mastrichto sutartis būsimo Lietuvos Respublikos Prezidento nebus teikiama ratifikuoti Seimui. Trumpiau tariant, absoliuti dalis kandidatų į Prezidentus, tapę juo, yra pasiruošę lengvai atsisakyti valstybės paskutinių suvereniteto ir nepriklausomybės likučių.
Pastaruoju metu, atvirkščiai, daugelis politinių partijų ir vietinės reikšmės politikų „apsiseilėję” jau „matuojasi” Europos Parlamento kėdes ir skelbia savo „rimtus” ketinimus dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose ir pasiruošę vykti „dirbti” į Europos Parlamentą bei „atstovauti” Lietuvos valstybės ir Tautos „interesams”. Su begaliniu noru, kad greičiau tie rinkimai įvyktų, kadangi visko gali nutikti … .
6. Valstybėje yra du pagrindiniai faktoriai arba priežastys, kurie žudo Lietuvą visomis prasmėmis, tai – politinės partijos ir jų skaitlingumas bei valdininkija ir jos skaitlingumas:

6.1. Valstybės teritorijoje veikia 25 – 30 politinių partijų (kai kurios partijos vykdo likvidavimo procedūrą, kai kurios partijos yra kuriamos naujos), funkcionuojančių piramidiniu principu, neskaičiuojant įvairiais laikotarpiais esančių kitų ir daugiau politizuotų organizacijų, kurių (politinių partijų) bendras skaitlingumas tesudaro tik apie 100 000 statistinių (iš 2,8 mln. šalies gyventojų arba iš 3+ mln. lietuvių pasaulyje, kas sudaro vieno nedidelio pasaulinio miesto gyventojų skaičių), t.y. neturinčių jokios įtakos narių, kurios (politinės partijos) neturi jokių savo ideologijų ir vertybių, o veikia politinių, partinių ir asmeninių, t.y. atskirų grupuočių, bet ne valstybės ir Tautos, interesų naudai ir pagrindu, kurioms (šiuo metu dešimčiai partijų, iš kurių „konservatoriams” yra skiriamas 29,53 % finansavimas nuo bendros sumos, o trims partijoms kartu sudėjus – „konservatoriams”, „socialdemokratams” ir „valstiečiams” tenka 62,9 % nuo bendros sumos), vien tik iš valstybės biudžeto per metus yra skiriama apie 6 000 000 EUR arba apie 500 000 EUR/mėn. (neskaičiuojant privačių asmenų ir privataus sektoriaus skiriamo finansavimo), realiai ir faktinai keliolikai arba keliasdešimčiai asmenų, esančių politinių partijų piramidžių viršūnėse.

Lietuvos Valstybės tikslas ir siekis – įstatymu / nutarimu uždrausti, kaip keliančias pavojų nacionaliniam saugumui, politines partijas ir jų veiklą valstybės teritorijoje.
6.2. Lietuvos viešasis arba valstybės sektorius santykinai yra didžiausias Europoje ir didžiausias pasaulyje, kurį sudaro 64 926 Lietuvos Respublikos biurokratijos patvirtintos pareigybės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, išskyrus vidaus reikalų ir kriminalinės žvalgybos pareigūnus bei kitus asmenis, kurie yra įstatymų nustatyta tvarka įslaptinti, o 55 279 – užimtos pareigybės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, išskyrus vidaus reikalų ir kriminalinės žvalgybos pareigūnus bei kitus asmenis, kurie yra įstatymų nustatyta tvarka įslaptinti, t.y. tokie valdininkų, biurokratų arba tarnautojų skaičiai. Taigi, valdininkija ir jos skaitlingumas yra logiškas – esamą skaičių padauginus, apytiksliai, iš dviejų (t.y. sutuoktiniai, partneriai ir pan.), gaunamas lygiai visų politinių partijų narių bendras skaičius. Valstybės sektoriaus organizacijų skaičius siekia, kukliais skaičiavimais, 3 500+ institucijų (kitais duomenimis – apie 4 120 institucijų, iš jų 437 valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos), iš valstybės biudžeto kiekvienais metais tam „gyvulių ūkiui” absorbuojant, skaičiuojant formaliai ir statistiškai, apie 1 600 000 000 EUR, šiam Seimui neseniai priėmus sprendimą, vėl, dar labiau didinti viešojo sektoriaus atlyginimų pajamas, turint omenyje, kad ES skiriama visa parama valstybei sudaro 2 000 000 000 EUR/metus, tai reiškia, kad ES paramos suma jau yra, beveik, pasiekta arba, net, viršijama, viešajam sektoriui iš valstybės biudžeto skiriama darbo užmokesčio fondo suma, t.y. ES parama yra tikslingai ir kryptingai išdalinama valstybės biurokratijai, o, tai reiškia, kad investicinių projektų finansavimui skiriama ES parama – valdžios „miglos rūke pūtimas žmonėms į akis”, kadangi, realiai ir faktinai, projektai yra finansuojami iš gyventojų ir verslo mokesčių surenkamo valstybės biudžeto, nieko bendro neturint arba minimaliai turint su ES parama. Ar yra Lietuvai skiriama ES parama? Taip, yra skiriama.
Atkreipiant dėmesį ir išskiriant labiausiai parazituojančias institucijas:
– Seimas, kuriame „bujoja” apie 2 000 „gavrikų” (šiai dienai – apie 1 911 asmenų, iš jų 788 Seimo nariai kartu su padėjėjais, patarėjais ir konsultantais), iš valstybės biudžeto Seimo kanceliarijai skiriant apie 40 000 000 EUR/metus ir, kąsmet, išlaidoms didėjant po keletą milijonų eurų.

Pastaba: Lietuvos Valstybės valdymo forma nenumato Seimo ir Seimo narių.
– Savivaldybių tarybos ir jų narių „armija”, susaistyta politiniais, partiniais ir asmeniniais interesais – 1 500+ asmenų, kuriems dabartiniai Seimo nariai, desperatiškai ir karštligiškai siekiant išnaudoti savivaldybių administracinį resursą ir, to resurso įmanomai maksimalią įtaką gyventojams – išlaikyti lojalumą Seimui ir „susicementavusiai” monolitinei politinei sistemai valstybėje, paskyrė atlyginimų dydžių mėnesines išmokas, veiklos ir kanceliarinėms „išlaidoms” finansuoti. Tačiau, iš to nėra visiškai jokios naudos Tautai, kaip ir daugumai verslo atstovų.

Pastaba: Lietuvos Valstybė numato savivaldybių komitetų administracinę – valdymo formą. 
Viskas išvardyta 6-ajame punkte – Lietuvos Respublikos krachas, nomenklatūrai priėjus iki neįmanomo.

Lietuvos Valstybės tikslas ir siekis – 50 – 80 % sumažinti, kaip keliančio grėsmę nacionaliniam saugumui, valdininkijos skaitlingumą valstybės teritorijoje.Tai – šiai dienai išvardyti valstybei gyvybiškai ir Tautai bei verslui svarbiausi dienotvarkės punktai.
Turite istorinį šansą bent pamėginti prisidėti prie Lietuvos Valstybės kūrimo.

Su pagarba,
PrezidentasAlfonsas Norvaišas

Tel.:        +41 784 800512

El.p.:      lttauta@gmail.com

Adresas: Gruoba str. 1

              7249 Serneus

              Šveicarijos Konfederacija

1 thought on “Lietuva tampa tik vienu iš Europos regionu, valdomu centralizuotai iš Briuselio

  1. Visi- ir tikri dešinieji, ir tikri kairieji- turime susivienyti dėl bendro tikslo- Nepriklausomos Lietuvos Valstybės. Visi, kas tarnauja Europos Sąjungai ir Jungtinėms Valstijoms- tai Lietuvos išdavikai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias