R.Šimašius turi asmeniškai atlyginti 6 299 917 eurų žalą Vilniaus miestui

0

Lietuvių tautos ir Lietuvos visuomenės dėmesiui!

Tai liečia kiekvieną Lietuvos Respublikos pilietį!

Tai – Tauro kalno tautos sklypo panaudojimas ir I-oji Tautos programa artimiausiems Seimo rinkimams!

Platinkite šią informaciją ir dalinkitės su visais pažįstamais!

Reikalaukite politikų ir savo politinių kandidatų rinkimuose, Tautos programos kiekvieno punkto vykdymo (programos vykdymo ir jos kontrolės mechanizmas yra pateiktas programoje)!

Tauta – valstybės suverenas, kuris privalo reikalauti, o ne maldauti ir vergauti!

Privalo būti atstovaujami Tautos visuotiniai ir valstybės nacionaliniai bei tautiniai interesai, o ne partijų siauri partiniai interesai ir politikų dar siauresni politiniai asmeniniai interesai, tai – būtinoji sąlyga!

Priešingu atveju, nereikia turėti jokių iliuzijų!I-OJI TAUTOS PROGRAMA
Tautos programa 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams

Nė karto Lietuvos Respublikos istorijoje, tiesiogiai Tauta nebuvo pateikusi savo privalomos vykdymui programos, Lietuvos Respublikos politiniams kandidatams ir politikams. Paprastai, politikai pristato savo asmenines arba partines rinkimų programas. 

Todėl yra glaustai pristatoma I-oji Tautos programa, parašyta 2022.01.31 (siūloma programa Tautos analizei), 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams (neįvykus pirmalaikiams rinkimams, taipogi – pirmalaikiams rinkimams), privaloma vykdyti kandidatams ir būsimiems išrinktiesiems (kandidatai privalomą programą gali išplėsti ir kitomis savo papildomomis nuostatomis):

1. Grąžinti Tauro kalno sklypą Tautai, kuris yra vienintelis Lietuvos Respublikoje nekilnojamojo turto vienetas, tiesiogiai priklausantis lietuvių Tautai.

Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
2. Išieškoti personaliai iš atsakingų asmenų (arba jų šeimų narių / partnerių ir / arba pirmos eilės giminių), priėmusių atitinkamus sprendimus dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir „Tautos namų” vardo neleistino naudojimo / vartojimo bei tolimesnio jo eksploatavimo, padarytą grynąjį nuostolį Tautai – valstybės biudžetui: 5 521 310 EUR + 413 407 EUR + 145 200 EUR + 120 000 EUR + 100 000 EUR = 6 299 917 EUR be PVM. Tai yra Nacionalinės koncertų salės projektavimo, „Profsąjungų rūmų” griovimo, architektūros konkurso organizavimo, bendrojo prizinio fondo, koncertų salės studijos parengimo (pastarosios tikslios išlaidos nėra žinomos – visi atsakingi valdininkai ir politikai vengė jas įvardyti) perteklinėssąmoningai padarytos išlaidos (realiosios išlaidos be PVM yra didesnės). Tai – šiam etapui padarytas grynasis nuostolis, nepradėjus koncertų salės statybos darbų ir jų finansavimo.

Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
3. Privalomai įsteigti viešąją įstaigą (VšĮ), kurios steigėjai personaliai lygiomis dalimis ir privalomai būtų šie fiziniai asmenys (laimėję rinkimus ir / arba užimantys pareigas): Vilniaus miesto savivaldybės meras, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas, Vilniaus miesto savivaldybės VISI tarybos nariai, VISI Seimo nariai, VISI ministrai, Premjeras, Prezidentas, VISI politinių partijų pirmininkai. VšĮ privalėtų finansuoti Nacionalinės koncertų salės statybą ant Tauro kalno ir šios koncertų salės veiklos ir eksploatavimo išlaidas ateityje. Kadangi lietuvių Tauta nepritaria numatytam projektui ant Tauro kalno ir nesutinka būti Nacionalinės koncertų salės statybos ant Tauro kalno ir koncertų salės veiklos bei eksploatavimo finansuotoja – UŽ pasisako 0,50 % ir mažesnė Tautos dalis, PRIEŠ pasisako 99,50 % ir didesnė Tautos dalis. Su apklausos, kuri buvo vykdoma vienerius metus – nuo 2021.04.01 iki 2022.04.01, rezultatais Lietuvos Respublikos vadovybė, veikiantys asmenys ir politikai yra (buvo) supažindinti. Jeigu iki 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimų Nacionalinės koncertų salės statyba ant Tauro kalno būtų pradėta finansuoti ir prasidėtų statybos, padarytas Tautos investicijas privalomai ir pilna apimtimi perkelti į VšĮ balansą, kartu iš VšĮ gaunant skolos valstybės biudžetui analogiškos sumos įsipareigojimo raštą.
Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
4. Atstatyti ir normalizuoti geros kaimynystės ir tarptautinius tarpvalstybinius diplomatinius ir ekonominius santykius su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, kviečiant į Lietuvos Respubliką aukščiausio valstybinio vizito šių šalių vadovus (TUO METU REALIAI VEIKIANČIUS, FAKTINIUS VADOVUS), taikant aukščiausią diplomatinį priėmimo protokolo lygį – raudoną kilimą ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopą.

Pastaba: įgyvendinti (išsiųsti oficialius kvietimus) per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
5. Vykdyti gilų ekonominį bendradarbiavimą su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginius, geopolitinius ir saugumo nacionalinius tikslus, interesus ir lokaciją.
6. Vykdyti gilų ekonominį bendradarbiavimą ir tarpusavio investicijų skatinimą su Ukraina, nepriklausomai nuo Ukrainos savarankiškumo ir geopolitinės priklausomybės.
7. Tęsti glaudų ekonominį bendradarbiavimą ir skatinti investicijas su Kinijos Respublika (TAIVANU).
8. Tęsti glaudų daugialypį bendradarbiavimą ir palaikyti stabilius ir glaudžius ryšius su JAV, Europos Sąjunga, Europos Ekonomine Erdve, NATO ir Jungtine Karalyste.
9. Vystyti ir gilinti ekonominius santykius su Afrikos Sąjungos ir Arabų Šalių Lygos valstybėmis.
10. Įstatymu apibrėžti ir uždrausti Lietuvos politinėms partijoms ir politikams propagandinėmis, agitacinėmis, finansinėmis ir kitomis tiesioginėmis priemonėmis kištis į suverenių užsienio valstybių vidaus reikalus, tuo tikslu papildant Administracinį ir Baudžiamąjį kodeksus straipsniais, pagal kuriuos politinėms partijoms būtų numatytos 20 000 EUR administracinės baudos, o asmenims (išskirtinai – politikams) – 1-erių metų realios laisvės atėmimo bausmės.
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
11. Lietuvos Respublika de facto Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse, NATO aljanso šalyse yra laikoma politiškai nestabilia ir nepatikima valstybe. Taip pat nestabilia ir nepatikima valstybe Lietuvą laiko ir dauguma užsienio investuotojų, tame tarpe – finansinio sektoriaus investuotojų. Mėgstančios pinigus Lietuvos „etatinės” politinės partijos ir tokie patys politikai Lietuvą pavertė Europos „atpirkimo ožiu” ir eksperimentine Europos „analo skyle”. Todėl, diplomatinio korpuso pastangomis, visame pasaulyje siekti Lietuvos, kaip neutralios valstybės, neformalausstatuso arba tokio pripažinimo, valstybę orientuojant ir ateityje siekiant, pagal ekonominį išsivystymą, ekonomikos ir politinį stabilumą, šalies konkurencingumą ir BVP vienam gyventojui, tapti analogu arba panašiu pavyzdžiu į Šveicariją, Liuksemburgą, Monaką, Lichtenšteiną, Singapūrą. Yra didelė tikimybė, kad Vakarų ir transatlantinės – Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės ir NATO valstybės, taip pat Rytų valstybės tam neprieštarautų, bent jau, didžioji šalių dalis. Valstybės, kurios prieštarautų tokiam neutralios valstybės neformaliam statusui, privalėtų argumentuoti savo poziciją. Todėl Lietuva, pasinaudodama esama padėtimi ir situacija, taip pat ir geopolitine, turi labai didelį šansą tapti nepriklausoma ir suverenia valstybe, liekant esamose sąjungose ir blokuose.
Pastaba: įgyvendinti / padaryti diplomatinių misijų užsienio valstybėse darbo tuo klausimu proveržį per kadenciją.12. Visą Lietuvos Respublikos teritoriją įstatymu paskelbti ir padaryti laisvąja ekonomine zona (LEZ).
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per 2-jus metus nuo kadencijos pradžios.13. Specialiu įstatymu paskelbti ir įtvirtinti Lietuvos Respublikos, kaip „Tranzitinės valstybės” statusą ir valstybinę reikšmę, apimant visų rūšių transportą ir infrastruktūrą: sausumos kelių, geležinkelių, jūrų vandens ir oro.
Pastaba: įgyvendinti / priimti įstatymą per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.14. Valstybinėse sveikatos apsaugos – pirminės sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose užtikrinti 100 % nemokamą Lietuvos Respublikos piliečių gydymą ir visų tyrimų atlikimą, nereglamentuojant nei ligos sunkumo laipsnio, nei reikalingų atlikti tyrimų skaičiaus, nei kitų reikalingų procedūrų apimties.
Pastaba: įgyvendinti / jeigu pagal esamą Konstitucijos nuostatą yra reikalingi papildomi įstatymai, priimti juos per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
15. Valstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose – lopšeliuose ir darželiuose užtikrinti 100 % nemokamą vaikų lankymą, ovalstybinėse visų lygių mokslo ir švietimo įstaigose užtikrinti 100 % nemokamas studijas ir pilną aprūpinimą kokybišku gyvenamuoju plotu (bendrabučiais), su komunalinių mokesčių padengimu iš besimokančiųjų arba studijuojančiųjų pusės, atvykusiems iš kitų miestų ir rajonų Lietuvos Respublikos visiems piliečiams sekančiu principu: pradinio, vidurinio, aukštesniojo, specialiojo mokslų studijos, nepriklausomai nuo besimokančiojo arba studijuojančiojo pasirinktų specialybių / studijų skaičiaus, o aukštojo mokslo studijos – vienos pasirinktos specialybės studijos 100 % nemokamos, su besimokančiojo arba studijuojančiojo įsipareigojimu, 5 metus nuo studijų baigimo, neišvykti iš Lietuvos į užsienio šalį dirbti pagal įgyto aukštojo mokslo specialybę, o antrosios ir paskesnės pasirinktos specialybės studijos mokamos, be jokių įsipareigojimų iš besimokančiojo arba studijuojančiojo pusės.
Pastaba: įgyvendinti / jeigu pagal esamą Konstitucijos nuostatą yra reikalingi papildomi įstatymai, priimti juos per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios. 16. Pateikti oficialius kvietimus – pasiūlymus pasaulio TOP100 bankams, įkurti Lietuvos Respublikoje atstovybę, filialą, dukterinį banką, regiono centrinį banką ar operacijų centrą, oficialų kvietimą – pasiūlymą, būtinai (privalomai), pasirašant Prezidentui, Premjerui ir Lietuvos banko pirmininkui, kartu peržiūrint ir keičiant mokesčių sistemą į palankią.
Pastaba: įgyvendinti / išsiųsti oficialius kvietimus – pasiūlymus per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios, o mokesčių sistemą peržiūrėti ir pakoreguoti per 2-jus metus nuo kadencijos pradžios.17. Dvigubai padidinti egzistuojančias bausmes už visų rūšių narkotikų (narkotinių ir psichotropinių medžiagų) laikymą, platinimą ir naudojimą asmeniniais ir komerciniais tikslais, išskyrus kanapių kultūros auginimą ir naudojimą sveikatos apsaugos, maisto ir ūkinės / lengvosios pramonės srityse.
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.18. Įstatymu uždrausti seksualinių mažumų (LGBT+) visų priemonių viešą vykdymą ir informacijos sklaidą: eitynes, paradus, informacijos pateikimą ir skleidimą visų rūšių žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėje erdvėje, tuo tikslu papildant Administracinį ir Baudžiamąjį kodeksus straipsniais, pagal kuriuos, pirmą kartą padarius nusižengimą, būtų skiriama 10 000 EUR administracinė bauda, pakartotinai – reali 2 metų laisvės atėmimo bausmė.
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.19. Įvesti privalomą seksualinės orientacijos deklaravimą renkamiems ir skiriamiems asmenims: Prezidentui, Seimo nariams, Premjerui, ministrams ir jų pavaduotojams, savivaldybių merams ir jų pavaduotojams, savivaldybių administracijų direktoriams ir jų pavaduotojams, visų valstybinių įmonių ir institucijų vadovams (šis reikalavimas nėra diskriminacinis, kadangi seksualinę orientaciją deklaruotų visi – ir normalūs asmenys, ir seksualiniai iškrypėliai), su tikslu būti visiems suskaičiuotiems ir visuomenei žinomiems. Galimiems Tautos ateities išvadoms, sprendimams ir veiksmams. Ir tai visi privalo žinoti iš anksto.
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.20. Įsteigti naują teismų institutą – Prisiekusiųjų teismą (be didžiosios žiuri).
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
21. Nuleisti referendumo surengimo kartelę – sumažinti reikalingų surinkti parašų skaičių nuo 300 tūkst. piliečių parašų iki 50 tūkst. piliečių parašų.

Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
22. Sukurti įstatyminę bazę ir tvarką dėl rinkėjų Seimo nario ir savivaldybės tarybos nario atšaukimo ir mandato panaikinimo, kaip nepateisinusiojo pasitikėjimo ir valios (neskaitant apkaltos).

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
23. Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 71. Pagal dabartinę galiojančią Seimo sudėties apimtį ir jo darbą, tai – neatsakingųjų ir nepareigingųjų asmenų sambūris – politinė gauja, kurioje:
– didžioji dalis būna ir yra išrinkta pagal partinius sąrašus;- veikia ir priima sprendimus tik keliolika ar keliasdešimt asmenų;- likusieji Seimo nariai – šildo kėdes ir „sėdi ant rankų”;- už Seimo ribų ieško galimybių parduoti savo menamą įtaką, stumiant arba priimant vieną ar kitą įstatymą ar jo projektą, taip pat žadant „atstovauti” ir prastumti vieną ar kitą privatų investicinį projektą;- pagal rodomus „vyresniųjų” gestus arba duodamus signalus, tik kilnoja rankas balsuojant arba spaudo balsavimo mygtukus;- dažnai posėdžiuose nedalyvauja didelė, kartais, net, pusė ar didesnė Seimo sudėties dalis;- vyksta į nereikalingas ir neaktualias Lietuvai komandiruotes – keliones, taip pat vykdo kitas neaiškias priemones, kaip susitikimus tiek užsienyje, tiek Lietuvoje su užsienio komercinėmis struktūromis arba privačiais asmenimis, su tikslu aptarinėti perversmus kitose valstybėse ir pan..  

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
24. Pakeisti Seimo rinkimų apygardų tvarką – iš rinkėjų ir jų skaičiaus apygardų pasiskirstymo į teritorinį apygardų pasiskirstymą, numatant 60 teritorinių vienmandačių rinkiminių apygardų (60 savivaldybių). Tokiu būdu tolygiai vystant visus Lietuvos miestus ir rajonus (regionus), nepriklausomai nuo gyventojų skaitlingumo juose – galimai, pagal tolygų atstovų skaičiaus pasiskirstymą Seime, dideliuose miestuose ilgainiui pristabdant vystymąsi, o mažesniuose – ilgainiui aktyvinant arba didinant vystymąsi, kadangi atstovaujančiųjų Seimo narių skaičius būtų vienodas visuose regionuose, o šešiuose didžiausiuose miestuose ir jų rajonuose (apygardose) – proporcingai vienodai didesnis Seimo narių skaičius (išskyrus Alytaus rajoną), t.y. 60 narių + 11 narių = 71 Seimo narys.

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.25. Atskirti įstatymus leidžiančiąją valdžią nuo vykdomosios valdžios, t.y. uždrausti Seimo nariams būti ministrais.
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
26. Privalomai įpareigoti kandidatus į Prezidento, Premjero, Seimo narių, ministrų, merų ir administracijų direktorių pareigybes arba veikiančius pareigose, viešai skelbti savo (imtinai iki senelių kartos) buvusį ir esamą legitimų priklausymą užsienio valstybių saugumo tarnyboms. Tokios informacijos paskelbimas Lietuvos Respublikos piliečių „teismui” vienodai leistų kandidatuoti ir užimti šias pareigas. Tuo tikslu papildyti Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, pagal kurį, nepaskelbus savalaikiai ir faktui paaiškėjus vėliau, būtų skiriama reali 10 metų laisvės atėmimo bausmė.

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją. 
27. Visų valdininkų (neskaičiuojant švietimo, teisėsaugos, gelbėjimo, gynybos, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir kitų būtinų arba gyvybiškai svarbių sričių darbuotojų ir pareigūnų – ne ministerijų, departamentų, tarnybų, savivaldybių ir kitų administracijos vienetų valdininkų) skaičių aritmetiškai sumažinti 50 %, o, pagal atskirą skirtingų sričių institucijų analizę – iki 70 %, pagal darbo stažo, kvalifikacijos ir pensijinio amžiaus kriterijus. Jeigu kas nors iki šiol dar nesusimąstė arba nesuprato, reikia Tautai paaiškinti – Lietuvoje yra apie 2,8 mln. gyventojų, kas sudaro nedidelio Rusijos miesto gyventojų skaičių. Pvz., Maskvos mieste gyvena per 12 mln. gyventojų, o jos aglomeracijoje – iš viso apie 18 mln. oficialiai registruotų gyventojų, t.y. Maskvoje ir jos aglomeracijoje išsitenka 6-ios Lietuvos (!). Rusijoje tokių ir panašių „kaimų” kaip Maskva – daug. Stambulo gyventojų skaičius yra apie 15,5 mln., t.y. miestui tenka 5,5 tokios valstybės kaip Lietuva (!). O Kijevo (Kyjivo) gyventojų skaičius sudaro 2,9 – 3 mln., t.y. Lietuva „netempia” vieno Kijevo miesto (!). Tačiau Lietuvoje esama sisteminiu – politiniu pagrindu, dirbtinai sukurta administracinė – politinė ir valdymo struktūra yra kaip didelės ir rimtos valstybės – 60 savivaldybių su aibe seniūnijų ir „seniūnaitijų”; Prezidentūra su ilgais koridoriais ir, visa laimė, gan daug tuščių kabinetų: apie 172 darbuotojai (kaip didelėje ir rimtoje valstybėje); ypatingai skaitlingas Seimas su visu aptarnavimo aparatu: apie 1 124 darbuotojai + 141 Seimo narys (+ ne mažesnis padėjėjų ir kt. skaičius, kuris gali būti kintantis – Seimo narys gali turėti iki trijų ir daugiau padėjėjų) = apie 1 500 asmenų (kaip didelėje ir rimtoje valstybėje – ar lietuvių Tautai reikia 1 500 „gavrikų” Seime, ar lietuvių Tautai reikia iki 500 – 600 Seimo narių kartu su jų padėjėjais? Kam ir dėl ko to reikia?); Vyriausybė su visu aptarnavimo aparatu: apie 193 darbuotojai + 15 asmenų ministrų kabinetas = apie 208 asmenys (kaip didelėje ir rimtoje valstybėje); daugybė ministerijų su joms pavaldžiomis institucijomis (kaip didelėje ir rimtoje valstybėje); dešimtys departamentų, tarnybų, inspekcijų, komisijų ir kitų institucijų (kaip didelėje ir rimtoje valstybėje). Ši, dirbtinai politinio pasitikėjimo pagrindu sukurta sisteminė politinių biurokratų armija – apie 50 000 asmenų Tautai yra nereikalinga ir jos nereikia (tame skaičiuje yra apie 20 000 statutinių tarnautojų, pvz., nuo EUR įvedimo Lietuvos Respublikoje, jau seniai jokios monetarinės politikos valstybėje nevykdantis Lietuvos bankas – Eurosistema su, maždaug, 682 darbuotojais, kurių vidutinis mėnesinis atlyginimas yra 3 194 EUR, o vadovybės vidutinis darbo užmokestis siekia apie 14 500 EUR). Ir tai – viskas viename „nedideliame mieste”. Šie skaičiai yra neįtikinantys? Aiškinu toliau – bent 1 800 EUR vidutinis mėnesinis atlyginimas tokiam biurokratų skaičiui sudaro apie 90 000 000 EUR/mėn. išlaidas. Per metus tai sudaro per 1 000 000 000 EUR išlaidas. Ir tai nėra vienkartinė suma, o – kasmetinės ir pastovios išlaidos, užprogramuotos į ateitį 30 – 50 metų. Bent pusę šios sumos (nekalbant apie dar didesnę sumą) – 500 000 000 – 600 000 000 EUR/metus nukreipus į švietimo sistemą, jos aprūpinimą ir atlyginimus sistemoje, į sveikatos apsaugos sistemą, jos aprūpinimą ir atlyginimus sistemoje, į socialinę apsaugą ir jos išlaidas, gelbėjimo tarnybas ir jų aprūpinimą, kelius, infrastruktūrą ir pan., galima tik įsivaizduoti, ką ir kiek galima būtų nuveikti per metus ir ilgalaikėje perspektyvoje (!). Tai – tik oficialūs ir aritmetiniai skaičiai, kurie palengvina supratimą ir skaičiavimą. Realus finansinis „svoris”, tenkantis Tautai ir verslui, yra daug daug kartų didesnis, vertinant iš tokio biurokratijos skaičiaus išplaukiančias sąsajas, esamus interesus ir jų apimtį (!). Kitaip sakant, vieno „nedidelio miesto” valdymui, 50 000 „valdytojų” nereikia (!). Tauta tokio parazituojančių valdininkų skaičiaus niekada nesamdė ir nesamdo – viskas yra „politinio pasitikėjimo” pagrindu sukurta, išpūsta ir išvešėję dirbtinai ir, priverstinai prieš Tautos valią, finansuojant Tautos lėšomis. Koks čia yra „anonizmas” ir terminas – „politinis pasitikėjimas” ir, kas jį sugalvojo bei, kam jis yra reikalingas? Politinis pasitikėjimas, tai – nuolankus aferų slėpimas ir lindimas į „šikną be muilo” už „kapeiką” arba už garantuotą darbo vietą biudžeto lėšomis? Jeigu yra dirbami reikalingi darbai ir vykdomi reikalingi projektai, tai – daroma arba nedaroma. Ir be jokio „politinio pasitikėjimo”. Todėl, tai – pagrindinės priežastys ir faktoriai, kurie žudo Lietuvą visom prasmėm. Išeinant iš to, reikia mažinti visų administracinių valdymo vienetų valdininkų (dalinai ir pačių fizinių institucijų) skaičių, pasiekiant aukščiau nurodytas reikšmes (50 – 70 %). Priešingu atveju laukia prapultis. Tačiau, tuo pačiu, reikia ženkliai didinti savivaldos savarankiškumą ir savivaldybių finansavimą (kadangi Lietuvos teritorija yra retai apgyvendinta ir, santykinai – pakankamai didelė, lyginant su gyventojų skaičiumi). Tai – pagrindinės priežastys arba faktoriai, kurie žudo Lietuvą visom prasmėm.

Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
28. Nustatyti valdininkų: Seimo narių, ministrų, Prezidento, savivaldybių merų ir administracijos direktorių kintamą darbo užmokestį, susiejant su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu ir su vidutiniu darbo užmokesčiu konkrečios savivaldybės teritorijoje, sekančiai:
– Seimo nariai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 200 % (papildomai numatant darbo priemonių įsigijimo vienkartines išlaidas, dviejų kelionių – pirmyn ir atgal/savaitę į savo apygardą išlaidas ir minimalias 50 EUR/mėn. kanceliarijos išlaidas);- ministrai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 400 %;- Prezidentas: vidutinis šalies darbo užmokestis + 1000 %;- merai ir administracijų direktoriai – šešių didžiausių miestų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 200 %, kitų miestų ir rajonų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 250 %.
Valstybinių monopolistinių arba dominuojančių įmonių vadovų darbo užmokestis negali viršyti ministrų atlyginimų dydžio, o savivaldybių įmonių vadovų darbo užmokestis – merų ir administracijos direktorių atlyginimų dydžio.

Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
29. Įvesti personalinę finansinę ir baudžiamąją atsakomybę vykdomosios valdžios valdininkams ir papildyti Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, pagal kurį, savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 0,5 mln. EUR ir daugiau, skirti realią 20 metų laisvės atėmimo bausmę, o savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 10 mln. EUR ir daugiau – 20 metų laisvės atėmimo bausmę su turto konfiskavimu.

Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
30. Panaikinti Premjero institutą ir Vyriausybės aptarnavimo aparatą, vadovavimą Vyriausybei ir aptarnavimo funkcijas perleidžiant valstybės vadovui – Prezidentui ir Prezidentūros kanceliarijai. Pagal galiojantį valdžių padalijimo arba atskyrimo principą ir, dabar realiai tokį principą taikomą valstybės valdyme, Premjeras personaliai ir Vyriausybė kolegialiai neprisiima ir neneša jokios atsakomybės už Vyriausybei pavaldžių ministerijų ir ministrų sprendimus, veiksmus, rezultatus ir pasekmes. Tai – realybė ir faktas.

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
31. Panaikinti politinių partijų finansavimą ir rėmimą valstybės biudžeto lėšomis, paliekant galimybę finansuoti partijų narių įnašais ir laisvanorišku gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimu. Šiuo metu iš valstybės biudžeto politinėms partijoms (realiai ir faktinai – keliasdešimčiai asmenų) yra skiriama apie 500 000 EUR/mėnesį arba apie 6 000 000 EUR/metus.

Pastaba: įgyvendinti (palaipsniui mažinti finansavimą kiekvienais metais po 25 %) pilna apimtimi per kadenciją.
32. Panaikinti daugiapartinę sistemą ir įstatymu uždrausti politines partijas arba joms prilygstančias politines organizacijas ir jų veiklą Lietuvos Respublikoje. Mini valstybėje – Lietuvoje esama daugiapartinė – 25 – 30 partijų sistema (neskaičiuojant joms prilygstančių / politizuotų organizacijų) su neskaitlingomis politinėmis partijomis žlugdo ir diskredituoja demokratiją šalyje bei stabdo ekonominį šalies vystymąsi, ko pasekoje kelia absoliučią grėsmę Lietuvos valstybės nacionaliniam saugumui. Tai – pagrindinės priežastys arba faktoriai, kurie žudo Lietuvą visom prasmėm. 

Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
Ta pačia proga pasiūlymas Tautai – 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimuose visam laikui eliminuoti iš Lietuvos politinės arenos sekančias, vykdančias anominį valdymą (anomiją), destruktyvią veiklą, nukreiptą prieš valstybę ir nacionalinį saugumą, vykdančias pseudodemokratiją, artimą Rusijos, Baltarusijos, Kinijos demokratijoms (prisiminkite Prezidento V.Adamkaus Lietuvoje „paliktų šlepečių” istoriją; prisiminkite įtartinomis aplinkybėmis ir dėl JAV gydytojams įtartinos ligos, po vieno mėnesio, iš Lietuvos į JAV grįžusį ir mirusį diplomatą S.Lozoraitį, po rinkiminės dvikovos su Komunistų / LDDP / LSDP (socialdemokratų) partijų aktyvistu A.Brazausku ir „arbatos gėrimo” viešbutyje „Draugystė” – šiame viešbutyje S.Lozoraitis buvo apsistojęs ir gyveno; atkreipkite dėmesį į Kauno vyriausiosios rinkimų apygardos komisijos dažną delsimą paskelbti galutinius balsavimo rezultatus, ypač, tuo atveju, kai rezultatai lemia konservatorių partijos arba jų remiamo kandidato į Prezidentus galimą pergalę arba pralaimėjimą rinkimuose; prisiminkite „neabejotiną” liudytoją ir jo „garantuotą” liudijimą apie „paskutinės kelionės” aplinkybes – tuometinį Teisingumo ministrą / dabartinį Vilniaus miesto merą R.Šimašių, kuris vidury laukų ir miškų palydėjo į „paskutinę kelionę” A.Ūsą, tuo metu valstybei vadovaujant Prezidentei D.Grybauskaitei; atkreipkite dėmesį į farmacijos pramonės atstovų ir lobistų Lietuvos politinės valdžios ir politikų paveiktumą ir prievartinės formos skiepijimą COVID-19 skiepais, kai, tuo tarpu, jau dabar Seimo pirmininkė, Premjerė ir kai kurie kiti politikai sako, kad piliečiai patys „savo” ir „labai dideliu noru” stojo į labai ilgas „skerdyklų” eiles skiepams, todėl dėl skiepų pasekmių pretenzijos valstybei negali būti priimamos; atkreipkite dėmesį į valdžios vykdomą spaudimą ir blokavimą bei uždarymą konkrečių Lietuvos žiniasklaidos priemonių; atkreipkite dėmesį į Seimo atskiru ir specialiuoju sprendimu valstybės vadovo statuso suteikimo nebuvusiam oficialiu valstybės vadovu prof. V.Landsbergiui istoriją ir peripetijas, kai kitas buvęs laikinasis valstybės vadovas A.Paulauskas iki šiol tokio statuso neturi ir daugelį kitų panašių anti demokratijos atvejų) ir, veikiančias prieš Tautos bei nacionalinius interesus ir keliančias didesnio ar mažesnio laipsnio grėsmę nacionaliniam saugumui, partijas ir asmenis:

 • Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją (2007 m. parlamentinės komisijos išvadose, dėl saugumiečio Juro Abromavičiaus nužudymo, partija buvo pripažinta teroristų rėmėja, o teroristinė grupuotė, įvykdžiusį nužudymą – turėjusi tiesioginius ir artimus ryšius su partijos vadovais);
 • Liberalų sąjūdį;
 • Laisvės partiją;
 • Lietuvos socialdemokratų partiją;
 • Darbo partiją;
 • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą („valstiečių” partija ir partijos pirmininkas R.Karbauskis, turint Seimo valdančiąją daugumą ir užimant Seimo Kultūros komiteto pirmininko pareigas, glaudžiai ir intensyviai santykiavo (bendradarbiavo) su „homosekais” – Laisvės partija, slapta nuo Tautos priimant sprendimus dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir „Tautos namų” vardo suteikimo koncertų salei bei to vardo diskreditavimo ir eksploatavimo, tikintis panaudoti ir „įsisavinti” valstybės biudžeto, t.y. Tautos lėšas Nacionalinės koncertų salės – pseudo „Tautos namų” statybai ant Tauro kalno);
 • partiją „Laisvė ir Teisingumas”, įkurtą Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) pagrindu ir glaudžiai susijusią su „homosekais” – Laisvės partija, taip pat eliminuojant partijos sekančius konkrečius asmenis:

* steigėją ir partijos pirmininką R.Žemaitaitį (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose) – dėl valstybės vadovo statuso suteikimo prof. V.Landsbergiui, REGISTRAVOSI balsavimui, tuo prisidėdamas prie kvorumo užtikrinimo;
* steigėją ir partijos pirmininko pirmąjį pavaduotoją A.Zuoką (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose – jau yra paskelbęs apie kandidatavimą į Vilniaus miesto merus) – buvusį 3-jų kadencijų Vilniaus miesto merą, kartu su jam dirbusiais pavaldiniais – mero pavaduotojais ir tuometiniais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariais, IGNORUOJANT Tautos nuomonę ir PRIEŠ Tautos valią, yra / buvo pagrindinis pseudo „Tautos namų” ant Tauro kalno iniciatorius, dabar vilniečiams privalomai atkreipiant dėmesį į tokią aplinkybę, tačiau nesikišant į privatų politiko gyvenimą – A.Zuokui pralaimėjus pastaruosius Vilniaus miesto mero rinkimus, labai greitai išsiskyrė su žmona, o, susiradus naują palydovę – labai greitai priėmė sprendimą kandidatuoti sekančiuose Vilniaus miesto mero rinkimuose(vilniečiai privalo padaryti sekančią išvadą: Vilniaus miesto mero pozicija yra „rentabilesnė” už A.Zuoko įmonę „BNA Grupė” ir vyninę „Zenoteca” Užupyje kartu sudėjus, t.y. šios A.Zuoko firmos „netempia” naujai sukurtos „sąjunginės partnerystės” su naująja palydove finansų, todėl yra reikalingas mero postas);* steigėją ir partijos pirmininko pavaduotoją A.Paulauską (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose) – buvusį iniciatorių dėl Prezidento R.Pakso apkaltos ir laikinai ėjusį valstybės Prezidento pareigas (beje, A.Paulauskui yra privaloma suteikti valstybės vadovo statusą, kas iki šiol, kažkodėl, nėra padaryta, skirtingai, negu prof. V.Landsbergiui, oficialiai nebuvusiam ir nėjusiam valstybės vadovo – Prezidento pareigų);

 • Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos” sekančius asmenis: A.Butkevičių, L.Savicką, R.Miliūtę, V.Baką, Z.Streikų, L.Kukuraitį, T.Tomiliną, Z.Balčytį, D.Griškevičių (A.Butkevičiaus vadovaujama socialdemokratų daugumos 16-oji Vyriausybė ignoravo Tauro kalno projekto alternatyvą, o kiti nurodyti asmenys – balsavo UŽ, balsavime SUSILAIKĖ arba balsavimui REGISTRAVOSI, priimant sprendimą dėl valstybės vadovo statuso suteikimo turinčiam prastą reputaciją Tautoje, kaip yra teigiama, buvusiam sovietų KGB agentui / bendradarbiui arba glaudžiai susijusiam ir bendradarbiavusiam su agentūra ir, pasak Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) kai kurių narių ir vadovų, žinančių situaciją iš LPS vidaus, tuo laikotarpiu, pradžioje buvusiam PRIEŠ Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, tačiau vėliau, tam tikru arba lemiamu momentu, „išokusiam” į nepriklausomybės paskelbimo „traukinį”, nustumiant į šoną R.Ozolą ir, niekada nepriklausomos Lietuvos istorijoje nelaimėjusiam ne vienerių tiesioginių rinkimų prof. V.Landsbergiui, taip prisidėdami prie istorijos perrašymo ir jos klastojimo, Konstitucijos pažeidimo ir Tautos suskaldymo padidinimo);
 • L.Linkevičių (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose) – buvusį užsienio reikalų ministrą ir Prezidentės D.Grybauskaitės užsienio politikos uolų vykdytoją, 90-čia % atvedusį Lietuvą į esamą santykių fazę su Baltarusija ir Rusija, o G.Landsbergiui – užsienio reikalų ministrui toliau tęsiant ir vykdant analogišką, tik ženkliai grubesnę, užsienio politiką, papildomai, dar, išprovokuojant ir sukeliant ekonominę konfrontaciją ir krizę su Kinija. Šių (pagrindinai) asmenų maksimaliomis ir sąmoningomis pastangomis yra prarasta buferinė zona (Baltarusija) su Rusija, o Rusijos kariuomenė yra atsidūrusi 30 – 40 km nuo Vilniaus, Baltarusijos kryptimi. Nekalbant apie visas ekonomines pasekmes Lietuvai dėl tokių santykių su Baltarusija, Rusija ir Kinija.

Pastabos: iš politinės arenos visiškai eliminavus nurodytas politines partijas ir asmenis, reikia pripažinti – lieka nedidelis pasirinkimas ir mažas potencialas, tačiau, ką daryti – Tautai teks pasitenkinti ir pakentėti iki kol bus įstatymiškai Lietuvos Respublikoje uždraustos politinės partijos ir jų veikla;
realios politinės opozicijos Lietuvoje nėra, kadangi, tai – tik „murkiantys kačiukai” ir tie patys eiliniai „sisteminiai”, kantriai ir su didele viltimi laukiantys savo eilės prie valdiško „lovio”.Taip pat pasiūlymas – 2024 m. birželio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą blokuoti aukščiau paminėtų politinių partijų atstovus ir nurodytus asmenis, t.y. nebalsuoti už juos. Rinkimuose į Europos Parlamentą balsuoti už kitų partijų atstovus ir asmenis.

Šių partijų, jų atstovų ir asmenų jau daugelį metų realizuojama užsienio politika ir vidaus politika vykdo Lietuvos ekonomikos, moralės ir demokratijos stagnaciją ir griovimą – genocidą, o pastarųjų 8-erių metų ir, ypatingai, paskutiniųjų 2-jų metų valdančiųjų veiksmai – valstybės nacionalinio saugumo stiprų griovimą arba silpninimą ir absoliutų pavojaus kėlimą valstybingumui. Tam atsvara gali būti tik visų socialinių sluoksnių piliečių ir visuomenės susitelkimas artimiausiuose nacionaliniuose (ir ne tik) rinkimuose. Tautos programos įgyvendinimas leistų tą griovimą sulėtinti, stabdyti ir pradėti kardinalius pokyčius.33. Sudaryti sąlygas LAISVAM žodžiui, keičiant Nacionalinio transliuotojo finansavimo tvarką – 50 % Nacionalinio transliuotojo biudžeto lėšų (tai sudaro apie 28 000 000 – 32 000 000 EUR) proporcingai ir, pagal auditorijos dydžio kriterijų, paskirstant kitoms Lietuvoje registruotoms ir veikiančioms žiniasklaidos priemonėms, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir / arba Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Visuomenės informavimo etikos komisijai kontroliuojant ir užtikrinant šios finansinės priemonės vykdymą ir sąlygų laikymąsi iš žiniasklaidos priemonių pusės iki, esant reikalui, žiniasklaidos priemonės uždarymo. Paliekant teisę žiniasklaidos priemonėms atsisakyti nacionalinio finansavimo dalies. Kodėl reikia keisti Nacionalinio transliuotojo finansavimo esamą tvarką? Į tai gali atsakyti bent kiek iškalbingesni pavyzdžiai:
– turimomis žiniomis, per Prezidento R.Pakso apkaltos procesą, „Lietuvos ryto” tiesioginis atstovas (pavardė yra žinoma) buvo pasakęs, kad redakcinės politikos pakeitimas kainuoja 5 mln.. Tai yra, jeigu pinigai būtų buvę sumokėti, „Lietuvos rytas” būtų rašęs ir kalbėjęs, kad R.Paksas yra „šventas”, „angelas” ir „keturlapis dobilas”. Kadangi pinigai „Lietuvos rytui” nebuvo sumokėti – „Tėvynės išdavikas”;- Tauro kalno projekto alternatyvos pristatymas ir visos gėdingos bei nusikalstamos situacijos nušvietimas sisteminėse žiniasklaidos priemonėse kainuoja 10 – 50 tūkst. EUR atskiroje žiniasklaidos priemonėje. Todėl galima tik duoti „pačiulpti” iki „laimingos pabaigos” visoms toms žiniasklaidos priemonėms, pagal jų prašymą, tačiau abipusiu susitarimu ir sutikimu.

Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
34. Parengti įstatyminę bazę (įstatymų projektus), priėmimui naujojo – 2028 m. Seimo kadencijoje, dėl „Privačios armijos” statuso įvedimo ir tokios armijos atsiradimo prielaidų, pagal sekančias gaires:
– nustatant privačios armijos skaičių iki vienos;- numatant ribinį armijos skaitlingumą – ne mažiau 5 000 – iki 15 000 gerai fiziškai, psichologiškai ir ideologiškai parengtų kareivių;- numatant ginkluotės tipą ir ginklų rūšis, leidžiant disponuoti visais ginklais, išskyrus karinę aviaciją, cheminį ir branduolinį ginklus;- įstatymu nustatant armijos veikimo „raudonas linijas”, tačiau armijai veikiant, vadovaujantis protingumo kriterijais;- privačioje armijoje sprendimus priimant ir duodant komandas pajėgoms, išskirtinai, tik nedaugeliui arba keletui legitimizuotų vadų;- vadovaujantys ir priimantys sprendimus vadai – Lietuvos piliečiai, kareiviai – Lietuvos ir ne Lietuvos piliečiai;- privačios armijos veikimo tikslas ir funkcijos – NE KARO VEIKSMAI;- privačios armijos pagrindinės funkcijos – ginti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės interesus ir teises valdžios, valdymo, teismų institucijose, teisėsaugos struktūrose; dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką; preventyviai įtakoti ir reguliuoti nusikalstamumą; užkardyti arba panaikinti valstybės biudžeto pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu; užkardyti arba panaikinti Europos Sąjungos ir jos fondų skiriamų pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu; užkardyti ir eliminuoti užsienio valstybių pinigų perdavimą valstybei tarpininkei – Lietuvai, su tikslu finansuoti opozicines politines jėgas trečiosiose šalyse; tirti Lietuvos politikų ir valdininkų bei jų šeimų narių / jų partnerių praturtėjimo įtartinus atvejus ir pan.;- valstybės kariuomenei paliekant esamas funkcijas ginti šalies nepriklausomybę, jos teritorinį vientisumą, užtikrinti taiką;- išlaikant ginkluotųjų pajėgų struktūrų hierarchiją (ne pavaldumą) sekančia eilės tvarka: valstybės kariuomenė, privati armija ir kitos;- reikia pripažinti – aukų visiškai išvengta nebūtų, tačiau jų būtų ypatingai arba nereikšmingai mažai, palyginus su efektu Tėvynės labui.
Privačios armijos veikimo, vadovaujantis protingumo kriterijais, pavyzdžiai:1-as pavyzdys:jeigu iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro laboratorijos, į kurią be atsakingo pareigūno priežiūros negali patekti niekas – net valytoja, pasak policijos atstovo, „keistomis” aplinkybėmis dingtų 7 kg narkotikų – kokaino arba amfetamino, atseit, valytojai per neapsižiūrėjimą miltelius arba tabletes sušlavus į „šufeliuką” ir išpylus į šiukšlių dėžę, pastarosios turiniui – į šiukšlių konteinerį, pastarojo turiniui – į šiukšliavėžę, o pastarosios turiniui – į regioninį sąvartyną ir, į regioninį sąvartyną atvykus Nacionalinio transliuotojo arba komercinės žiniasklaidos priemonės korespondentams taip ir nesugebėjus nustatyti bei surasti išbarstytų miltelių arba tablečių vietos, tokiu atveju privati armija atvyktų į policijos komisariatą, nustatytų arba identifikuotų atsakingą pareigūną (-us), kuris (-ie) privalėtų suuostyti 7 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino, o neparodžius noro tai daryti arba atsisakius tai daryti, analogiškas kiekis – 7 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino būtų pareigūnui (-ams) sumaitintas, visą procesą nufilmuojant, o video medžiagą vėliau išplatinant visiems šalies policijos komisariatams.2-as pavyzdys:policijos pareigūnui arba ekipažui paskyrus piniginę baudą 20 EUR vairuotojui, kuris užsisegė saugos diržą jau pajudėjęs arba pradėjęs važiuoti, privati armija pasirūpintų, kad tas pareigūnas arba ekipažo nariai du mėnesius privalėtų atidirbti be darbo užmokesčio, neturint jokios galimybės nei atsisakyti tai daryti, nei išeiti iš darbo savo noru, pagal prašymą.3-ias pavyzdys:veikiant žinomai organizuoto nusikalstamumo grupuotei, privati armija pakviestų organizuoto nusikalstamumo grupės vadovus prie pietų arba vakarienės stalo ramiam ir konstruktyviam pokalbiui, po kurio ta grupuotė nedarytų jokių organizuotų nusikaltimų arba nusižengimų, o organizacijos vadovai nemiegotų naktimis, stengdamiesi preventyviai atlikti viską, kad nusikaltimai arba nusižengimai neįvyktų arba nepasikartotų.4-as pavyzdys:svarstant ir priimant Seime kokį nors labai svarbų, aktualų arba rezonuojantį visuomenėje įstatymą, privati armija ateitų į Seimo posėdžių salę pabūti viešais stebėtojais (tik stebėtojais).
Suprantama, kad privati armija neužsiimtų absoliučiai visais tokiais ar panašiais atvejais šalyje – tai būtų tik atsitiktiniai, vienetiniai, pavyzdiniai ir parodomieji atvejai.
Būtų didelė sėkmė, jeigu visuomenėje susiformuotų nuomonė, o armijos šūkis taptų: „Geriau yra su privačia armija neturėti jokių reikalų!”.
Pastaba: įgyvendinti / parengti įstatymų projektus per kadenciją.
35. Per 2024 m. Seimo kadenciją politikai privalo inicijuoti diskusijas visuomenėje ir politinėje erdvėje dėl Lietuvos Respublikos politinės – administracinės santvarkos keitimo iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę monarchinę respubliką arba į monarchinę respubliką su išankstine ypatingąja sąlyga – potencialus monarchas privalo disponuoti ne mažiau 135 000 000 000 EUR grynųjų pinigų suma (tai yra Lietuvos arba joje esančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė). Vėliau savo gaires tuo klausimu pateiktų Tauta (gairės yra parengtos). 
Ši, glaustai pateikta I-oji Tautos programa (2022.01.31), nuo dabar apimtų apie 6 metus, o siūlomos išplėstos programos apimtis – 10 metų ir daugiau. Tai – evoliucija. Išvengiant, labai greitai – per vieną naktį viską galinčios pakeisti revoliucijos, kuriai Tauta yra per silpna, nesubrendusi ir nepasiruošusi tokiems pokyčiams.
Tautos programos įgyvendinimo kontrolei ir priežiūrai turėtų būti įkurta Visuomenės Taryba (5-ių – etnokultūros regionų arba 10-ies – teritorinių apskričių narių skaičių vėliau nustatytų Tauta), veikianti prie Prezidento.
Pastaba: vienas iš būdų užtikrinti Tautos programos vykdymą ir kandidatų bei politinių partijų atranką – rinkėjai sau gali perrašyti programos punktus arba atspausdinti Tautos programą ir, iš anksto prieš rinkimų kampaniją arba rinkimų kampanijos metu, klausti kandidatų nuomonės ir atsakymų į kiekvieną programos punktą (iš viso: 33+2 punktai) – pagal gautus teigiamus arba neigiamus atsakymus, prie kiekvieno punkto daryti atžymas (dėti pliusus arba varneles), iš ko matysis konkrečių kandidatų pasiryžimas ir jo laipsnis įgyvendinti Tautos programą. Jeigu toje pačioje apygardoje ne vienas, o daugiau kandidatų surinktų vienodą „pliusiukų” arba „paukščiukų” skaičių, rinkėjai privalėtų vertinti kiekvieno kandidato asmenines sąvybes, labiau ir užtikrinčiau priimti sprendimus ir įgyvendinti Tautos programos konkrečias nuostatas. Su kandidatais ir politikais aptarinėti, diskutuoti ir ginčytis nereikia – tik padaryti atžymas prie kiekvieno programos punkto. Ir tik tada rinkėjui balsuoti už konkretų kandidatą ir jo politinę jėgą. Tie, kurie sutiks su Tautos programa – laimės rinkimus, kurie nesutiks – tegul toliau „kandidatuoja” ir „balotiruojasi” bei „gina” ir „kovoja” už Tautą ir Tėvynę.Nėra abejonės – 99,99 % ir daugiau dabartinių politikų, būsimų kandidatų ir politinių partijų yra PRIEŠ pristatomą Tautos programą. Nė vienos politinės partijos programoje nerasite nė vieno šios Tautos programos punkto. Išskyrus kai kuriuos naujai besikuriančius visuomeninius judėjimus (dar ne politines partijas), kurių programose atsiranda vienas kitas Tautos programos punktas, netgi, nukopijuotas pažodžiui, kaip ir vieno kito, atsiprašant, „apžvalgininko” arba „politologo” viešai diskusijose iškeliama Tautos programos atitinkamo punkto tema. Tai teikia simbolinės vilties, keičiant ir formuojant visuomenės nuomonę bei galvojant apie valstybės pertvarką, Tautos gerovei, valstybės saugumui ir valstybingumo išsaugojimui. Tai – visą apimanti programa: nuo ekonomikos ir finansų iki demokratijos ir politikos. Veikiau politikai pradės karą visais įmanomais frontais ir būdais su piliečiais ir visuomene šalies viduje (karštligiškai ir desperatiškai tam priešinsis, uždarinės konkrečias žiniasklaidos priemones ir blokuos konkrečius internetinius tinklalapius ir jų serverius, ribos žodžio laisvę, persekios konkrečius asmenis arba ribos asmenų laisvę įkalindami, kurps įvairias bylas konkretiems juridiniams ir fiziniams asmenims, taikys finansines sankcijas – baudas konkretiems juridiniams asmenims, taipogi neatmetama galimybė tam tikrų politikų nurodymais valstybės saugumo tarnyboms arba nusikalstamoms grupuotėms organizuoti pasikėsinimus į konkrečius asmenis, imsis kitų desperatiškų ir neįtikėtinų propagandinių bei „patriotinių” veiksmų ir triukų ir t.t., ir pan.), negu pritars ir sutiks vykdyti Tautos programą. Kodėl?
* Todėl, kad reikės prarąsti asmeninių lėšų (preliminariais skaičiavimais, apie 210 politikų tektų kiekvienam vidutiniškai po 0,5 – 0,6 mln. EUR, o, brangstant statyboms ir fiksuojant ženklią infliaciją, dar didesnės išlaidos, tikėtina – iki 1 mln. EUR kiekvienam politikui) – tai yra susiję su programos pirmu, antru ir trečiu punktais, jeigu bus pradėtos statybos ir toliau vykdomas koncertų salės projektas ant Tauro kalno bei toliau išliks labai didelis valstybės politikų noras (NE VIENA POZICINĖ ir OPOZICINĖ POLITINĖ PARTIJA ir NE VIENAS POLITIKAS oficialiai ir viešai šiam projektui neprieštarauja, o tai reiškia, kad VISOS POZICINĖS ir OPOZICINĖS POLITINĖS PARTIJOS ir VISI POLITIKAI pritaria šiam nustekentos, skurdžios ir bankrutuojančios Lietuvos valstybės brangiam ir neracionaliam, prieš Tautos valią ir valstybės biudžeto lėšomis, t.y. tos pačios Tautos lėšomis vykdomam pseudo „Tautos namų” projektui ant Tauro kalno) ir Vilniaus valdininkų noras „linksminti” Tautą koncertų salėje – pseudo „Tautos namuose”, vieniems politikams priėmus neteisingus, tačiau labai gerai apgalvotus, apskaičiuotus ir piktybinius, absoliučiai nukreiptus prieš Tautos valią, sprendimus, o kitiems politikams „neturint” savo nuomonės tuo klausimu, laukiant ir tikintis, laimėjus rinkimus bei patekus į valdančiąsias pozicijas, „pasiganyti” projekte ir „pasišildyti” projekto „spinduliuose”, ir visiems politikams esant kategoriškai svarbu, kad projektas būtų finansuojamas, būtent, TIK valstybės biudžeto lėšomis, su tikslu plauti valstybės biudžeto pinigus, kadangi privatus kapitalas pinigų plovimo neleistų).* Taip pat būtų prarastos politikų pozicijos valdžioje ir būtų pažeistas su tuo susijęs valstybinio finansavimo užtikrinimo asmeninis suinteresuotumas.* Ir, svarbiausia – būtų prarasta prieiga prie valstybės finansinių resursų ir kitų išteklių, jų naudojimo, įsisavinimo ir pasisavinimo, tiek asmeniniais tikslais, tiek politiniais – partiniais tikslais.
Egzistuojančiai sistemai ir tos sistemos nomenklatūrai, tai – žlugimo arba išlikimo klausimas. Tačiau programos ir programai ALTERNATYVŲ NĖRA.
Pastaba: su Tautos programa yra supažindintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos aukščiausiosios vadovybės ir Jungtinės Karalystės a.a. monarchė Elizabeth Alexandra Mary Windsor – Karalienė Elizabeth II ir aukščiausioji vadovybė, o su Tautos programa bus supažindintos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos Komisijos aukščiausiosios vadovybės, Baltarusijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos naujoji vadovybė ir Jungtinės Karalystės Karalius Karolis III bei patvirtinta naujoji aukščiausioji vadovybė.Tautos programos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)Programa paskutinį kartą redaguota: 2022.11.30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias