Teisėjai ir prokurorai kaip visuomet veikia organizuotoje nusikalstamoje gaujoje

1

Aurimas Drižius

Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Jurgita Šėlienė (nuotr. viršuje su savo patrona) 2023-09-21 nutartimi atsisakė priimti nagrinėti mano skundą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sunkių nusikaltimų mano atžvilgiu.

Teisėja Jurgita Šėlienė naujai išaiškino baudžiamąjį kodeksą – jeigu kreipiesi į prokuratūrą dėl nusikaltimo, o prokurorai nereaguoja, reiškia, jo ir nebuvo :


Tokia nutartis yra naikintina ir neteisėta dėl tokių motyvų:

 1. 2023-09-20 kreipiausi skundu į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl taip vadinamos generalinės prokuratūros (GP) neveikimo – nereagavimo į pranešimus apie sunkius teisėjų nusikaltimus mano atžvilgiu.
  Skunde nurodžiau, kad 2023-05-24 kreipiausi į GP skundu apie Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų nusikaltimus – piktnaudžiavimą ir dokumentų suklastojimą
  Nurodžiau, kad Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) 2023 m. gegužės 23 d. kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Jūratės Varanauskaitės ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė) išnagrinėjo mano skundą dėl įvestos cenzūros ir atsisakė priimti jį nagrinėti.
  Minėta kolegija man nurodė, kad Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimai nėra pakankami teisiniai argumentai panaikinti cenzūrą, dėl kurios buvau daug kartų nuteistas : „Kasaciniame skunde teigiama, kad įsiteisėjęs Vilniaus miesto pirmosios apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, nes teismas įvedė cenzūra, taip pat cituojamos teisės normos, tačiau visiškai nenurodyta teisinių argumentų, kuriais būtų pagrindžiama, jog teismai, spręsdami klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė jį atnaujinti”.
  Savo skunde nurodžiau, kad nurodydama, kad Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimai nėra pakankami teisiniai argumentai cenzūrai panaikinti, teisėjų koolegija iš Alės Bukavinienės, Jūratės Varanauskaitės ir Dalios Vasarienės padarė nusikaltimus – piktnaudžiavo ir suklastojo dokumentą.
  Atkreipiu teismo dėmesį, kad jau dešimtą kartą kreipiausi į „teismų sistemą” dėl nežaboto banditizmo, tai yra dėl dėl cenzūros spaudai įvedimo ir legalizavimo, spaudos persekiojimo ir terorizavimo. Jau dvylika metų bandau panaikinti cenzūrą, kurią man įvedė ši gangsterių gaujelė pagal „ekskomisarų” savininko A.Sadecko užsakymą. Tai yra teismas įvedė cenzūrą, uždraudė man rašyti straipsnius apie A.Sadecką ir jo vaidmenį „Mažeikių naftos” privatizavime.
  Cenzūrą tiesiogiai draudžia aukščiausias LR teisės aktas – Konstitucija, kurios 44 str. 1 d. aiškiai sako, kad „masinės informacijos cenzūra draudžiama”. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas yra cenzūra: „Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.“.
  Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus“ sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“.
  Cenzūra yra A.Sadecko prašymas uždrausti apie jį rašyti straipsnius, nes tokį prašymą teismas patenkino ir ją įvedė, o paskui net dešimt kartų atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą. Žemesni teismeliai man nurodo, kad aš jau praleidau penkerių metų senaties terminą bylai atnaujinti, tai yra teismai nurodo Konstitucijos galiojimo arba veikimo terminą – penkeri metai. O šita gudručių kolegija iš LAT man nurodė, kad aš vėlgi „tačiau visiškai nenurodyta teisinių argumentų, kuriais būtų pagrindžiama, jog teismai, spręsdami klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė jį atnaujinti”.
  Kitaip sakant, teismas man išaiškino, kad Konstitucijos 44 str. punktas, kad „masinės informacijos cenzūra draudžiama”, „nėra joks teisinis argumentas”, nurodo man tos vadinamo LATO laputės. Tai kokių dar reikia „teisinių argumentų”, jeigu net tiesioginis Konstitucijos nurodymams vadinamiems „teisėjams” nėra joks argumentas?
  Jau negana to, kad sulaužėte mano gyvenimą dešimt metų persekiodami už teisėtą veiklą, palikote invalidu ir ūbagu, tačiau galiausiai dar ir įteisinate savo visą „banditizmą” nurodydami, kad „Konstitucija nėra toks teisinis argumentas”.
  Primenu šioms vadinaoms teisėjoms : Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnis sako :
  Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
  Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
  7 straipsnis
  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
  Teismų įstatymo 5 straipsnis. Teisė į nepriklausomą, nešališką ir operatyvų teismą nurodo, kad 1. Asmuo turi teisę, kad jo byla būtų teisingai išnagrinėta pagal įstatymus sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo.
  33 straipsnis. Bylų nagrinėjimo teisės šaltiniai : 1. Nagrinėdami bylas, teismai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie neprieštarauja įstatymams.
  Nagrinėdami bylas, teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais.
  Šiuo atveju visi teismų sprendimai – cenzūros įvedimas, ir spaudos persekiojimas pagal melagingus Sadecko skundus ir parodymus – tiesiogiai prieštarauja minėtiems Konstitucijos ir Teismų įstatymo punktams.
  Vadinamieji teismai, kurių funkciją – užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų laikymąsi, apriboja Konstitucijos galiojimą ir veikimą, nurodo, kad po penkerių metų Konstitucijos reikalavimai nebegalioja. Žinoma, kad tai piktnaudžiavimas teise, tačiau nė vienas teismas nedrįsta pripažinti, kad tas daugiau nei dešimt metų vykęs mano persekiojimas yra neteisėtas.
  Atkreipiamas teismo dėmėsys, kad per 10 metų, kol aš buvau terorizuojamas už visiškai teisėtą veiklą, teismas nė karto nepasisakė dėl to, kad cenzūrą draudžia LR Konstitucija, ir tai laikytina esminiu CPK normos pažeidimu.
  Tai, kad teismai dešimt kartų atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą, įrodo tik tai, kad jokios teisinės valstybės nėra tai tiesiog kriminalinė mafijinė valstybėlė, kurioje net aukščiausias teismas atsisako vykdyti Konstitucijos reikalavimus.
 2. CPK 3 straipsnis. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę nurodo, kad :
 3. Teismas privalo nagrinėti bylas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.
  Šiuo atveju teismas įvedė cenzūrą ir niekaip to nenori pripažinti.
  Kaip žinia, LR Kontitucija yra nuolat veikiantis ir galiojantis aukščiausias LR teisės dokumentas. Jį papildo Visuomenės informavimo įstatymas. Abu jie imperatyviai draudžia cenzūrą. Teismas apie Konstitucijos reikalavimus nepasisakė bė žodžio per visus dešimt metų, todėl laikytina, kad senaties terminas Konstitucijai netaikytinas, tai yra teismas negali apriboti Konstitucijos galiojimo, ir nustatyti, iki kada ir kokia apimtimi ji galioja.
  Kaip žinia, cenzūra buvo įvesta dar 2010 m., ir per tą laiką teismai net dešimt kartų atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą. Paskutinis prašymas buvo nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiame teisme 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi byloje Nr. 3P-1352/2019 (kopija pridedama). Kaip visada, viskas baigėsi nutarties suklastojimu. Tai yra LAT kolegija nurodė, kad LR Konstitucija „nėra rimtas teisinis argumentas”, todėl cenzūros nepanaikino.
  Savo skunde nurodžiau, kad minėta LAT teisėjų kolegija, nurodžiusi, kad Konstitucijos 44 str. ir Visuomenės informavimo įstatymas nėra pakankami teisiniai argumentai panaikinti cenzūrai, padarė nusikaltimą – piktnaudžiavo teise.
  Įrašydamos į minėtą nutartį melagingus duomenis, kad aukščiausias LR teisės aktas – LR Konstitucija nėra joks teisinis argumentas cenzūrai panaikinti, minėtos teisėjos ją suklastojo, įrašydamos žinomai melagingus duomenis. Jos turėjo pareigą remtis Konstituciją, tačiau ją sulaužė, nurodydamos, kad LT Konstitucija nėra „teisinis argumentas”.
  Teismai nėra nepriklausomi nuo Konstitucijos ir įstatymų, privalo jais remtis ir jų paisyti, tačiau atvirai juokiasi ir tyčiojasi iš aukščiausio LR teisės akto.
  Todėl prašau taip vadinamos prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų nusikaltimų – piktnaudžiavimo ir klastojimo, Lr prezidentą ir LR Seimą prašau inicijuoti apkaltos procedūrą minėtoms teisėjoms už priesaikos sulaužymą – nurodydamos, kad Konstitucija nėra teisinis argumentas cenzūrai panaikinti, minėtos teisėjos ją sulaužė.
  Kreipiausi į prokuratūrą, kuri niekaip nereagavo. tada parašiau skunda Vilniaus apylinkės teismui. Nurodžiau, kad visos šios aplinkybės – neteisėtas cenzūros įvedimas, mano persekiojimas dešimt metų už teisėtą veiklą – buvo aiškiai aprašytos, tačiau teisėja Jurgita Šėlienė apsimetė, kad ji nesuprato, ko aš noriu :
  „nustatomi tam tikri formos ir turinio reikalavimai – jie turi būti aiškiai ir suprantamai išdėstyti, nurodyta skundo esmė, aplinkybės, padėsiančios nustatyti ir patikrinti skundo dalyką bei suformuluotas konkretus reikalavimas”.
  Teisėja Šėlienė atsisakė priimti mano skundą nagrinėti dar ir tuo pagrindu, „kad joks ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, nėra skundžiamas joks procesinis veiksmas ikiteisminiame tyrime. Be kita ko, pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo teisėjui teisės aktai nesuteikia įgaliojimų įpareigoti prokurorą priimti nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas neskundžia jokio konkretaus prokuroro nutarimo ar procesinio veiksmo atliekamame ikiteisminiame tyrime (medžiagoje atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą), tokio pobūdžio skundas, nepriskirtinas pagal kompetenciją nagrinėti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Dėl nurodytų aplinkybių Pareiškėjo skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui”.
  Tai žinomai melagingi duomenys, kuriuos ikiteisminio teismo teisėja Šėlienė įrašė į savo nutartį ir taip ją suklastojo. kas jau kas, tačiau ikiteisminio tyrimo teisėja turi žinoti, kad :
  BPK 173 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai
  Ikiteisminio tyrimo teisėjas šio Kodekso nustatyta tvarka:
  1) skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių taikymą;
  2) prisaikdina ir apklausia liudytojus ir nukentėjusiuosius;
  3) apklausia įtariamuosius;
  4) priima sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo šio Kodekso 214 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais;
  5) tvirtina prokuroro nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą šio Kodekso 214 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais;
  6) tvirtina prokuroro nutarimus atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą šio Kodekso numatytais atvejais;
  7) nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro veiksmų;
  Teisėja Šėlienė turi žinoti, kad 168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą aiškiai nurodo, kad dėl skundo apie nusikaltimą prokuroras turi priimti nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti Ikiteisminį tyrimą.
  Tam, kad prokurorai nepiktnaudžiautų savo teisėmis ir nedengtų sunkių nsuikaltimų, BPK 173 str. nurodo, kad ikiteisminio tyrimo teisėjai nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl pareigūnų ir prokurorų veiksmų.
  Šiuo atveju visas yra priešingai – teisėjai ir prokurorai veikia organizuotoje grupėje, darydami sunkius nusikaltimus, persekiodami mane už teisėtą veiklą, kriminalizavę žurnalistiką ir įvedę cenzūrą, atvirai atsisakydami vykdyti įstatymų ir Konstitucijos reikalavimus, BPK 168 str ir 173 str.
  Melaginga ir teisėjos Šėlienės nuomonė, kad „Pažymėtina, kad Pareiškėjas neskundžia jokio konkretaus prokuroro nutarimo”, Kaip jau nurodžiau, skundžiu prokuratūros neveikimą ir atsisakymą vykdyti savo pareigas. Tai yra konkretūs prokuratūros veiksmai, kurie ir turėjo būti įvertinti.
  Remdamasis išdėstytu, LR Konstitucijos 44 str., Visuomenės informavimo įstatymo 10 str. BPK 168 ir 173 str., prašau panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės nutartį ir priimti mano skundą nagrinėti.
  Dėl Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismų nušalinimo nuo mano skundų nagrinėjimo. Visos čia išvardintos aplinkybės – cenzūros legalizavimas ir mano persekiojimas už teisėtą veiklą jau 12 metų vyksta Vilniaus apylinkės ir apygardos teismuose, beveik visi šių teismų teisėjai yra mane teisę už teisėtą veiklą arba atsisakę panaikinti cenzūrą. Todėl šio teismo teisėjai veikia organizuotoje grupėje, ir net Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dzedulionis man atvirai baudžiamoje byloje Nr. Nr. 1A-369-365/2016 yra išaiškinęs (yra garso įrašas), kad Vilniaus apygardos teismė jokio teisingumo aš nesulauksiu.
  https://laisvas.info/teisejas-dzedulionis-isaiskino-negalima-kritikuoti-teisesaugos-garso-irasas/

1 thought on “Teisėjai ir prokurorai kaip visuomet veikia organizuotoje nusikalstamoje gaujoje

 1. Kokia tavo situacija? *Reikia 100% finansavimo *Negaliu patvirtinti pajamų *Negaliu patvirtinti darbo *Neseniai dirba savarankiškai
  *Kredito klausimai *Sukauptų vekselių atsiskaitymas * Asmeninis investicinis projektas arba įmonės investiciniai projektai t.t.
  Kreipkitės dėl greitos ir patogios paskolos apmokėti sąskaitas ir skolas, pradėti naują verslą ar refinansuoti savo projektus ir plėsti verslą šiais 2023 metais pigiausiomis palūkanomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis:
  asdaservices24@gmail.com
  Geriausi linkėjimai.
  ASDA PASLAUGOS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias