Teismo išmintis : www.laisvaslaikrastis.lt uždarytinas, nes skelbė „kitokio pobūdžio informaciją”

0

Teismo išradimas : www.laisvaslaikrastis.lt uždarytinas, nes skelbė „kitokio pobūdžio informaciją”

Aurimas Drižius

Kasdien gaunu tokių lietuviškų teismų perliukų, kad nors griūk iš juoko.

Pvz., yra tokia Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasiukevičienė (nuotr. viršuje), kuri nusprendė „už akių” uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, nes jis skelbė „kitokio pobūdžio”, arba „neteisingą informaciją”.

Iki šiol galvojau, kad informacija gali būti tik tikra, tai yra faktinė, arba netikra, tai yra melaginga, kitaip sakant, gandai ir pletkai.

Teisėja Rasiukevičienė sugalvojo dar vieną naujadarą – „neteisinga informacija”, arba „kitokio pobūdio, nei skelbiama Vakarų žiniasklaidoje”.

Kas tai yra, nežinau, nes ji šiol galvojau, kad informacija negali būti teisinga arba neteisinga, ji tiesiog yra, tai yra faktas arba buvo, arba ne. Kitaip sakant, faktas negali būti teisingas arba neteisingas, jis tiesiog toks yra, patinka mums tai arba ne.

Tuo labiau, kad įstatymai taip pat nenustato ir nenumato sankcijų už „kitokio pobūdžio informacijos skelbimą”.

Todėl esu labai pasimetęs, ir klausiu teismo, kas tai yra, prašau išaiškinimo.

Pateikiau skundą tam pačiam Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT), nurodžiau, kad atsakovas šioje byloje Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) du kartus pateikė teismui tikrovės neatitinkančius ir melagingą skundus, kuriais remiantis teismas du kartus „už akių” uždarė portalą. Beje, nei ŽEIT, nei teismas nesivargino informuoti suinteresuotą pusę, kurią uždarinėjo – tai yra atsakovai nieko apie tai nežinojo ir nebuvo informuoti, kai teismas priėmė nutartis uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, t. y. nurodė interneto paslaugų tiekėjams apriboti prieigą prie šio portalo.

Atkreipiamas teismo dėmesys, kad ieškovas, iš trečiųjų asmenų sužinojęs apie portalo blokavimą, net du kartus raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pateikti teismo nutartis, kuriomis remiantis portalas buvo uždarytas.

Abu kartus minėtas teismas atmetė ieškovo prašymus, nurodydamas, kad minėti sprendimai dėl portalo laisvaslaikrastis.lt uždarymo neliečia ieškovo www.laisvaslaikrastis.lt.

Tik iš trečiųjų asmenų gavau skundžiamas dvi VAAT nutartis.

Primenu teismui, kad nė viena iš minėtų teismo nutarčių nebuvo pateikta ieškovui susipažinti, nebuvo sudaryta galimybė apskųsti teismo nutartį ir pateikti savo poziciją, byla buvo išnagrinėta „už akių”, pažeidžiant esminės CPK ir ABTĮ normas.

Negana to, VAAT du kartus atmetė ieškovo prašymą leisti susipažinti su nutartimis, tačiau VAAT du kartus prašymus atmetė, nurodydamas, kad tai neliečia ieškovo.

Tuo pagrindu reiškiu nušalinimą visam Vilniaus apygardos administraciniam teismui, nes įstatymų ignoravimas pasiekė tokį lygį, kad bylos išnagrinėjamas „už akių”, nepranešus atsakovams, o vėliau nuo jų slepiami teismo sprendimai, meluojant, kad teismo nutartis neliečia ieškovo.

Kaip žinia, ŽEIT kreipėsi į teismą, remdamasis Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsniu, kuris nurodo, kad žiniasklaidos priemonės veikla gali būti laikinai sustabdoma arba nutraukiama šiame straipsnyje nustatytais atvejais.

Nurodyti ir šie atvejai – jeigu leidėjas „akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus”. Kitos sąlygos – toks pažeidimas per paskutinius 12 mėnesių jau buvo padarytas ir už šį pažeidimą buvo taikytas įspėjimas; inspektorius raštu pranešė viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui apie įtariamą pažeidimą; buvo suteikta teisė duoti paaiškinimus ir būti išklausytam dėl įtariamo pažeidimo ir priemonių.

www.laisvaslaikrastis.lt niekaip neatitinka tokių kriterijų – jis per paskutinius 12 mėnesių nepadarė nė vieno VIĮ pažeidimo, jam nebuvo taikomas joks įspėjimas. ŽEIT vienintelį kartą kreipėsi į ieškovą su pretenzija, tačiau jam buvo atsakyta, kad kadangi atsakovas terorizuoja ieškovą, ir yra apskųstas teismui, tai jokių paaiškinimų atsakovui mes neteiksime, santykius aiškinsimės teisme.

ŽEIT vienintelį kartą bandė teisėtai uždaryti portalą, slapta nurodydama interneto paslaugų tiekėjams uždaryti portalą, tada kreipėmės į teismą ir teismas administracinėje byloje
Nr. 12-3911-535/2022 panaikino ŽEIT nutartį, nurodydamas, kad jis neteisėtas ir nepagrįstas.

Mat įstatyme aiškiai pasakyta, kad kai skleidėjas skelbia neskelbtiną informaciją, kuri kenkia ar kelia pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimą, jis gali būti uždarytas.

Kitaip sakant, ŽEIT nusprendė, kad portale paskelbta informacija „kenkia ir kelia pavojų visuomenės saugumui, įkaitant nacionalinio saugumo užtikrinimą”, todėl net nebandė
ieškovo įspėti arba sulaukti paaiškinimų.

ŽEIT nutarė, kad mūsų portale skelbiama informacija „kelia grėsmę Lietuvos saugumui”. Aš stebiuosi, kodėl aš dar nesu Gvantanamo kalėjime kartu su teroristais, jeigu keliu tokį didelį pavojų LR.

Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu, ir jeigu ŽEIT nevykdytų nuolatinio laisvos spaudos persekiojimo ir terorizavimo pagal valdžios užsakymus.

Įstatymas numato, kad VAAT prašymą dėl spaudos uždarymo turi priimti per 30 dienų, lygiai tiek pat skiriama ir Vyriausiam administraciniam teismui. CPK numato, kad šalys turi lygias teises.

Šiuo atveju VAAT išnagrinėjo abu ŽEIT skundus „už akių” ir net kai mes paprašėme, atsisakė juos pateikti, melagingai nurodydama, kad jie mūsų neliečia. Man akivaizdu, kad šiame teisme vyksta tai, ką advokatai vadina „teisinis banditizmas”.

Dar juokingesnės yra teismo argumentavimas, kodėl reikia uždaryti laisvą spaudą:

…VAAT administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983-2022nustatė, kad laisvaslaikrastis.lt yra nusikaltėlis : „Įstatymo 19 str. 1 d. 1 p, numatyta, kad visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti informaciją, kurioje skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą.

Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Žurnalistų etikos inspektorius 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (ST-6; ST-9; ST- 12; ST-16; 2022) SPR-89 „Dėl publikacijose „Rusų išžudyti taikūs ukrainiečiai netikėtai atgijo“ (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03);

„Atrodo, kad žudynes Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Bocmanas” (www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03);

„Ant branduolinės bedugnės krašto“ (www.laisvaslaikrastis.lt);

„Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir niekšai?“ (www.laisvaslaikrastis.lt) ir „Lietuva kartoja Ukrainos kelią į diktatūrą“ (www.laisvaslaikrastis.lt) paskelbtos informacijos“ nustatė, kad interneto portalas www.laisvaslaikrastis.lt skelbia karo propagandą ir dezinformaciją, o šios informacijos sklaida prieštarauja Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu numatytam draudimui….

Publikacijose „Atrodo, kad žudynes Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Botsmanas”
(www.laisvaslaikrastis.lt. 2022-04-03. https://www.laisvaslaikrastis.lt/44052-2). „Ant
branduolinės bedugnės krašto“ (www.laisvaslaikrastis.lt. https:/AVww.laisvaslaikrastis.lt7ant- branduolines- bedugnes-krastok „Kaip reaguoja į Ukrainos tragediją kvailiai, nevispročiai ir
niekšai?“ iwww.laisvaslaikrastis.lt. https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaip-reaguoia-i-ukrainos-
tragediia- kvailiai-nevisprociai-ir-nieksai
) pateikiamas turinys yra dezinformacinio pobūdžio, minėta informacija yra siekiama aiškaus ir vienareikšmio tikslo – pateikti kitokio pobūdžio informaciją nei yra skelbiama Vakarų pasaulio valstybių žiniasklaidoje, iškraipyti faktus, be to, pateikiamas karinių Rusijos veiksmų pateisinimas ir normalizavimas. Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) tyčia ir tikslingai skelbia melagingą informaciją, turėdamas tikslą skelbti neteisingą informaciją apie karą Ukrainoje. Dėl šių priežasčių konstatuojama, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), paskelbdamas minėtas publikacijas, pažeidė Įstatymo nuostatas ir paskleidė dezinformaciją, t. y. 19 straipsnio 1 dalies 1 dalyje numatytą draudžiamą skelbti informaciją. Tokio pobūdžio turinys yra traktuotinas kaip paveikus ir indoktrinuojantis, todėl, ginant visuomenės ir valstybės interesą saugoti demokratinę santvarką interneto portalo www.laisvaslaikrastis.lt sklaida Lietuvos Respublikoje turi būti nedelsiant ribojama.

Viskas gal ir būtų pusiau teisėta, jeigu jau minėtas VAAT būtų leidęs ieškovui susipažinti su savo minėtu teisėjos Šipkauskienės šedevru. Man atrodo, kad teisėja apskritai nėra skaičiusi minėtų publikacijų, jeigu sugebėjo įžiūrėti jose „karo propagandą ir dezinformaciją”.

Visuotinė lietuvių enciklopedija taip apibūdina, kas yra karo propaganda: kãro propagánda, vieša veikla per visuomenės informavimo priemones ar kitaip platinant ir populiarinant karo idėjas, viešai raginant ginkluotąsias pajėgas užpulti kitas valstybes ar tautas. Karo propaganda yra abstraktaus pobūdžio idėjų skleidimas, kitu atveju ji gali būti kvalifikuojama kaip ketinimas įvykdyti konkretų agresijos aktą. Ši propaganda nėra tėvynės gynimo idėjų propagavimas, kai visuomenė raginama aktyviai priešintis agresijai ar kitokiam ginkluotam užpuolimui, remti kariuomenės dalyvavimą tarptautinėse taikos ir saugumo palaikymo operacijose. Karo propaganda yra tarptautinis nusikaltimas, už kurį gali būti numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal nacionalinius įstatymus. 1947 Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rezoliucijoje Dėl priemonių prieš naujo karo propagandą ir kurstytojus pasmerkė visų formų propagandą, kuri gali išprovokuoti ar skatina grėsmę taikai, taikos pažeidimą ar agresijos aktą.
Karo propaganda Lietuvoje Lietuvoje karo propagandos draudimas įtvirtintas Konstitucijoje (1992). Baudžiamajame kodekse (2000) nustatyta atsakomybė tik už kurstymą prieš tautinę grupę. Visuomenės informavimo įstatyme (1996) tokia propaganda priskirta prie neskelbtinos informacijos, ją paskleidus teismas gali sustabdyti ar nutraukti viešosios informacijos rengėjo ar platintojo veiklą.
https://www.vle.lt/straipsnis/karo-propaganda/

Dezinformacija yra tyčia skleidžiama melaginga informacija.

Kadangi teismas nepasivargino konkrečiai įvardinti, kas minėtuose straipsniuose yra karo propaganda, o kas dezinformacija, norėčiau kad tai būtų aiškiai nustatyta, nes neįmanoma ginčytis, kai ŽEIT ir teismas nustato, kad apskirtai visas straipsnis yra karo propaganda.

Kadangi teismo nutartyje nenurodyta, kokie konkrečiai teiginiai pažeidžia įstatymą, prašau tai nurodyti tiksliai.

Kaip jau minėta, teismas du kartus išnagrinėjo ŽEIT skundus dėl tų pačių publikacijų. Tai dar vienas įrodymas, kad teismas klusniai šoka pagal ŽEIT dūdelę, net nebando analizuoti minėtų straipsnių, nepaaiškina, kurie teiginiai jose yra karo propaganda, o kurie – dezinformacija.

Yra kaip tik priešingai – minėtos publikacijos kaip tik ir skelbia apie visą karo beprasmybę, baisumus ir kokias nenusakomas kančias jis atneša žmonėms, jokio pasigerėjimo karu jose nėra. Taip pat analizuojamos klastotės apie karo nusikaltimus. Kartoju, jose nėra nei karo propagandos, nei dezinformacijos. Jeigu teismas mano kitaip, prašau man pateikti konkrečius teiginius.

Dėl termino atnaujinimo ir atsisakymo pripažinti mane bylos dalimi

Kadangi teismas du kartus melagingais pagrindais nurodė ieškovui, kad laisvaslaikrastis.lt nėra šios bylos šalis, tai mes neturėjome galimybės jos apskųsti ir pateikti savo paaiškinimus.

Mes esame gyvybiškai suinteresuoti bylos baigtimi, kadangi nuo to priklauso, ar man priklausanti ir mano redaguojama žiniasklaidos priemonė galės toliau veikti, tačiau teismas atsisako pripažinti mane bylos šalimis. Žinoma, kad tai spaudos terorizavimas, aš esu šios bylos dalis, todėl prašau mane pripažinti bylos dalimi.

CPK 78 straipsnis. Procesinių terminų atnaujinimas nurodo, kad 1. Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Tai, kad teismas slėpė nuo mūsų savo priimamas nutartis, melavo, kad jos mūsų neliečia, nepripažino bylos dalimi reiškia, kad teismas vykdė teisinį banditizmą, todėl reikalauju ne tik atstatyti terminą skundui pateikti, tačiau ir nušalinti visą taip vadinamą Vilniaus apygardos administracinį teismą nuo mano skundų nagrinėjimo dėl minėtų priežasčių – teismo teisėjai vykdo nusikaltimus mano atžvilgiu, nepaisydami jokių įstatymų.

Dėl skubos
Kadangi nuo paskutinės teismo nutarties (priimtos 2022 rugsėjo 22 d.) apriboti prieigą prie portalo laisvaslaikrastis.lt praėjo beveik aštuoni mėnesiai, o portalas iki šiol nepagrįstai ir neteisėtai blokuojamas (įstatymas numato galimybė jį užblokuoti ne ilgiau kaip trims mėnesiams), prašau teismą nedelsiant imtis priemonių, kad ŽEIT nebeblokuotų portalo www.laisvaslaikrastis.lt. Prašau teismą įpareigoti ŽEIT nedelsiant nustoti terorizuoti www.laisvaslaikrastis.lt ir panaikinti bet kokias prieigos blokavimus.

Dėl žalos
Portalas neteisėtai blokuojamas nuo 2022 m. gegužės 25 dienos, tai yra beveik metai, todėl ieškinį dėl žalos padarymo pateiksime bylos nagrinėjimo metu.

Remiantis išdėstytu ir skunde išdėstytais įstatymais, reikalauju:

 1. Nedelsiant baigti bet kokį laisvos spaudos terorą (prieigos blokavimą), pripažinti uab „grėsmės nac. saugumui” šalimi šioje byloje, atnaujinti terminą skundui paduoti, nušalinti visą Vilniaus apygardos administracinį teismą nuo mano skundų nagri ėjimo dėl nuolatinio masinio įstatymų pažeidinėjimų šiame teisme.
  Aurimas Drižius
  10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias