Valdiškus pinigus kino filmams pasidalina savi

0

STT išvadose nurodyta:

Nustatyti atvejai, kai ekspertų komisijos nariai vertino susijusių subjektų kino projektų
paraiškas ir rekomendavo jas finansuoti. Ne visais atvejais tinkamai nusišalinama nuo paraiškų
vertinimo
Kaip buvo minėta ankstesniuose skyriuose, ekspertus į sąrašą siūlo kino srityje veikiančios
asociacijos, o iš sąrašo į ekspertų komisiją paskiria LKC direktorius. Skirdamas narius į ekspertų komisiją,
LKC direktorius atsižvelgia į tai, ar būsimas komisijos narys, būdamas filmų gamintoju arba kino meno
kūrėju, nėra pateikęs paraiškos toje filmų kategorijoje, kurių paraiškas vertinti įpareigota jo atstovaujama
komisija. Taip nurodė LKC atstovai susitikimo metu. Nors formaliai teisės aktai tokio reikalavimo
neapibrėžia, tačiau LKC šią riziką bando valdyti sau prieinamais būdais.
Atvejų, kai ekspertų komisijų nariai vertintų savo ar savo vadovaujamos įmonės teikiamas
konkursui kino projektų paraiškas nenustatyta. Tačiau atliekant 2019-2022 metais LKC organizuotų
konkurso paraiškų teikėjų ir jas vertinusių ekspertų komisijų narių personalinės sudėties analizę, nustatyti
atvejai, kai kino projekto paraišką vertino ekspertai, kuriuos į ekspertų sąrašą pasiūlė tas pats paraiškos
teikėjas. Pavyzdžiui, 2020-04-30 Asociacija Nr. 1 pasiūlė atitinkamus kandidatus į kino projekto vertinimo
komisijas ir pasiūlyti asmenys buvo įtraukti į sąrašą, o vėliau LKC direktoriaus įsakymu paskirti į
dokumentinio kino projektų vertinimo ekspertų komisiją. Tais pačiais metais dokumentinio filmo vystymo
darbų finansavimo konkurse dalyvauja VšĮ Nr. 1 su dokumentinių filmų projektų (Filmas Nr. 1) ir (Filmas
Nr. 2) paraiškomis. Minėtos VšĮ Nr. 1, kurios vadovė yra ir asociacijos Nr. 1 vadovė ir valdybos
pirmininkė. Nustatyta, kad abiejų minimų dokumentinio kino projektų paraiškas vertina trys ekspertai,
kurie visi trys susiję su VšĮ Nr. 1 ir asociacija Nr. 1. Dvejus iš ekspertų komisijos narių asociacijos vadovė
siūlė į ekspertų sąrašą (vienas iš jų režisavo kitos minimos VšĮ filmą), trečias komisijos narys yra vienas iš
asociacijos Nr. 1 bendrasteigėjų16 UAB Nr. 1 vadovas. Tokiu būdu daroma išvada, kad visi trys ekspertai
vienokiais ar kitokiais ryšiais susiję su paraiškos teikėju. Nei vienas iš komisijos narių nenusišalino nuo
aptariamų paraiškų vertinimo. Abi paraiškos ekspertų buvo įvertintos aukštais balais, jos pakliuvo tarp
reikiamą balą surinkusių projektų ir gavo finansavimą – dokumentinio ilgametražio filmo (Filmas Nr. 1)
vystymo darbams skirta 25 000 eurų, o dokumentinio ilgametražio filmo (Filmas Nr. 2) vystymo darbams
skirta 22 000 eurų. Įspūdį ir supratimą apie galimas sąsajas tarp komisijos narių ir VšĮ Nr. 1 sustiprina ir
patvirtina tai, kad 2021 metais du iš trijų tos pačios komisijos narių jau nusišalina nuo VšĮ Nr. 1
dokumentinio ilgametražio filmo (Filmas Nr. 2) gamybos darbų finansavimo paraiškos vertinimo. Vietoj
nusišalinusių ekspertų LKC direktoriaus įsakymu paskiriami kiti du laikini nariai, minėtai paraiškai vertinti.
Tačiau ir iš šių laikinai paskirtų ekspertų – vienas į ekspertų sąrašą pasiūlytas vėl gi minėtos asociacijos Nr.
1, taigi, turi sąsajas su vertinama paraiška finansavimui gauti. Trečiasis ekspertų komisijos narys, kuris kino
projekto paraišką (Filmas Nr. 2) vertino ir 2020 metais, ir kuris, kaip buvo minėta, tai pat yra susijęs su
asociacija Nr. 1 ir VšĮ Nr. 1 vadove, nuo paraiškos vertinimo 2021 metais taip pat nenusišalino.
Susipažinus su 2021-01-29 baigiamojo posėdžio protokolu, nustatyta, kad nuo baigiamojo
posėdžio svarstymo ir balsavimo minėti du susiję su VšĮ Nr. 1 ekspertai nusišalino dėl galimo interesų
konflikto. To paties baigiamojo posėdžio metu ekspertų komisijos nariai dokumentinio ilgametražio filmo
(Filmas Nr. 2) gamybos darbams skyrė 184 000 eurų.
16 Viešai prieinamos informacijos šaltiniai nurodo, kad Asociacija Nr. 1 įkūrėjai, be kitą ko ir – studijos UAB Nr. 1, VšĮ Nr. 2 ir VšĮ Nr. 1.

Tie patys ekspertai ir 2019 metais vertino ankstesnį VšĮ Nr. 1 dokumentinio ilgametražio filmo
mažumos bendros gamybos projektą Nr. 3, kuriam buvo skirta 72 500 eurų suma.
2022 metų konkurse VšĮ Nr. 1 teikė paraišką dokumentinio ilgametražio filmo (Filmas Nr. 1)
gamybos darbams ir vaidybinio ilgametražio filmo (Filmas Nr. 4) vystymo darbams, tačiau ir šias paraiškas
vertino ekspertai, į sąrašą deleguoti minėtos asociacijos Nr. 1. Nei vienas iš narių nei nuo paraiškos
vertinimo, nei nuo balsavimo baigiamuosiuose posėdžiuose skirti finansavimą nenusišalino. Dokumentinio
ilgametražio filmo (Filmas Nr. 1) gamybos darbams skirta 60 000 eurų, vaidybinio ilgametražio filmo
(Filmas Nr. 4) vystymo darbams – 30 000 eurų.
Tokių situacijų ir aplinkybių, kai paraiškas finansavimui gauti vertina tiesiogiai ar per asociacijas
susiję subjektai yra ir daugiau, pavyzdžiui, VšĮ Nr. 2 teikiamų kino projektų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir UAB Nr.
2 teikiamų kino projektų Nr. 4 ir Nr. 5 vertina ekspertų komisijos narys, esantis UAB Nr. 1 vadovu, tuo
tarpu visi šie subjektai – VšĮ Nr. 2, UAB Nr. 2 ir UAB Nr. 1 yra minėtos asociacijos Nr. 1 įkūrėjai.
Asociacija Nr. 2 turi platų ratą narių bei valdybą, sudarytą iš aktyviai veikiančių filmų gamintojų
ar kūrėjų. Šios asociacijos nariai dažnai teikia paraiškas įvairiose filmų kategorijose gauti finansavimą, taip
pat teikia kandidatus į ekspertų sąrašą, o dalis asociacijos ar valdybos narių yra ekspertų komisijų sudėtyse.
Tokiu būdu to paties subjekto – minėtos asociacijos ar jos valdybos nariai vertina vieni kitų paraiškas:

 • Asociacijos Nr. 2 valdybos narės valdomos įmonės VšĮ Nr. 3 teikiamą kino projekto Nr. 6
  paraišką vertina kitas tos pačios asociacijos valdybos narys;
 • Asociacijos Nr. 2 nario vadovaujamo VšĮ Nr. 4 teikiamą kino projekto Nr. 7 paraišką vertina
  kitas Asociacijos Nr. 2 narys;
 • Asociacijos Nr. 2 valdybos narės valdomos įmonės VšĮ Nr. 5 teikiamą kino projekto Nr. 8
  paraišką vertina Asociacijos Nr. 2 narys;
 • Asociacijos Nr. 2 valdybos narės valdomos įmonės VšĮ Nr. 6 teikiamą kino projekto Nr. 9
  paraišką vertina Asociacijos Nr. 2 narys ir t.t.
  Informacijos apie tai, kad minėti ar kiti asmenys nusišalintų nuo paraiškų vertinimo LKC
  nepateikė. Galiojantis ir galiojęs teisinis reguliavimas įpareigoja ekspertų komisijų narius, prieš paraiškos
  svarstymą ar, jei galimo interesų konflikto situacija išaiškėja svarstant paraišką, prieš sprendimo priėmimą
  raštu informuoti LKC direktorių ir nusišalinti nuo paraiškos svarstymo ir atitinkamo sprendimo priėmimo.
  Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį į antikorupciniu požiūriu ydingą 2021 m. Kino projektų vertinimo ekspertų
  komisijos nuostatų 27 punktą, kuriame nurodoma, kad jeigu po susipažinimo su vertinimui perduotomis
  projektų paraiškomis (ar konkrečia paraiška) ekspertui kyla pagrįstų abejonių dėl galimo interesų
  konflikto, jis nedelsiant apie tai raštu informuoja Lietuvos kino centro direktorių, kuris:
  27.1. priima sprendimą dėl eksperto nusišalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo
  ar kitokio poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą;
  41
  27.2. priima sprendimą nenušalinti eksperto. Tokiu atveju, Kino centro direktoriaus sprendimu,
  ekspertas turi teisę dalyvauti tolesnėje ekspertinėje veikloje.
  Manytina, kad tokia įtvirtinta norma ir LKC direktoriaus vienasmeniška diskrecija ydinga
  antikorupciniu požiūriu.
  Išvada. Esanti situacija, kuomet ekspertų komisijų, paraiškas teikiančių subjektų, asociacijų,
  deleguojančių kandidatus į ekspertus, nariai yra tarpusavyje susiję bendra veikla kino industrijoje, iš šios
  veiklos kylančiais galimais profesiniais ir verslo ryšiais, o jų ekspertinė veikla vertinant savo kolegų ar
  galimų konkurentų bei per asociacijas susijusių subjektų paraiškas finansavimui gauti antikorupciniu
  požiūriu laikytina ypatingai ydinga nes, esant minėtoms aplinkybėms, ekspertų komisijų veikloje negali
  būti užtikrintas jų veiklos skaidrumas ir nešališkumas, o visuomenei gali kilti abejonių dėl vykdomų
  procedūrų objektyvumo.
  PASIŪLYMAI:
  LKC:
  Detalizuoti 2021 m. Kino projektų vertinimo ekspertų komisijos nuostatų 27 punkto normą dėl
  LKC direktoriaus vienasmeniško sprendimo nenušalinti nuo paraiškos vertinimo esant galimam eksperto
  interesų konfliktui, kad būtų nustatyti aiškūs pagrindai LKC direktoriui priimti motyvuotus sprendimus,
  bei įtvirtinant kitus būtinus tolimesnio proceso etapus.

https://stt.lt/data/public/uploads/2023/10/kra-lkc.pdf

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias