VRK klastotes dėl Šimonytės pridengė pats „mafijos bosas” Gintaras Kryževičius

0

Pridengti Vyriausiose rinkimų komisijos klastotes rinkimuose patikėta pačiam „mafijos bosui” Gintarui Kryževičiui. Tam pačiam, kurį jo kolegė kita aukščiausiojo teismo teisėja Janina Januškienė tiesiai šviesiai pavadino mafijos bosu

Administracinė byla Nr. R-20-575/2024

Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00025-2024-3

Procesinio sprendimo kategorijos: 5.2; 43.5; 49

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

NUTARTIS

2024 m. balandžio 10 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Gintaro Kryževičiaus ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Eduardo Vaitkaus skundo atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl sprendimų panaikinimo priėmimo klausimą,

n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Eduardas Vaitkus 2024 m. balandžio 5 d. su skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir VRK) 2024 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. Sp-33 (toliau – ir Sprendimas Nr. 1), 2024 m. kovo 18 d. raštą Nr. 2.337(2.11) (toliau – ir Raštas), 2024 m. kovo 5 d. rinkėjų parašų tikrinimo aktą Nr. 3.17(1.2) (toliau – ir Aktas) ir 2024 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. Sp-84 (toliau – ir Sprendimas Nr. 2).

Pareiškėjas taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo priėmimo sustabdyti VRK veiksmus, susijusius su 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose kandidate įregistruota Ingrida Šimonyte.

Pareiškėjas teigia, jog skundu ginčija VRK sprendimus, susijusius su Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos keliamos kandidatės Ingridos Šimonytės (toliau – ir Kandidatė) registravimu kandidate 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose. VRK Sprendimu Nr. 1 sudarė galimybę Kandidatę Respublikos Prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą VRK informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis“ bei patenkino Kandidatės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų; Raštu atsisakė pateikti pareiškėjui jo 2024 m. kovo 8 d. prašymu prašytus dokumentus, susijusius su Kandidatės parėmimu, bei atsisakė panaikinti Sprendimą Nr. 1; Aktu pagrindė Sprendimą Nr. 2, nustačius, jog Kandidatė rinkimų kampanijoje elektroniniais parašais parėmė 33 701 rinkėjas; Sprendimu Nr. 2 pripažino, jog Ingrida Šimonytė atitinka Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nustatytus reikalavimus ir įregistravo ją kandidate į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

Pareiškėjo teigimu, Sprendimas Nr. 1 yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes Kandidatės 2024 m. vasario 19 d. prašymas sudaryti galimybę ją paremti tik elektroniniu būdu negalėjo būti tenkintas, neišdavus jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų. Sprendimas Nr. 1 prieštarauja VRK 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. Sp-33 „Dėl pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 20 punktui.

Pareiškėjas teigia, jog Raštas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pareiškėjas 2024 m. kovo 8 d. prašymu prašė VRK pateikti dokumentus, susijusius su elektoriniu pasirašymu už Kandidatę, tačiau VRK, nenurodydama šio Rašto teisinio pagrindo, atsisakė pateikti atitinkamus dokumentus, teigdama, jog tai yra vidiniai VRK dokumentai, kurie nėra skelbiami viešai, bei atsisakė panaikinti Sprendimą Nr. 1. Pareiškėjas abejoja, ar šie, jo 2024 m. kovo 8 d. prašymu prašyti pateikti dokumentai, egzistuoja ir (ar) VRK juos turi.

Pareiškėjas teigia, jog Aktas ir Sprendimas Nr. 2 yra nepagrįsti ir neteisėti, nes nepagrįstai sudarius galimybę 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose Kandidatę paremti elektroniniu būdu, negalėjo būti renkami rinkėjų elektroniniai parašai Kandidatės parėmimui bei Kandidatė negalėjo būti pripažinta atitinkančia Rinkimų kodekso reikalavimus ir įregistruota kandidate į Respublikos Prezidentus. Aktu pripažinta, kad Kandidatę elektroniniais parašais parėmė 33 701 rinkėjas, kai bent per 20 000 rinkėjų parašų tariamai buvo surinkta per pirmąją Kandidatės parėmimo parą, tačiau tai fiziškai ir technologiškai neįmanoma. Dėl to buvo sudarytos nelygios sąlygos pareiškėjui ir kitiems Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyviams, privalėjusiems visų pirma gauti rinkėjų parašų rinkimo lapus, nes tik po to galėjo būti sudaryta galimybė paremti politinės kampanijos dalyvius elektroniniu būdu.

Pareiškėjo vertinimu, ginčijamais VRK sprendimais buvo pažeisti nepriklausomumo (Rinkimų kodekso 22 str.), viešumo (Rinkimų kodekso 24 str.) bei nešališkumo (Rinkimų kodekso 25 str.) principai, apribojus pareiškėjo bei kitų asmenų pasyviąją rinkimų teisę bei teisę į lygiateisišką dalyvavimą 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų kampanijoje.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:

II.

Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. 1 d.), tačiau teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ ir Rinkimų kodekse) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-77-520/2024).

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas su skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, pareikšdamas keturis materialiuosius skundo reikalavimus, kuriais prašoma panaikinti VRK 2024 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. Sp-33 (Sprendimą Nr. 1), 2024 m. kovo 18 d. raštą Nr. 2.337(2.11) (Raštą), 2024 m. kovo 5 d. rinkėjų parašų tikrinimo aktą Nr. 3.17(1.2) (Aktą) ir 2024 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. Sp-84 (Sprendimą Nr. 2).

Dėl Sprendimo Nr. 1

VRK Sprendimu Nr. 1 nusprendė sudaryti galimybę Kandidatę 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą VRK informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis“ 2024 m. vasario 21 d., taip pat patenkino Kandidatės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Teisėjų kolegija nustatė, jog Sprendimas Nr. 1 buvo priimtas 2024 m. vasario 20 d., o pareiškėjas skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė 2024 m. balandžio 5 d.

Pagal Rinkimų kodekso 44 straipsnio 6 dalį VRK sprendimai gali būti skundžiami šio kodekso nustatyta tvarka. Pagal Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalį VRK sprendimai dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų skundų, taip pat dėl rinkimų politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo, rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimo arba šios komisijos neveikimas per 3 dienas nuo jos sprendimo įsigaliojimo dienos arba nuo tos dienos, kai sprendimas turėjo būti priimtas, gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šis teismas šiuos skundus išnagrinėja per 3 dienas. VRK sprendimai dėl kitų šiame skirsnyje nurodytų sprendimų skundžiami Regionų administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą padavė dėl rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimų, todėl Sprendimas Nr. 1, vadovaujantis Rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalimi, turėjo būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 3 dienas nuo Sprendimo Nr. 1 įsigaliojimo (Sprendimas įsigaliojo 2024 m. vasario 20 d., buvo paskelbtas viešai). Taigi pareiškėjas su Sprendimu Nr. 1 turėjo (galėjo) susipažinti jau 2024 m. vasario 20 d.

Dėl to pripažintina, jog pareiškėjas, 2024 m. balandžio 5 d. padavęs skundą dėl 2024 m. vasario 20 d. priimto Sprendimo Nr. 1, praleido terminą skundui paduoti.

Pareiškėjas prašo atnaujinti šį terminą, nes, pareiškėjo teigimu, 2024 m. balandžio 4 d. paaiškėjo, kad remiantis taip pat Sprendimu Nr. 1 buvo priimti Aktas ir Sprendimas Nr. 2.

ABTĮ straipsnio 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte inter alia (be kita ko) nustatyta, jog skundą atsisakoma priimti, jei skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apie Sprendimą Nr. 1 pareiškėjui neabejotinai buvo žinoma dar iki 2024 m. balandžio 4 d., nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024 m. kovo 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. R-10-629/2024 bei 2024 m. balandžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. R-15-815/2024 sprendė pareiškėjo skundo dėl Sprendimo Nr. 1 priėmimo klausimą. Kaip matyti iš šių nutarčių, pareiškėjui buvo žinoma apie Sprendimą Nr. 1 iki jo nurodytos datos (2024 m. balandžio 4 d.), be to, pareiškėjo išdėstytos termino praleidimo priežastys nebuvo pripažintos svarbiomis.

Taip pat pažymėtina, jog aplinkybė, kad pareiškėjui 2024 m. balandžio 4 d. paaiškėjo naujos Sprendimo Nr. 1 teisinės implikacijos (t. y. jog šis aktas buvo reikšmingas priimant Aktą ir Sprendimą Nr. 2), yra pripažintina subjektyvia priežastimi, tiesiogiai susijusia su pareiškėjo individualiu Sprendimo Nr. 1 teisinio pobūdžio vertinimu, todėl negali būti pripažinta sudarančia pagrindą atnaujinti praleistą terminą, nes praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).

Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-111-575/2019).

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pareiškėjas neišdėstė argumentų, sudarančių pagrindą atnaujinti terminą skundui dėl Sprendimo Nr. 1 paduoti, o teisėjų kolegija, patikrinusi ginčo aplinkybes, taip pat nenustatė šio pagrindo. Dėl to atsisakytina priimti nagrinėti skundo reikalavimą panaikinti Sprendimą Nr. 1 (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

Dėl Rašto

VRK Raštu atsisakė pateikti pareiškėjui jo 2024 m. kovo 8 d. prašymu prašytus dokumentus, susijusius su Kandidatės parėmimu, bei atsisakė panaikinti Sprendimą Nr. 1.

ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys (ABTĮ 57 str. 2 d.).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024 m. kovo 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. R-10-629/2024 konstatavo, jog Raštas nepatenka į sprendimų, kurie tiesiogiai yra skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (Rinkimų kodekso 185 str. 6 d.), kategoriją, todėl pareiškėjas neturi teisės paduoti skundo dėl Rašto tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau jis turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į pirmosios instancijos teismą, t. y. Regionų administracinį teismą, prašydamas panaikinti Raštą (ABTĮ 17 str. 1 d. 1 p.). Šios pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat laikėsi 2024 m. balandžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. R-15-815/2024.

Dėl to įvertinus Rašto pobūdį bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtas nutartis dėl šio akto, skundo reikalavimą panaikinti Raštą atsisakytina priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 2 p.).

Dėl Akto

VRK Aktu nustatė, jog įskaitytas pretendento į kandidatus (Kandidatės) rinkėjų parašų skaičius yra 33 701.

Vertindama Akto teisinį pobūdį, teisėjų kolegija pažymi, jog administraciniai aktai, dėl kurių galima paduoti skundą administraciniam teismui, yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Taigi administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008).

Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, jog ginčijamas aktas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1370-624/2015).

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 punkte inter alia nurodyta, jog administraciniame sprendime turi būti nurodytas atliekamas tvarkomasis veiksmas arba asmenims nustatytos teisės ir (ar) pareigos.

Įvertinusi Akto turinį bei jo teisinį pobūdį, teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo dokumentu viešojo administravimo subjektas (VRK) neatliko tvarkomojo veiksmo (valdingo patvarkymo), sukeliančio teisines pasekmes pareiškėjo ar kitų asmenų atžvilgiu. Kaip matyti iš šio dokumento, Aktu buvo atliktas parašų patikrinimas ir suskaičiavimas, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą dėl pretendento į kandidatus surinktų rinkėjų parašų skaičiaus. Tačiau Aktas savaime teisinių pasekmių nesukėlė ir jame tik nustatytos aplinkybės, sukuriančios teisines prielaidas ir suteikiančios faktinį pagrindą spręsti dėl pretendento į kandidatus į Respublikos Prezidentus atitikties Rinkimų kodekso 71 straipsnio 1 daliai bei atitinkamai priimti tvarkomąjį veiksmą (valdingą patvarkymą) dėl pretendento (ne)registravimo kandidatu (Rinkimų kodekso 81 str.).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia (žr., pvz., 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011).

Skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015). Skundai gali būti teikiami tik dėl tokių tarpinio procedūrinio pobūdžio viešojo administravimo subjektų sprendimų, kurie sukelia konkrečias teisines pasekmes, t. y. užkerta kelia tolimesniam procedūros vykdymui ir galutinio sprendimo priėmimui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-669-492/2016; 2021 m. rugpjūčio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2276-520/2021).

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Aktas yra tarpinis, savaime teisinių pasekmių nesukeliantis dokumentas, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu ir skundo reikalavimą panaikinti Aktą yra atsisakytina priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

Dėl Sprendimo Nr. 2

VRK Sprendimu Nr. 5 nusprendė pripažinti, kad Ingrida Šimonytė atitinka Rinkimų kodekso kandidatams nustatytus reikalavimus ir įregistravo ją kandidate į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

Šis skundo reikalavimas iš esmės atitinka ABTĮ 24 ir 25 straipsniuose nustatytus reikalavimus, todėl yra priimamas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo

ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje inter alia įtvirtinta, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo priėmimo sustabdyti VRK veiksmus, susijusius su 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose kandidate įregistruota Ingrida Šimonyte.

Šis prašymas yra netenkinamas, kadangi pareiškėjas skunde nenurodė jokių prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindžiančių argumentų, o teisėjų kolegija nenustatė pagrindo pripažinti, jog nesiėmus užtikrinimo priemonių šiuo atveju gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

Dėl procesinių prašymų

Pareiškėjas skunde prašo išreikalauti iš VRK šiuos įrodymus: 1) Kandidatės 2020 m. vasario 19 d. prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas Sprendimas Nr. 1; 2) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus Kandidatei ir šių lapų išdavimo Kandidatei perdavimo-priėmimo aktą; 3) Kandidatės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo perdavimo-priėmimo aktą; 4) VRK sprendimą stabdyti elektroninį Kandidatės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“.

Šis prašymas yra netenkinamas, kadangi nurodytus dokumentus pareiškėjas pirmiausia prašė pateikti 2024 m. kovo 8 d. prašymu, į kurį atsakant buvo priimtas Raštas, o skundo reikalavimas panaikinti Raštą nebuvo priimtas ir šis procesinis prašymas nėra susijęs su administracinės bylos pagal pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Sprendimą Nr. 2 dalyku.

Pareiškėjas skunde prašo liudytojais apklausti Zigmą Vaišvilą ir Dainių Gaižauską.

Šis prašymas yra netenkinamas, nes nenustatyta, jog šie asmenys galėtų patvirtinti bylai reikšmės turinčias aplinkybes dėl Sprendimo Nr. 2 pagrįstumo ir teisėtumo (ABTĮ 89 str. 2 d.).

Pareiškėjas prašo išreikalauti iš VRK įrodymus, patvirtinančius, kad jos administruojamame „Rinkėjo puslapyje“ už to paties politinės kampanijos dalyvio parėmimą technologiškai įmanoma vienu metu pasirašinėti ne vienam rinkėjui, taip pat įrodymus, patvirtinančius, kiek rinkėjų vienu metu gali pasirašinėti už to paties politinės kampanijos dalyvio parėmimą, taip pat pateikti įrodymus, kad tam naudojama kompiuterinė programa yra teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuota, kad ją administruoja VRK paskirti ir jos kontroliuojami asmenys.

Šis prašymas yra netenkinamas, nes jis yra nekonkretus ir aiškiai neapibrėžtas.

Pareiškėjas prašo pripažinti privalomu Kandidatės dalyvavimą teismo posėdyje nagrinėjant bylą iš esmės.

Šis prašymas yra netenkinamas, nes jis yra deklaratyvus ir pareiškėjas skunde nepateikė jokių šį prašymą grindžiančių argumentų, patvirtinančių, kad Kandidatės dalyvavimas teismo posėdyje nagrinėjant bylą būtų iš tiesų būtinas.

Pareiškėjas prašo bylos nagrinėjimui sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją.

Šis prašymas yra netenkinamas, nes nenustatyti įstatyme įtvirtinti pagrindai sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją (ABTĮ 43 str. 2 d.).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 9 punktais, 67 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 70 straipsnio 1 dalimi, 124 ir 125 straipsniais, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Priimti pareiškėjo Eduardo Vaitkaus skundo dalį, kuria prašoma panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2024 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. Sp-84.

Kitą pareiškėjo skundo dalį atsisakyti priimti.

Įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu Ingridą Šimonytę.

Išsiųsti atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Ingridai Šimonytei pareiškėjo skundo ir šios nutarties nuorašus.

Įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją ir pasiūlyti trečiajam suinteresuotam asmeniui Ingridai Šimonytei iki 2024 m. balandžio 11 d. 9.30 val. pateikti atsiliepimą į pareiškėjo skundą bei visus turimus su pareiškėjo skundu susijusius dokumentus. 

Bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2024 m. balandžio 11 d. 10 val. ir informuoti proceso šalis apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą.

Netenkinti pareiškėjo Eduardo Vaitkaus prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Ramūnas Gadliauskas

Gintaras Kryževičius

Ričardas Piličiauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias