VRK sistemiškai laužė įstatymą, teigia Z.Vaišvila

0

LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius

 

Pareiškėjas

Asociacija Lietuvos visuomenės taryba, Stebėtojas Zigmas Vaišvila, pažymėjimo Nr.100-260, adresas Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius, el.p. zigmas.vaisvila@lrs.lt, tel.  +370-69875070

Atsakovas: LR Vyriausioji rinkimų komisija, kodas 188607150, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius, rinkim@vrk.lt 

SKUNDAS dėl rinkimų biuletenių, balsavimo pažeidimų ir 2024-05-19 LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo Nr.Sp-132 dėl 2024 m. gegužės 12 d. LR Prezidento rinkimų pakartotinio balsavimo paskelbimo

2024 m. gegužės 21 d.  Vilnius

1. Dėl rinkimų biuletenių, balsavimo sisteminių pažeidimų skundžiamas LR Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK ir Atsakovas) 2024-05-19 sprendimas Nr.Sp-132  (priedas 1) dėl 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokolo, kuriuo, vadovaujantis Rinkimų kodekso 167 str. 1 d. ir 3 d. 3 p., nuspręsta:

1.1 Patvirtinti 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokolą (nurodyta, kad protokolas pridedamas, tačiau viešai jis nepaskelbtas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/37face50161611ef8e4be9fad87afa59?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=613cd3b8-2fe0-444a-9be9-7baf239f0e40, todėl jis išreikalautinas). 

1.2 Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas nėra išrinktas, ir surengti pakartotinį balsavimą dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant: Gitano Nausėdos (43,95 proc. dalyvavusių rinkėjų balsų) ir Ingridos Šimonytės (20,05 proc. dalyvavusių rinkėjų balsų).

1.3 Nustatyti pakartotinio balsavimo datą – 2024 m. gegužės 26 d.

Teismo prašoma panaikinti šį VRK sprendimą ir įpareigoti Atsakovą perskaičiuoti balsus dėl sisteminių pažeidimų, organizuojant ir vykdant 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų I turą, nes yra Rinkimų kodekso 181 str. 1 d. 1 p., 2 p. ir 3 p., 2 d. nustatyti pagrindai pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais. Skundas atitinka ABTĮ 21 str. 1 d. 3 p., Rinkimų kodekso 185 str. 2 d. 2 p. ir 6 d., 188 str. 3 d. reikalavimus teikti skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nes yra dėl rinkimų biuletenių ir balsavimo jais. Pareiškėjai yra Respublikos Prezidento rinkimų ir 2024-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 str. pakeitimo stebėtojai (priedas 2 – stebėtojo pažymėjimas).

2. Atsakovas, kaip vienintelė valstybėje atsakinga už politinių kampanijų organizavimą ir vykdymą institucija, sistemingai ir visapusiškai pažeidė Rinkimų kodekso 130 str. 1 ir 2 dalių (Rinkimų dokumentų gaminimas, pristatymas ir apskaita) reikalavimus dėl griežtos apskaitos rinkimų dokumentų – balsavimo biuletenių, balsavimo vokų ir specialių ženklų – gaminimą, pristatymą ir apskaitą pristatymą nepažeidžiant Rinkimų kodekse nurodytų terminų, t.y. jų patekimo iš apygardų, savivaldybių rinkimų komisijų į apylinkių rinkimų komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios. Todėl balsavimo biuletenių, kurie buvo panaudoti apylinkių rinkimų komisijų balsavimui, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką dėl jų patekimo į apylinkių rinkimų komisijas, balsavimo rezultatai negali būti pripažinti teisėtais.

3. Atsakovo atstovams siekiant nuslėpti nuo stebėtojų šiuos sisteminius rinkimų organizavimo ir vykdymo pažeidimus, beveik visose rinkimų apylinkėse komisijų nariai, visų pirma, pirmininkai, sąmoningai ir tyčia pažeidė įstatymu ginamas stebėtojų teises gauti iš Atsakovo informaciją apie vykdytą balsavimą (Rinkimų kodekso 92 str. 8 dalies 4 ir 5 punktų, taip pat Rinkimų kodekso 164 str. 4 dalies sistemingi pažeidimai), masiškai atsisakant pateikti stebėtojams balsavimo biuletenių patekimo į rinkimų apylinkes perdavimo-priėmimo aktus, balsų skaičiavimo protokolus ir kitus dokumentus, nors:

3.1 Rinkimų kodekso 92 str. 8 d. 4 p. suteikia stebėtojui teisę „susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, užtikrinant asmens duomenų apsaugą“, o 5 p. – fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą.

Be to, Pareiškėjams VRK pateikė 2024-05-14 atsakymą (priedas 3), kuriuo išaiškino, kad „Pažymime, kad rinkimų stebėtojai turi teisę stebėti rinkimų komisijos veiklą, balsavimo procesą, įskaitant biuletenių išdavimą, patį balsavimą, balsų skaičiavimą ir rezultatų nustatymą bei susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, tarp jų ir su rinkimų (referendumų) dokumentų priėmimo – perdavimo aktais.

3.2 Rinkimų kodekso 160 str. 4 dalis nustato, kad balsų skaičiavimo protokolo išrašas arba kopija rinkimų stebėtojams ir rinkimų komisijos nariams pateikiami jų prašymu.

3.3 2024-05-19 VRK posėdžio pabaigoje (žr. www.youtube.com/watch?v=EKsWLTb_4b8 ) VRK pirmininkė taip pat patvirtino, kad stebėtojai turi teisę gauti prašomą informaciją.

4. Visuose 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokoluose pažeistas Rinkimų kodekso 141 str. 1 dalies 1 punktu nustatytas reikalavimas rinkimų apylinkės komisijai, iki atidarant balsavimo patalpą rinkėjams, įrašyti į apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą šios apylinkės komisijos iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių – tiek balsavimui rinkimo patalpose rinkimų dieną, tiek išankstinio balsavimo, tiek balsavimo namuose. Pagrįstai manome, kad Atsakovas taip elgėsi sąmoningai, tokiu būdu sistemiškai sudarydamas sąlygas manipuliuoti balsavimo biuleteniais.

VRKIS sistema net nenumato šių duomenų įrašymo į balsų skaičiavimo protokolus, taip pat leidžia atbuline data keisti šių griežtos apskaitos dokumentų įvedimo laiką ir pačius dokumentus. Todėl galimai tik vienoje Vilniaus rinkimų apygardos Nr.57 Valakupių rinkimų apylinkėje Nr.113 šios apylinkės rinkimų komisija, spręsdama, kaip įvykdyti šį Rinkimų kodekso 141 str. 1 dalies 1 punkto reikalavimą, tai padarė papildomomis šios komisijos pastabomis prie jos surašyto Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokolo (priedai 4).

5. Pagrįstai manome, kad šie ir kiti akivaizdūs įstatymų pažeidimai padaryti sąmoningai, ką patvirtina ne tik daugumos apylinkių komisijų pirmininkų elgesys balsavimo metu ir jų nepagrįstas atsisakymas stebėtojams teikti jų prašomą informaciją (visų pirma, balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktus ir balsų skaičiavimo protokolus, ar jų kopijas, ar leisti juos nusifotografuoti), bet ir 2019-11-28 VRK sprendimu Nr. Sp-426 patvirtinti VRK Informacinės sistemos nuostatai, kurie numato tik rinkimų dienos duomenų įvedimą ir perdavimą (12.5. punktas), bet nesudaro galimybės įvesti į sistemą ankstesnių dienų įvykių apie balsavimo biuletenius, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai ir kurie gali būti perduodami tik pasirašant individualius, t.y. nustatyta tvarka sunumeruotus jų perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodomas balsavimo biuletenių su konkrečiais jų individualiais numeriais perdavimo-priėmimo laikas, kuris turi būti įvestas į VRKIS realiu laiku, bet ne atbuliniu laiku, ką leidžia daryti VRKIS versija, šiuos duomenis įvedant tik pasibaigus rinkimų dienai, t.y. skaičiuojant visus balsavimo rezultatus, t.y. ne tik rinkimų dienos, bet ir išankstinio balsavimo bei balsavimo namuose rezultatus.

Tokiu būdu įstatymų leidėjo siekis įgyvendinti griežtą balsavimo biuletenių apskaitą Atsakovo veiksmais ir neveikimu paverstas niekiniu, nes VRKIS neleidžia kontroliuoti šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimo ir apskaitymo VRKIS realiu laiku, kas yra būtina net kiekvienai buhalterinės apskaitos programai, tačiau dėl nepaaiškintų priežasčių netaikoma apskaitant balsavimo biuletenius net Respublikos Prezidento rinkimuose ir Tautos referendume.

6. Rinkimų kodekso 130 str. 1 dalis nustato, kad VRK pagamintus balsavimo biuletenius, rinkimų apygardų komisijoms perduodant juos rinkimų apylinkių komisijoms, griežtai turi būti laikomasi Rinkimų kodekso 130 str. 2 dalies reikalavimo šiuos ir kitus griežtos apskaitos dokumentus perduoti į rinkimų apylinkių komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios.

2024-05-14 VRK atsakymu (priedas 3) Atsakovas patvirtino, kad nurodyti balsavimo dokumentai, t.t. ir balsavimo biuleteniai, yra griežtos apskaitos dokumentai: rinkimų ir referendumų balsavimo iki rinkimų dienos tvarką bei dokumentus reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 135 straipsnis (Referendumo konstitucinio įstatymo 20 straipsnis, 22 straipsnio 9 punktas), o detalizuoja Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas VRK 2022-10-20 sprendimu Nr. Sp-88 (2023-12-21 sprendimo Nr. Sp-316 redakcija). Pagal minėtų teisės aktų reikalavimus, balsavimo iki rinkimų dienos dokumentai yra išankstinis balsavimo lakštas, vidinis balsavimo vokas, išorinis balsavimo vokas, specialus ženklas ir rinkimų (referendumo) biuletenis (biuleteniai). Minėtų dokumentų apskaita prilyginama griežtos atskaitomybės blankų apskaitai, kurią tvarko savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas. Balsavimo dokumentai išduodami ir priimami pasirašytinai (pagal rinkimų (referendumo) dokumentų perdavimo aktą (forma P4) (5 priedas) arba laisvos formos pildomą rinkimų (referendumo) dokumentų apskaitos žurnalą) (Aprašo 6 punktas). Rinkėjų, balsavusių iki rinkimų dienos, sąrašus, nepanaudotus rinkimų biuletenius įtraukia į apskaitą ir saugo balsavimą organizavusios rinkimų komisijos, o pasibaigus rinkimams kartu su kitais rinkimų dokumentais juos perduoda atitinkamai apygardos, savivaldybės rinkimų komisijai ar Vyriausiajai rinkimų komisijai (Rinkimų kodekso 134 straipsnio 10 dalis, Aprašo 51, 92 punktai). Pažymėtina, kad rinkimų (referendumų) biuleteniai yra numeruojami ir šių dokumentų priėmimo – perdavimo akte yra nurodomi išduoti biuleteniai/grąžinti „nuo Nr. iki Nr.““.

Balsavimas vyko šiurkščiai pažeidžiant ir reikalavimą, kad griežtos apskaitos dokumentai gali būti perduodami tik pasirašytinai, ir Rinkimų kodekso 130 str. 2 dalį, kad rinkimų (referendumo) apylinkei balsavimo biuleteniai būtų perduodami būtinai 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną, iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios. Šių reikalavimų Atsakovas nesilaikė, pagrįstai manome, sąmoningai, nes:

6.1 Apylinkių rinkimų komisijoms prieš rinkimų dieną (2024-05-12) apygardų rinkimų komisijos perdavė ženkliai mažiau balsavimo biuletenių, nei konkrečios apylinkės rinkėjų įrašyta į apylinkės rinkėjų sąrašą – Pareiškėjų duomenimis, nuo trečdalio iki dviejų trečdalių (balsavimo biuletenių perdavimo galimai prieš balsavimo dieną perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai – priedai 5.1). Dalyje aktų balsavimo biuletenių skaičiai taisyti ranka. Balsavimo biuletenių trūkumą patvirtina ir stebėtojų gauti balsų skaičiavimo protokolai (priedai 5.2), VRKIS duomenys kompiuterių ekranuose (priedai 5.3), kiti įrodymai (priedai 5.4).

Vadovaujantis teisingumo protingumo ir sąžiningumo principais, 12 valandų prieš pradedant balsavimą rinkimų apylinkėje privalėjo būti tiek balsavimo biuletenių, kiek apylinkės rinkėjų yra jos rinkėjų sąraše.

2024-05-18 d. susitikime su asociacijos Stebėtojų gildija stebėtojais buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas patvirtino, kad jo vadovavimo  Atsakovui metu VRK atspausdindavo apie 105 proc. balsavimo biuletenių, skaičiuojant nuo visų rinkėjų skaičiausir visus juos išdalindavo rinkimų apylinkėms prieš balsavimą. Prašome Z. Vaigauską apklausti liudytoju.

2024-05-19 VRK posėdyje (žr. www.youtube.com/watch?v=EKsWLTb_4b8 ) VRK nariai patvirtino ne tik balsavimo biuletenių trūkumą rinkimų (referendumo) apylinkėse balsavimo dieną, bet ir tai, kad 2024-05-12 d. pirmą kartą rinkėjams buvo leista balsuoti bet kurioje rinkimų (referendumo) apylinkėje. Todėl vadovaujantis teisingumo, protngumo ir sąžiningumo principais, rinkimų (referendumo) apylinkių komisijos privalėjo turėti prieš balsavimo dieną mažiausiai tiek balsavimo biuletenių, kad jų užtektų visiems 100 proc. apylinkėje registruotiems rinkėjams.

6.2 Atsakovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad šiuose balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktuose nenurodyta data, o ir valanda, minutės, kad būtų galima patikrinti jų pasirašymo laiką – t.y. ar jis pasirašytas 12 val. prieš pradedant balsavimą.

6.3 2024-05-13 spaudos konferencijoje Seime (www.youtube.com/watch?v=NrWCCKySNp4) VRK pirmininkė viešai patvirtino, kad balsavimo dieną (2024-05-12 d.) rinkimų apylinkėse pritrūko balsavimo biuletenių, kad rinkimų dieną į rinkimų apylinkes buvo papildomai vežami balsavimo biuleteniai tiek dėl balsavimo Respublikos Prezidento rinkimuose, tiek referendume.

6.4 Papildomų balsavimo biuletenių perdavimas rinkimų apylinkėms balsavimo dieną (balsavimo biuletenių perdavimo balsavimo dieną perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai – priedai 6, 17) pažeidžia Rinkimų kodekso 130 str. 2 dalies reikalavimą šiuos griežtos apskaitos dokumentus perduoti į rinkimų apylinkių komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną. Todėl balsavimas šiais balsavimo biuleteniais yra neteisėtas ir negali būti įskaitomas į balsavimo rezultatus, kaip teisėtas balsavimas.

6.5 Prasidėjus balsavimui rinkimų apylinkėse balsavimo dieną (2024-05-12), stebėtojas Mažvydas Misiūnas Vilniaus miesto savivaldybėje (apygardos rinkimų komisijoje) nuotraukomis (priedai 7) fiksavo daug asmenų, dirbusių su daugybe maišų su išankstinio balsavimo vokais, kurie 12 val. prieš balsavimo pradžią, t.y. 7.00 val. ryto, jau turėjo būti perduoti pasirašytinai šios rinkimų apygardos apylinkių rinkimų komisijoms (išankstinio balsavimo biuletenių vokuose perdavimo apylinkių rinkimų komisijoms perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai – priedai 8, 19). Dalis tokių perdavimo-priėmimo aktų nepasirašyti ar pasirašyti stebėtojams į tai atkreipus dėmesį tik apylinkės rinkimų komisijos pirmininko, beveik visi yra be datos ir laiko.

Stebėtojas Mažvydas Misiūnas, kurį teismo prašome apklausti liudytoju, nurodytomis nuotraukomis (priedai 7) fiksavo ir tai, kad balsavimo dieną (2024-05-12 d.) Vilniaus miesto savivaldybėje (apygardos rinkimų komisijoje) daug asmenų dirbo ir su dideliu kiekiu palaidų balsavimo biuletenių (neantspauduotų), kurie 12 val. prieš balsavimo dienos pradžią Rinkimų kodekso 130 str. 2 d. nustatytu laiku jau turėjo būti pasirašytinai perduoti apylinkių rinkimų (referendumo) komisijoms.

6.6 Tokiu būdu buvo atskleistas manipuliavimo balsavimo biuleteniais sisteminis mechanizmas – apygardų rinkimų komisijos dirbtinai Rinkimų kodekso 130 str. 2 d. nustatytu laiku (12 val. iki balsavimo pradžios)neperda apylinkių rinkimų (referendumo) komisijoms nuo trečdalio iki dviejų trečdalių balsavimo biuletenių, taip pat ir išankstinio balsavimo biuletenių dvigubuose vokuose. Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos Atsakovui neteisėtai papildomai atvežti papildomus balsavimo biuletenius ir išankstinio balsavimo vokus atitinkamoms apylinkių rinkimų komisijoms, jau vykstant balsavimui apylinkėje.

Dirbtinai rinkimų (referendumo) apylinkėse sudarius dirbtinį balsavimo biuletenių trūkumą, ne tik neteisėtai rinkimų dieną į rinkimų apylinkes buvo vežami papildomi balsavimo biuleteniai, bet ir išankstinio balsavimo biuleteniai vokuose. Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos apylinkių rinkimų (referendumo) komisijoms ir/ar atskiriems jų nariams (visų pirma, pirmininkams) rinkimų (referendumo) apylinkėse, kuriose nebuvo stebėtojų, įvairiais būdais savavaldžiauti galimybe neteisėtai balsuoti nebalsavusiųjų asmenų vardu.

Dėl nurodytų aplinkybių ir netinkamo ar sąmoningai neteisėto Atsakovo veikimo/neveikimo rinkėjai rinkimų dieną balsavo balsavimo biuleteniais, kurie neteisėtai buvo perduoti apylinkių komisijoms (t.y. po to, kai pasibaigė Rinkimų kodekso 130 str. 2 dalyje nustatytas 12 val. terminas iki balsavimo pradžios rinkimų dieną balsavimo biuletenius perduoti rinkimų (referendumo) apylinkių komisijoms).

Iš neteisės negali atsirasti teisė, todėl balsavimai tokiais balsavimo biuleteniais buvo neteisėti ir nesukuriantys teisėtų pasekmių, dėl ko negali būti įskaičiuojami į balsavimo rezultatus. Šis senovės Romos teisės principas taikomas ir Lietuvos teisinėje sistemoje, teismų praktikoje.

Tai, kad rinkėjai sąžiningai balsavo rinkimų dieną atėję į rinkimų apylinkes ir įmetę jiems išduotus balsavimo biuletenius į urnas, deja, nepadaro tokio balsavimo teisėtu. Rinkėjai tapo Atsakovo manipuliavimo ir savavaldžiavimo įkaitais, nes nesąžiningai veikęs Atsakovas jiems neteisėtai ir galimai nusikalstamai neužtikrino teisės teisėtai balsuoti.

6.7 Atsakovas sąmoningai nuo stebėtojų slepė ir laiką, kada apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai perdavė balsavimo biuletenius jų vadovaujamos komisijos nariams, atitinkamuose balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktuose, nenurodydami aktų surašymo laiko, realiu laiku neįvesdami šių duomenų į VRKIS (priedai 9 – šių aktų pavyzdžiai).

Todėl ir šie aktai išreikalautini iš Atsakovo.

6.8 Atsakovas stebėtojams nepateikė ir balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų, kuriais balsavimo biuleteniai buvo perduoti apylinkių rinkimų (referendumo) komisijoms išankstiniam balsavimui, taip pat išankstiniam balsavimui specialiose vietose, t.y. gydymo įstaigose, senelių namuose, įkalinimo įstaigose ir pan., taip pat balsavimui namuose.

Rinkėjų registraciją balsavimui namuose dėl nepaaiškintų priežasčių vykdė VRK, neturinti tam pakankamai darbuotojų, dėl ko nespėjusi tai padaryti fiziškai ar sąmoningai to nedariusi. Tuo tarpu apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų nariams, kurių įdarbinta per 28 tūkst. ir kurie galėjo vykdyti šią registraciją, tai jiems nebuvo leista daryti. Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos manipuliuoti ir šių rinkėjų galimai tariamais balsavimais, kaip ir išvykusių iš Lietuvos, tačiau savo išvykimo oficialiai nedeklaravusių rinkėjų balsavimais.

7. 2024-05-15 prašymu (priedas 10) Pareiškėjai kreipėsi į VRK dėl net tik aukščiau nurodytų balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų ir balsų skaičiavimo protokolų, kuriuos gauti stebėtojai turi teisę gauti, pateikimo, tačiau iki šiol Atsakovas jų nepateikė ir į šį prašymą neatsakė, dėl ko prašome teismo šiuos įrodymus išreikalauti iš Atsakovo. Nurodytu prašymu Atsakovo prašyta pateikti ir paaiškinimus ne tik dėl aukščiau nurodytų įstatymo reikalavimų pažeidimo, paaiškinimų pateikimo, bet ir dėl VRKIS, kuri neužtikrina Rinkimų kodekso reikalavimų rinkimų organizavimui, griežtai balsavimo biuletenių apskaitai, šių ir kitų griežtos atsakomybės dokumentų įvedimo realiu laiku į VRKIS, galimybės sudarymo atbuliniu laiku keisti į VRKIS suvestus duomenis.

8. Stebėtojai pastebėjo ir tai, kad balsavimo dieną (2024-05-12 d.) dalyje balsavimo apylinkių rinkimų komisijos balsavimo biuletenių išdavimo pasirašytinai lapuose jau buvo rinkėjų parašai dėl jiems išduotų balsavimo biuletenių, nors į balsavimo apylinkę dar nebuvo atėjęs nė vienas rinkėjas (priedai 11 – tai patvirtinantys įrodymai). Tai patvirtina, kad nustatytu laiku apylinkių komisijoms neperduoti ir griežtai neapskaitomi balsavimo biuleteniai galėjo būti ir tokiu būdu neteisėtai atsidurti urnose. 

9. Stebėtojai Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje (Londone, Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 Ambasados Jungtinėje Karalystėje rinkimų apylinkėje Nr.55) nebuvo įleisti į balsavimo patalpas, prieš jas atidarant. Pradėjus balsavimą, stebėtojai fiksavo, kad urnoje jau buvo įmestas ženklus balsavimo biuletenių skaičius (tai Atsakovas patvirtino ir 2024-05-19 VRK posėdyje). Šios apylinkės rinkimų komisija paaiškino, kad tai yra išankstinio balsavimo biuleteniai (kurie tuo metu turėjo būti šiose patalpose dvigubuose nepraplėštuose vokuose), ir atsisakė šiuos balsavimo biuletenius išimti iš urnos ir pripažinti negaliojančiais. Atsakovas patvirtino šias aplinkybes 2024-05-19 VRK posėdyje, tačiau aiškino, kad balsuojant užsienyje galioja VRK nustatyta tvarka dėl išankstinio balsavimo vokais, ir šiuos balsavimo rezultatus pripažino, ignoruodamas posėdyje dalyvavusio Z. Vaišvilos paaiškinimus, kad tai pažeidžia Rinkimų kodekso reikalavimus, t.y. 141 str. (Pasirengimas balsavimui) 2 d. reikalavimą, kad prieš atidarydamas balsavimo patalpą, rinkimų komisijos pirmininkas su šios komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ją antspauduoja arba užplombuoja ir atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip paskelbdamas balsavimo pradžią. Rinkimų kodekso 149 str. (Rinkėjų balsų skaičiavimo apylinkės rinkimų komisijoje eiliškumas) 2 p. ir 3 p. nustato, kad po balsavimo rinkimų dieną pirmiau suskaičiuojami rinkimų dieną už kandidatus vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti balsai, o po to – iki rinkimų dienos už kandidatus vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti balsai. Dėl šio šiurkštaus pažeidimo nurodytoje apylinkėje paduoti balsai pripažintini negaliojančiais. Šias aplinkybes Atsakovas pripažino, tačiau ignoravo jas 2024-05-19 VRK posėdyje, aiškindamas VRK patvirtinta tvarka dėl balsavimo užsienyje, bet ignoruodamas Z. Vaišvilos paaiškinimus, kad VRK nustatyta tvarka nenumato tokių išankstinio balsavimo veiksmų su balsavimo biuleteniais, bet reglamentuoja veiksmus su išankstinio balsavimo vokais.

Kadangi neįmanoma identifikuoti, kurie balsavimo biuleteniai nurodytoje urnoje, pasibaigus balsavimo dienai, atsidūrė teisėtai, o kurie – neteisėtai, dėl šios priežasties visi nurodytoje rinkimų apylinkėje urnoje buvę balsavimo biuleteniai pripažintini negaliojančiais, nes yra sumaišyti teisėtai ir neteisėtai urnoje atsiradę balsavimo biuleteniai.

Negaliojančiais pripažinti ir šioje rinkimų apylinkėje 2024-05-17 d. suskaičiuoti pavėluotai vokais gauti balsavimo biuleteniai, nes dešimt minučių prieš balsų skaičiavimą atvykę stebėtojai fiksavo, kad apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos nariai jau buvo išėmę iš išorinių vokų vidinius vokus, kuriuos jau buvo atidarę ir išiminėjo iš jų balsavimo biuletenius. Tai fiksuota stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės 2024-05-17 protestuose ir nuotraukose (priedai 12), kurie 2024-05-17 d. buvo įteikti rinkimų (referendumo) komisijai ir kuriais prašoma anuliuoti visus paštu gautus balsavimo biuletenius. Atsakovas neteisėtai ignoravo ir tą aplinkybę, kad 2024-05-17 balsų skaičiavimo protokole nėra maišų su dokumentais plombavimo plombų numerių, o referendumo balsų skaičiavimo protokole yra įrašas be parašo: „Bus padėti į dėžes ir antspauduoti bei padėti saugoti ambasados patalpose.“ (priedai 13). Atsakovo paaiškinimas 2024-05-19 VRK posėdyje, kad ambasada atsakingai saugos balsavimo biuletenius ir nesudėtus į maišus, kurie privalo būti plombuoti, o maišų plombų numeriai turi būti nurodyti balsų skaičiavimo protokole, neatitinka atitinkamiems Rinkimų kodekso reikalavimams.

Atsakovo 2024-05-19 VRK posėdyje patvirtino ir tai, kad stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės 2024-05-17 protestai (priedai 12) iki šiol neišnagrinėti. Todėl ir dėl šios priežasties 2024-05-17 d. balsų skaičiavimo rezultatai negalėjo būti tvirtinami. 

10. Londone surašyti 2024-05-17 balsų skaičiavimo protokolai (priedai 13) balsavimas nurodytoje rinkimų apylinkėje vyko Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 Ambasados Jungtinėje Karalystėje rinkimų apylinkėje Nr.55. Tačiau 2024-05-19 VRK posėdyje šie rezultatai Londone ir kitus užsienyje buvo patvirtinti, kaip Vilniaus miesto savivaldybės apygardos Nr.57 ir Užsienio bendri rezultatai, nors tokios bendros rinkimų apygardos nėra, ir balsavimas užsienyje vyko Užsienio apygardoje Nr.61 (https://www.rinkejopuslapis.lt/savivaldybes36).

11. Rinkimų dieną aibėje balsavimo patalpų urnos buvo netinkamai užantspauduotos (priedai 14 – tai patvirtinantys įrodymai). Tai 2024-05-19 VRK posėdyje patvirtino ir Atsakovas, pripažinęs balsavimo rezultatus net tose rinkimų (referendumo) apylinkėse, kuriose balsavimo dėžės nebuvo užantspauduotos, tik užrakintos komisijos pirmininko kontroliuojamu raktu. Tokiose balsavimo dėžėse rasti balsavimo biuleteniai negali būti pripažįstami teisėtu balsavimu, nes pažeidžia Rinkimų kodekso 141 str. 2 dalį, nustatnčią, kad „Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių. Prieš atidarydamas balsavimo patalpą, rinkimų komisijos pirmininkas su šios komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ją antspauduoja arba užplombuoja ir atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip paskelbdamas balsavimo pradžią.

Stebėtojas Z. Vaišvila 2024-05-12 prašymu kreipėsi į VRK dėl šių pažeidimų ištaisymo, tačiau Atsakovas to laiku (balsavimo apylinkėse dieną) nepadarė, o 2024-05-15 atsakymu (priedai 15) ignoravo prašymą dėl daugybinių pažeidimų, paaiškino, kad jo nuomone, urnos plomba Lietuvos ambasadoje Briuselyje yra tinkama, nors ją galima ne kartą atidaryti ir uždaryti.

Apibendrinant įrodymų visumą ir Atsakovo prisipažinimą dėl netinkamo balsadėžių antspaudavimo ar užplombavimo, Atsakovo veiksmai šiuo klausimu pripažintini nepagrįstais, dėl to ir neteisėtais. Todėl balsavimo rezultatai tokiose rinkimų apylinkėse pripažinti negaliojančiais. 

12. 2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovas pripažino faktą, kad balsavimo apylinkėse urnose stebėtojai rado ir neantspauduotų balsavimo biuletenių. Tai pažeidžia Rinkimų kodekso 141 str. (Pasirengimas balsavimui) 1 d. 2 p. reikalavimą, kad iki atidarydama balsavimo patalpą rinkėjams, apylinkės rinkimų komisija antspauduoja rinkimų biuletenius. Todėl tokie balsavimo biuleteniai pripažintini negaliojančiais.

13. Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės Nr.112 rinkėjų sąrašuose įrašyti 1853 rinkėjai, todėl 12 val. iki prasidedant balsavimui 2024-05-12 d. šiai rinkimų apylinkei privalėjo būti pasirašytinai perduoti mažiausiai po 1853 Respublikos Prezidento ir Referendumo balsavimo biuletenius. 2024-05-12 apie 19.20 val. stebėtojui Zigmui Vaišvilai patikrinus Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės Nr.112 dokumentus, šios apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė Rūta Petrauskienė stebėtojui pateikė tik vieną Respublikos Prezidento rinkimų ir Referendumo balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo nenurodytą dieną ir nenurodytu laiku ši apylinkės rinkimų komisija ir apygardos rinkimų komisijos gavo po 1000 vnt. Respublikos Prezidento rinkimų ir Referendumo balsavimo biuletenių (priedas 16). Iš Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Valakupio rinkimų (referendumo) apylinkės Nr.113 stebėtojas Z. Vaišvila gavo Respublikos Prezidento rinkimų ir Referendumo balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktą be datos (priedas 17), kuriuo, nurodytos rinkimų (referendumo) apylinkės pirmininko Aleksandro Tuguši žodiniu paaiškinimu, Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkei Nr.112, jau vykstant 2024-05-12 d. balsavimams, buvo perduota dar po 400 vnt. Prezidento rinkimų ir Referendumo balsavimo biuletenių, kuriame nenurodyta jo surašymo data ir laikas. Kitų balsavimo biuletenių perdavimo Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės Nr.112 komisijai nepateikta.

Tačiau 2024-05-12 LR Respublikos Prezidento rinkimų Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 balsų skaičiavimo protokole (priedas 18) nurodyta, kad rinkimų apylinkės balsavimo patalpose balsavo 1769 rinkėjai, t.y. 369 rinkėjais daugiau, nei balsavimo biuletenių gavo ši apylinkės rinkimų komisija, o atmetus balsavimo dieną neteisėtai gautus 400 balsavimo biuletenių – balsavo 769 rinkėjų daugiau.

Balsų skaičiavimo protokole, pateiktame stebėtojui Romanui Kančauskui,nenurodyta, kad Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 mašai su balsavimo biuleteniais būtų užplombuoti, nenurodyti plombų numeriai.

Dėl nurodytų šiurkščių Rinkimų kodekso pažeidimų 2024-05-12 LR Respublikos Prezidento rinkimų Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 balsavimo rezultatai pripažintini negaliojančiais.

14. 2024-05-12 Vilniaus apygardos Nr.57 išankstinio balsavimo biuletenių vokuose perdavimo-priėmimo aktu (priedas 19) Valakupių rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.112 buvo perduoti 302 vnt. išankstinio balsavimo išorinių vokų. Kadangi šis perdavimas padarytas pažeidžiant Rinkimų kodekso 130 str. 2 d. reikalavimą perduoti rinkimų apylinkei išankstinio balsavimo vokus 12 val. prieš atidarant šios apylinkės balsavimo patalpas rinkimų dieną (2024-05-12), todėl balsavimo rezultatai šiais 302 vnt. balsavimo biuletenių pripažintini negaliojančiais.

Taip pat negaliojančiais pripažintini balsavimo rezultatai išankstinio balsavimo biuleteniais kitų rinkimų apylinkėse, jei jie buvo gauti pažeidžiant Rinkimų kodekso 130 str. 2 d. reikalavimą.

Dėl nurodytų priežasčių iš Atsakovo išreikalautini atitinkami išankstinio balsavimo vokų perdavimo apylinkių komisijoms aktai.

15. Stebėtojai gavo konkrečių rinkimų apylinkių komisijų surašytus balsų skaičiavimo protokolus, kuriuose neįrašyti maišų, t.t. ir su balsavimo biuleteniais, plombavimo plombų numeriai (priedai 18, 20), dėl ko neįmanoma nustatyti, ar šiuose maišuose yra tik šiose rinkimų apylinkėse į balsadėžes įmesti balsavimo biuleteniai, dėl ko balsavimo rezultatai tokiose rinkimų apylinkėse pripažintini negaliojančiais.

16. Prasidėjus išankstiniam balsavimui 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2024-05-12 LR referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo, paaiškėjo šiurkštūs šių dviejų skirtingų politinių kampanijų vykdymo pažeidimai – rinkėjams pasirašytinai vienu parašu išduodami šių skirtingų dviejų politinių kampanijų balsavimo biuleteniai.

Tai patvirtino ir VRK 2024-05-10 el. atsakymas Asociacijai Stebėtojų gildija (priedas 21), kuriuo VRK patvirtino, kad 2024-05-12 d. rinkimų apylinkėse abu balsavimo biuleteniai bus išduodami rinkėjui atskirai pasirašant už kiekvieną jam išduodamą balsavimo biuletenį.

Tokiu būdu nepagrįstai ir neteisėtai šiurkščiai pažeista rinkėjų teisė pasirinkti, ar rinkėjui dalyvauti, ar nedalyvauti šiose skirtingose politinėse kampanijose. Rinkėjas turi ir pasirinkimo teisę kiekvienoje šių politinių kampanijų dalyvauti ar nedalyvauti, o VRK nustatyta balsavimo biuletenių išdavimo rinkėjams tvarka (pasirašant vienu, bet ne dviem parašais už dviejų skirtingų politinių kampanijų balsavimo biuletenių gavimą) pažeidžia šią konstitucinę rinkėjų teisę, priverčiant rinkėją būtinai dalyvauti abiejose politinėse kampanijose, antraip jis negaus vieno balsavimo biuletenio, t.y. tos politinės kampanijos balsavimo biuletenio, kurioje jis nori dalyvauti.

Stebėtojai iš išankstinio balsavimo vietų masiškai pranešinėjo, kad rinkėjui vienu jo parašu pasirašius už dviejų balsavimo biuletenių išdavimą, biuletenius išduodantieji asmenys klausia rinkėją, ar rinkėjas nori paimti abu balsavimo biuletenius, ir nenorinčius dalyvauti kurioje nors poltinėje kampanijoje įtikinėja juos palikti balsavimo biuletenius išduodantiems asmenims. Tokiu būdu nežinant, kaip bus pasielgta su šiais rinkėjui formaliai išduotais, bet faktiškai rinkėjo negautais balsavimo biuleteniais, atsiranda akivaizdi grėsmė dėl šių balsavimo biuletenių panaudojimo klastojant balsavimus. 

Tokiu būdu apylinkų rinkimų komisijų nariai šiurkščiai pažeidžia nurodytus įstatymus.

Išskirtinai skaudžią apgavystę Atsakovo atstovai įvykdė su garbingo amžiaus šakiete Elena Danute Antanavičiene (Šaulių g. 22-2, Šakiai, tel. +370-68779902), kurią prašome teismo apklausti liudytoja. Pas ją Atsakovo atstovai atėjo į namus ir kuriai vieną kartą pasirašius dėl balsavimo biuletenių išdavimo jai, jai įteikė tik vieną biuletenį, ir ji balsavo tik referendume. E. D. Antanavičienei paprašius antrojo balsavimo biuletenio dėl balsavimo Respublikos Prezidento rinkimuose, atėjusieji jai paaiškino, kad neturi jo ir kad ateis rytojaus dieną. Tačiau žodžio netęsėjo, kažkas kitas balsavo šiuo E. D. Antanavičienės biuleteniu. Analogiškai įvyko su dar keturiomis šios rinkėjos pažįstamomis garbingo amžiaus moterimis.

Rinkimų ir referendumų balsavimo iki rinkimų dienos tvarką bei dokumentus reglamentuoja Rinkimų kodekso 135 str. (Referendumo konstitucinio įstatymo 20 str., 22 str. 9 p.), o detalizuoja Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Balsavimo iki rinkimų Aprašas), patvirtintas VRK 2022-10-20 sprendimu Nr. Sp-88 (2023-12-21 sprendimo Nr. Sp-316 redakcija). Pagal minėtų teisės aktų reikalavimus, balsavimo iki rinkimų dienos dokumentai yra išankstinis balsavimo lakštas, vidinis balsavimo vokas, išorinis balsavimo vokas, specialus ženklas ir rinkimų (referendumo) biuletenis (biuleteniai). Minėtų dokumentų apskaita prilyginama griežtos atskaitomybės blankų apskaitai, kurią tvarko savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas. Balsavimo dokumentai išduodami ir priimami pasirašytinai (pagal rinkimų (referendumo) dokumentų perdavimo aktą (forma P4) arba laisvos formos pildomą rinkimų (referendumo) dokumentų apskaitos žurnalą) (Balsavimo iki rinkimų Aprašo 6 punktas). Rinkėjų, balsavusių iki rinkimų dienos, sąrašus, nepanaudotus rinkimų biuletenius įtraukia į apskaitą ir saugo balsavimą organizavusios rinkimų komisijos, o pasibaigus rinkimams kartu su kitais rinkimų dokumentais juos perduoda atitinkamai apygardos, savivaldybės rinkimų komisijai ar Vyriausiajai rinkimų komisijai (Rinkimų kodekso 134 straipsnio 10 dalis, Aprašo 51, 92 punktai). Rinkimų (referendumų) biuleteniai yra numeruojami ir šių dokumentų priėmimo – perdavimo akte yra nurodomi išduoti biuleteniai/grąžinti „nuo Nr. iki Nr.“ . Deja, manipuliacijų šia tvarka, dėl dviejų skirtingų balsavimo biuletenių gavimo rinkėjui pasirašant vienu parašu, buvo labai daug.

Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, tais atvejais, kai rinkėjams balsavime iki rinkimų dienos buvo išduodamas tik vienas balsavimo biuletenis (pvz. arba rinkimų arba referendumo), kiti neišduoti balsavimo biuleteniai turėjo būti grąžinami savivaldybės rinkimų komisijai ar VRK pagal priėmimo-perdavimo aktus. Tačiau ir šie aktai stebėtojams nebuvo pateikti, todėl teismo prašome juos išreikalauti iš Atsakovo. Nors VRK 2024-05-14 atsakyme Asociacijai Stebėtojų gildija dėl šio klausimo (priedas 3) nurodyta, kad „rinkimų stebėtojai turi teisę stebėti rinkimų komisijos veiklą, balsavimo procesą, įskaitant biuletenių išdavimą, patį balsavimą, balsų skaičiavimą ir rezultatų nustatymą bei susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, tarp jų ir su rinkimų (referendumų) dokumentų priėmimo – perdavimo aktais, tačiau stebėtojai jų negavo. Todėl šie aktai išreikalautini iš Atsakovo, o išankstinio balsavimo rezultatai dėl nurodyto rinkėjų aktyviosios teisės pasirinkti, ar jam dalyvauti, ar nedalyvauti viename iš dviejų šių balsavimų pažeidimų, visi išankstinio balsavimo rezultatai pripažintini negaliojančiais.

17. Šio skundo 5. dalyje nurodėme, kad Atsakovas nurodytus sisteminius šiurkščius įstatymų pažeidimus įvykdė sąmoningai ne tik balsavimo metu bei pasiruošimo balsavimui metu, bet ir naudodami VRK Informacinę sistemą (VRKIS), kuri neatitinka įstatymų leidėjo nuostatų Rinkimų kodekse ir kituose įstatymuose, nes ne tik nenumato privalomo apylinkės komisijai perduotų balsavimo biuletenių įvedimo į šią sistemą, bet ir numato tik rinkimų dienos duomenų įvedimą bei perdavimą, bet nesudaro galimybės įvesti į sistemą ankstesnių dienų įvykių ir duomenų apie balsavimo biuletenius, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai ir kurie gali būti perduodami tik pasirašant individualius, t.y. nustatyta tvarka sunumeruotus jų perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodomas balsavimo biuletenių su konkrečiais jų individualiais numeriais perdavimo-priėmimo laikas, kuris turi būti įvestas į VRKIS realiu laiku, bet ne atbuliniu laiku, ką leidžia daryti dabartinė VRKIS versija, šiuos duomenis įvedant tik pasibaigus rinkimų dienai, t.y. skaičiuojant balsavimo rezultatus.

Tai patvirtino ir Atsakovas: Balsų skaičiavimo protokolas pildomas VRKIS sistemoje. Yra speciali vedlio programa ir jis pildomas žingsnis po žingsnio. Prieš balsavimą suvedama, kiek ir kokių biuletenių išduota komisijos nariams. Biuleteniai suvedami pagal jų šaknelių numerius. Tarkim, vienam nariui išduota nuo 1001 iki 1200, kitam nuo 1201 iki 1300 ir t.t.  Jei atvyksta stebėtojai, juos pažymi sekančiame vedlio žingsnyje. Pradėjus skaičiuoti balsus pildomi kiti protokolo žingsniai. Pačioje pabaigoje paspaudžiama, kad protokolas baigtas. Tada jis nukeliauja į apygardos komisiją. Jeigu komisija pastebi neatitikimus (klaidą), protokolą grąžina tai apylinkės komisijai, kad patikslintų. Kai patvirtina apygardos komisija, apylinkės komisija atspausdina protokolą ir duoda pasirašyti komisijos nariams ir stebėtojams, kurie stebėjo, kaip vyko balsų skaičiavimas. Jeigu stebėtojai pastebėjo klaidų, ar pažeidimų, surašo ir pateikia prie protokolo. Daug veiksmų atlieka programa, kur rankiniu būdu neįmanoma pataisyti.” (priedas 22– 2024-05-03 VRK atstovės Jūratės Žiaunienės el. atsakymas Pareiškėjams).

Taigi, Atsakovas patvirtino, kad pagrindinis politinės kampanijos dokumentas – balsų skaičiavimo protokolas – ir kiti rinkimų dokumentai, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai, pradedami formuoti VRKIS tik nuo to momento, kada apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas perduoda konkrečius balsavimo biuletenius jo vadovaujamos komisijos nariams. Tuo tarpu Rinkimų kodekso 141 str. 1 dalies 1 punktu nustatytas reikalavimas rinkimų apylinkės komisijai iki atidarant balsavimo patalpą rinkėjams, įrašyti į apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą šios apylinkės komisijos iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių – tiek balsavimui rinkimo patalpose rinkimų dieną, tiek išankstinio balsavimo, tiek balsavimo namuose. Tačiau VRKIS to neleidžia padaryti. Tad VRK, sąmoningai naudoja VRKIS programą, neleidžiančią laikytis Rinkimų kodekso reikalavimų, nors kvalifikuota VRK to negali nepastebėti esminių VRKIS trūkumų, kurie neleidžia sąžiningai ir nepažeidžiant Rinkimų kodekso, t.y. teisėtai vykdyti balsavimą, nepažeidžiant konstitucinių Rinkimų kodekso ir Referendumo įstatymo:

17.1 Griežtos atskaitomybės rinkimų dokumentai – balsavimo biuleteniai – turi unikalius numerius šaknelėse ir į apylinkes pristatomi pagal RINKIMŲ (REFERENDUMO) DOKUMENTŲ PERDAVIMO AKTUS (Forma P4), šių aktų nepajamuojant/neregistruojant VRKIS – programa neturi tokios funkcijos.

17.2 Aktuose nurodyti tik vienos šalies rekvizitai – savivaldybės(apygardos) ir apylinkės pavadinimai ir numeriai. Antros šalies rekvizitų nėra, todėl neįmanoma nustatyti, ar rinkimų apylinkė gavo biuletenius, ar juos išdavė, kas juos išdavė, kokie siuntėjo ir gavėjo adresai.

17.3 Stebėtojų gautos užpildytų popierinių perdavimo-priėmimo aktų kopijos patvirtina, kad šie dokumentai neatitinka reikalavimų griežtos apskaitos dokumentams:

  1. šie aktai nenumeruojami;

17.3.2 šiuose aktuose dažnai nėra nurodoma jo sudarymo data (tik metai ir mėnuo);

17.3.3 šiuose aktuose niekada nenurodomas jo sudarymo laikas, kas yra privaloma, nes Rinkimų kodekse yra apibrėžtas minimalus biuletenių pristatymo terminas – 12 valandų iki balsavimo pradžios, kuri rinkimų dieną yra 7 valanda ryte rinkimų dieną;

  1. neaišku, ar aktai sudaryti dviem egzemplioriais (siuntėjui ir gavėjui);
  2. dalis aktų sudaryti balsavimo dienos data.

17.5 Nors balsavimo biuletenis yra unikalus dokumentas, turintis šaknelę su unikaliu numeriu, VRKIS balsavimo biuletenių gavimo operacija registruojama nepaisant šios svarbios biuletenio savybės, t.y. – į VRKIS vedlio 1 etapo (Iki apylinkės atidarymo) langą įvedamas vienas vienintelis skaičius – (2.) Iš apygardos rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičius. Gautų biuletenių unikalūs numeriai, kaip ir dokumentai, pagal kuriuos gauti šie biuleteniai, VRKIS nėra registruojami.

17.6 Nors Rinkimų kodekso 141 straipsnis nurodo, kad į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą gautų biuletenių kiekis įrašomas iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams, o Rinkimų kodekse (nuo 141 straipsnio iki 147 straipsnio imtinai) nėra nurodyta galimybė vėliau šį įrašą koreguoti, tačiau Stebėtojų surinkti įrodymai (žr. priedus5.3– ekranvaizdžių fotofiksacijas jau įpusėjus balsavimui rinkimų dieną) rodo, kad VRKIS programos vedlys leidžia grįžti į 1 etapo registravimo laiką ir koreguoti gautų biuletenių kiekį, ką pripažino ir Atsakovas.

18. Stebėtojų surinkti įrodymai – Aktai su rinkimų dienos data bei pačios VRK prisipažinimas “Anot L. Petronienės paaiškinimų VRK spaudos konferencijoje Seime 2024-05-13 d., VRK sulaukė pranešimų, kad kelios rinkimų apylinkės yra prie ribos, kai galėtų pritrūkti balsavimo biuletenių, tačiau jie buvo pristatyti iš kitų gretimų apylinkių.” patvirtina, kad biuletenių judėjimas bei atitinkamai – VRKIS gautų biuletenių kiekio koregavimas – vyko rinkimų dieną ir jau atidarius balsavimo patalpas rinkėjams, kas yra Rinkimų kodekso 130 ir 141 straipsnių pažeidimas.

Šie duomenys išreikalautini iš Atsakovo, nes Stebėtojų surinkti duomenys pagrįstai leidžia manyti, kad balsavimo dienos pradžioje (2024-05-12 d.) rinkimų apylinkėms rinkimų apygardos buvo perdavusios nuo 1/3 iki 2/3 balsavimo biuletenių, kurie užtikrino galimybę teisėtai balsuoti tik apie pusei rinkimų apylinkių sąrašuose įrašytų rinkėjų (priedai 5.1-5.4).

19. Tokiu būdu įstatymų leidėjo siekis įgyvendinti griežtą balsavimo biuletenių apskaitą rinkimų procese Atsakovo veiksmais ir neveikimu paverstas niekiniu. Šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimas ir apskaitymas VRKIS realiu laiku nevykdomas, pažeidžiant aukščiau nurodytus Rinkimų kodekso reikalavimus.

20. Pareiškėjai ir kiti stebėtojai per 24 valandas nuo apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų balsų skaičiavimo protokolų surašymo apylinkių ir apygardų rinkimų (referendumo) komisijoms pateikė skundus dėl balsų skaičiavimo protokolų dėl rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimų (priedai 12, 23). Atitinkamos apygardų rinkimų (referendumo) komisijos per nustatytas 48 valandas nurodytų skundų neišnagrinėjo (skundus dėl užsienio apylinkių turėjo nagrinėti VRK), dėl ko Pareiškėjai VRK pateikė 2024-05-17 skundus dėl nurodyto atitinkamų apygardų rinkimų (referendumo) komisijų neveikimo (2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovas pripažino jų neišnagrinėjęs), o 2024-05-17 ir 2024-05-18 Z. Vaišvilos prašymais (priedai 24) prašė atidėti balsų skaičiavimo klausimų nagrinėjimą 2024-05-19 VRK posėdyje.Ignoruojant šiuos prašymus, Atsakovas 2024-05-17 d. paskelbė 2024-05-19 VRK posėdį, kuriame nagrinėjo ir priėmė sprendimus dėl balsavimo rezultatų: 1. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo balsų skaičiavimo protokolų priėmimo. 2. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinio balsavimo. 3. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo galutinių rezultatų nustatymo.

Tačiau Atsakovas 2024-05-19 VRK posėdyje priėmė sprendimus dėl pirmųjų trijų posėdžio darbotvarkės klausimų, ignoruodamas posėdyje dalyvavusio stebėtojo Z. Vaišvilos prašymus atidėti darbotvarkės klausimų svarstymą, išnagrinėti dėl balsavimo biuletenių ir balsavimo rezultatų pateiktus protestus ir skundus, nepripažinti balsavimo rezultatų balsavimo biuleteniais, kurie rinkimų apylinkėms buvo perduoti pažeidžiant Rinkimų kodekso 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimus dėl jų perdavimo 12 val. prieš balsavimo pradžią, kurie nebuvo antspauduoti, kurie buvo rasti neantspauduotose ir neplombuotose urnose, taip pat rinkimų apylinkėse, kuriose balsų skaičiavimo protokolai pasirašyti neįrašius maišų plombavimo plombų numerių, taip pat pagal balsavimo biuletenius, suskaičiuotus Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, ir t.t.

2024-05-19 VRK posėdyje VRK narė Olga Kilkinova netgi sąmoningai klaidino komisijos narius, žinomai melagingai aiškindama, kad neišnagrinėti skundai ir protestai tariamai pateikti ne dėl balsavimo biuletenių ir balsavimo rezultatų.

2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovo darbuotojas Rokas Stabingis patvirtino, kad VRK yra gavusi apygardų komisijų paaiškinimus dėl protestų ir skundų, bet sprendimų dėl jų nepriėmė. Atsakovas neatsakė į Z. Vaišvilos klausimus, kodėl protestus ir skundus pateikę asmenys negavo apygardų komisijų sprendimų dėl protestų ir skundų, kodėl nebuvo pratęstas 48 val. terminas šių protestų ir skundų nagrinėjimui.

Atsakovas sprendimų priėmimą paaiškino nemotyvuotu teiginiu, kad šie skundai ir Z. Vaišvilos argumentai tariamai neturi įtakos 2024-05-19 d. VRK sprendimams priimti. 

Atsakovas 2024-05-19 VRK posėdyje elgėsi akivaizdžiai šališkai, šiurkščiai pažeidė skunde nurodytus Rinkimų kodekso reikalavimus, tuo patvirtindamas, kad beatodairiškai gina savo nepagrįstą, o dėl to pripažintiną neteisėtą veiklą organizuojant 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimus ir referendumą.

Tik 2024-05-21 d. Z. Vaišvila gavo 2024-05-21 Vilniaus miesto savivaldybės (apygardos) komisijos el. laišką (priedas 25), kuriuo pranešta, kad dėl kažkurio mūsų skundo (nenurodyta kuris) priimtas sprendimas. Tačiau pats sprendimas nepateiktas. Tokį Atsakovo elgesį pagrįstai vertiname kaip tyčinį savo pareigų nevykdymą.

21. Dėl skunde nurodytų argumentų ir pagrindų balsavimas biuleteniais, kurie buvo panaudoti apylinkių rinkimų komisijų balsavimui, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką dėl jų patekimo į apylinkių rinkimų komisijas, ir atitinkami balsavimo rezultatai negali būti pripažinti teisėtais, nes yra Rinkimų kodekso 181 str. 1 dalies (rinkimų rezultatų pripažinimas negaliojančiais) 2 p. ir 3 p. nustatyti pagrindai Atsakovui pripažinti didelę dalį šių rinkimų rezultatų negaliojančiais, nes Atsakovo manipuliacijos rinkimuose balsavimo biuletenių perdavimu rinkimų apylinkių komisijoms pažeidžiant Rinkimų kodekso 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimus, manipuliacijos VRKIS neįvedant privalomų duomenų apie greižtos apskaitos balsavimo biuletenių perdavimą ir perdavimo laiką, galimybė keisti VRKIS griežtos apskaitos dokumentų įvedimą atbuline data, sąmoningas išankstinio balsavimo biuletenių neperdavimas apylinkių komisijoms Rinkimų kodekso nustatytu laiku, ballsų skaičiavimo protokolų pasirašymas be įrašytų maišų plombavimo ir plombų numerių įrašymo į juos, privalomos stebėtojams teikti informacijos neteikimas, šiurkštūs balsavimų pažeidimai užsienyje, balsadėžių neantspaudavimas ar neplombavimas, galimas dokumentų klastojimas ir/ar jų praradimas, taip pat neteisėtas balsavimas balsavimo biuleteniais, kiti skunde nurodyti konkretūs ir bendri pažeidimai akivaizdžiai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, o pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti rinkimų rezultatų.

Dėl didelio masto sisteminių Atsakovo įvykdytų pažeidimų yra ir Rinkimų kodekso 181 str. 2 dalies nustatyti pagrindai pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo momento 2024-05-19 LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr.Sp-132 dėl 2024 m. gegužės 12 d. LR Prezidento rinkimų pakartotinio balsavimo paskelbimo vienmandatėje Respublikos Prezidento rinkimų apygardoje, nes negalima nustatyti išrinktų kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime.

Pagrįstai įvertinti balsavimo balsavimo biuleteniais Rinkimų kodekso pažeidimus galima tik išreikalavus iš Atsakovo 2024-05-15 stebėtojų N. Černiauskienės ir Z. Vaišvilos prašymu prašytus įrodymus ir gavus Atsakovo paaiškinimus. Išreikalavus šiuos įrodymus, Pareiškėjo nuomone, skundas tenkintinas, ir Rinkimų kodekso 190 str. 2 d. pagrindu VRK privalo atlikti balsų skaičiavimo perskaičiavimą visose rinkimų apylinkėse dėl išankstinio balsavimo, balsavimo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms pažeidžiant Rinkimų kodekso 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimus, balsų skaičiavimo protokolų surašymo pažeidimų, maišų su balsavimo biuleteniais neantspaudavimo (užsienio apygardoje Nr.61 ir aibėje kitų), o konkrečiose skunde nurodytose rinkimų apylinkėse balsavimo rezultatus pripažinti negaliojančiais.

22. Toks Atsakovo elgesys patvirtina VRK šališkumą ir šiurkščius sąmoningai iš anksto planuotus ir įvykdytus Respublikos Prezidento rinkimų balsavimo sisteminius pažeidimus, rinkėjų lygiateisiškumo pažeidimus, kurių mastą įvertinti galima tik išreikalavus iš Atsakovo skundu prašomus išreikalauti įrodymus. Dėl nurodytų priežasčių VRK apylinkių komisijose beveik visur neteikė stebėtojams privalomą teikti informaciją.

Dėl nurodytų aplinkybių Pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl akivaizdžiai šališko Atsakovo veikimo ir priimto sprendimo pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. VRK privalo perskaičiuoti balsavimo rezultatus visose rinkimų apylinkėse, atsižvelgiant į skundo argumentus.

23. Skundas teikiamas ir ABTĮ 2 str. 1 d., 17 str. 1 d. 9 p., 21 str. 1 d. 3 p., 23-25 str., 124 str. pagrindais. ABTĮ 36 str. 1 d. 3 p. pagrindu šis skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

24. Pagal LR Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija, ir Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. – Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog „<…> viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų[1].

Atsakovas savo veiklą vykdyti ir sprendimus priimti privalo objektyviai, be išankstinių nuostatų ir vienodai vertindamas analogiškas faktines aplinkybes, tačiau Respublikos Prezidento rinkimų I turą vykdė sistemingai pažeisdamas Rinkimų kodekso reikalavimus, tam akivaizdžiai pasiruošęs ir pasinaudodamas VRKIS neatitikimu Rinkimų kodekso reikalavimams dėl griežtos apskaitos dokumentų balsavimo biuletenių apskaitymo realiu laiku bei galimybėmis šiuos duomenis keisti atbuliniu laiku.

25. Tai, kad Atsakovas nepateikė stebėtojų prašomų dokumentų, šiurkščiai pažeidų jų teises, ginamas Rinkimų kodekso.

26. Kadangi skundžiamu Atsakovo sprendimu nuo 2024-05-21 d. paskelbtas ir pradedamas vykdyti Respublikos Prezidento rinkimų balsavimo turas (išankstinis balsavimas ir balsavimas namuose), tai sudaro pagrindą teismo prašyti galimo teismo sprendimo šioje byloje užtikrinimo priemonių – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo stabdyti Atsakovo veiksmus, įgyvendinant 2024-05-19 VRK sprendimą Nr.Sp-132 dalyje dėl Respublikos Prezidento rinkimų II turo vykdymo, nes dėl to valstybė gali patirti papildomų išlaidų, gali kilti kiti teisminiai ginčai šioje politinėje kampanijoje, sužlugti rinkimai (ABTĮ 70 str. 3 d. 4 p.). 

 

27. Susidariusi padėtis pažeidžia esminius konstitucinius teisinės valstybės principus – teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą (Konstitucinio Teismo 2013-10-10 nutarimas). Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (inter alia Konstitucinio Teismo 2003-03-04, 2013-02-15 nutarimai).

28. Skundą prašoma nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byloje nustatinėtinos aplinkybės, kurių nenustatinėjo šališkai veikusi VRK, priimdama skundžiamą Sprendimą ir neveikdama, be to, prašoma apklausti liudytojus.

Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis nurodytais pagrindais, Pareiškėjas Teismo prašo:

1. Pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo momento LR Vyriausiosios rinkimų komisijos 2024-05-19 sprendimą Nr.Sp-132.

2. Išreikalauti iš LR Vyriausiosios rinkimų komisijos visus balsavimo biuletenių perdavimo rinkimų apylinkėms perdavimo-priėmimo aktus ir visus balsų skaičiavimo protokolus, nes tik tokiu atveju teismas pagrįstai galės įvertinti rinkimų pažeidimų, manipuliuojant balsavimo biuleteniais, mastą. 

3. Apklausti liudytojais Mažvydą Misiūną (mm@misiunas.lt, tel. +370-68235276), Zenoną Vaigauską (zevaig@gmail.com, tel. +370-61880900) ir Eleną Danutę Antanavičienę (tel. +370-68779902).

4. Taikyti skundo reikalavimų užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo stabdyti LR Vyriausiosios rinkimų komisijos veiksmus, įgyvendinant 2024-05-19 VRK sprendimą Nr.Sp-132 dalyje dėl Respublikos Prezidento rinkimų II turo vykdymo.

5. Su taikos sutartimi nesutinkame.

Priedai:

1. 2024-05-19 LR VRK sprendimas Nr. Sp-132

2. 2024-05-07 stebėtojo Z. Vaišvilos pažymėjimas Nr.100-2603

3. 2024-05-14 LR VRK atsakymas

4. 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų (I turo) Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Valakupių rinkimų apylinkės Nr.113 Balsų skaičiavimo protokolas su priedais

5.1 Balsavimo biuletenių perdavimo galimai prieš balsavimo dieną perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai,

5.2 Balsų skaičiavimo protokolai ar pirmi jų lapai

5.3 VRKIS duomenys kompiuterių ekranuose apie balsavimo biuletenių trūkumą

5.4 kiti įrodymai apie balsavimo biuletenių trūkumą

6. balsavimo biuletenių perdavimo balsavimo dieną perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai 

7. Vilniaus miesto rinkimų (referendumo) apygardos Nr.57 patalpose balsavimo dieną (t.y. 2024-05-12 d.) rinkimų (referendumo) stebėtojo Mažvydo Misiūno darytos fotonuotraukos

8. išankstinio balsavimo biuletenių vokuose perdavimo apylinkių rinkimų komisijoms perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai

9. apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų komisijos nariams balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai – NESPĖTA SUKOMPLEKTUOTI

10. 2024-05-15 Stebėtojų Nendrės Černiauskienės ir Zigmo Vaišvilos prašymas LR VRK

11. Įrodymai dėl 2024-05-12 d. balsavimo pradžioje apylinkių rinkimų komisijos balsavimo biuletenių išdavimo pasirašytinai lapuose jau buvusių rinkėjų parašų dėl jiems tariamai išduotų balsavimo biuletenių – – NESPĖTA SUKOMPLEKTUOTI

12. 2024-05-17 stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės protestai ir nuotraukos

13. 2024-05-17 Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 Ambasados Jungtinėje Karalystėje rinkimų apylinkėje Nr.55 Balsų skaičiavimo protokolai

14. Rinkimų dieną netinkamai užantspauduotų ar netinkamai užplombuotų balsadėžių pavyzdžiai

15. 2024-05-15 LR VRK atsakymas Z. Vaišvilai

16. 2024-05-__ balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktas Vilniaus apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.113

17. balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktas Vilniaus apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.113 iš Valakupių rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.112 (be datos)

18. 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų (I turo) Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 Balsų skaičiavimo protokolas

19. 2024-05-12 Vilniaus apygardos Nr.57 išankstinio balsavimo biuletenių vokuose perdavimo-priėmimo aktas Valakupių rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.113

20. 2024-05-12 rinkimų apylinkių komisijų Balsų skaičiavimo protokolų su neįrašytais maišų plombavimo plombų numeriais

21. 2024-05-10 LR VRK el. atsakymas asociacijai Stebėtojų gildija

22. 2024-05-03 LR VRK atstovės Jūratės Žiaunienės el. atsakymas

23. stebėtojų skundų dėl balsų skaičiavimo protokolų dėl rinkėjų parašų rinkimo reikalavimų pažeidimų pavyzdžiai

24. 2024-05-17 ir 2024-05-18 Z. Vaišvilos prašymai LR VRK atidėti balsų skaičiavimo klausimų nagrinėjimą 2024-05-19 VRK posėdyje

25. 2024-05-21 Vilniaus miesto savivaldybės (apygardos) komisijos el. laiškas

26. skundo egz. atsakovui

Pareiškėjas Zigmas Vaišvila


[1] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-09-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A-1383-525/2015, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-134/2012 ir kt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias